Katwijk Speciaal

9 april 2019

Katwijk Speciaal 9 april 2019


Verlengde Westerbaan in gebruik

Van de Verlengde Westerbaan werd direct veel gebruik gemaakt | Foto en tekst: Piet van Kampen

aansluiting n Geheel volgens planning werd vorige week woensdag om klokke zes in de vroege morgen de verlengde Westerbaan opengesteld voor het autoverkeer.

'We hebben de hele nacht doorgewerkt om op tijd klaar te zijn en even na zes uur reed de eerste auto erover', vertelt een wegwerker. Het bekende ommetje via de Cantineweg behoort nu tot het verleden voor de automobilist. De rotonde Westerbaan/Zilverschoon was op dat moment nog niet aangesloten op de Zilverschoon maar dat is een kwestie van afwerken. Ook het paddenscherm langs de weg werd opnieuw aangebracht voor een veilige oversteek. Dat er met gemengde gevoelens over het nieuwe stukje wegdek dat nu rechtstreeks op de Julianalaan aansluit wordt gedacht is niet verwonderlijk. Bij eerdere informatiebijeenkomsten voor omwonenden waren er veel negatieve geluiden. Maar goed, voor de automobilisten zal het worst zijn want voor hen is het alleen maar 'gemak dient de mens'. Plannen van jaren her om de Westerbaan op de Meeuwenlaan aan te laten sluiten zullen voorlopig wel diep, heel diep in de onderste lade van de betrokken overheden blijven liggen.

Alzheimer Café over medicatie

Medicatie n Op woensdag 10 april vindt een bijeenkomst van het Alzheimer Café plaats in dienstencentrum Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk. De gastspreker is Martijn Garretsen, specialist ouderengeneeskunde bij Topaz die vertelt over medicatie bij dementie.

Hij komt vertellen over welke medicatie gebruikt wordt bij dementie, de werking hiervan, welke bijwerkingen er bekend zijn en hoe het staat met de ontwikkeling van medicatie.

Het Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingspunt voor patiënten, familieleden, hulpverleners, vrijwilligers en overige belangstellenden die meer willen weten over leven met dementie. U bent welkom vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. De bijeenkomst eindigt tussen 21.15 en 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, Topaz, Welzijnskwartier en Alzheimer Nederland.

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Corrie van Dijk, Topaz Overduin tel. 4056111.

Belbus stopt

Alternatief n De huidige aanbieder van de Belbus heeft het contract met de gemeente opgezegd, omdat hij niet meer tegen de huidige tarieven kan rijden. Het contract loopt nog tot september dit jaar.

Wethouder Corien van Starkenburg licht toe: "Er maken op dit moment ongeveer 2.000 inwoners gebruik van de Belbus. Het vervoer moet voor deze groep ook na september blijven doorlopen. Het uitgangspunt is dat er voor de huidige groep gebruikers van de Belbus zo weinig mogelijk verandert.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een goede oplossing, want ik wil dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Kwalitatief en betaalbaar vervoer voor ouderen en inwoners met een beperking, is daarvoor een voorwaarde. De meest voor de hand liggende oplossing is het tijdelijk inzetten van de Regiotaxi, totdat er een oplossing is voor de langere termijn.

De Regiotaxi bestaat al in Katwijk voor regionaal en lokaal doelgroepenvervoer. De optie om de Regiotaxi als vervanging voor de Belbus in te zetten, wordt nu onderzocht. In omliggende gemeenten gebeurt dit ook al. Ik verwacht in april het totaalplaatje te hebben, zodat er een besluit kan worden genomen over de inzet van een alternatief voor de belbus.

Zodra we duidelijk hebben welke oplossing gekozen wordt, brengen we de huidige gebruikers van de Belbus direct op de hoogte."

Orgelklanken en blije gezichten

ingebruikname n Na de viering van zondag 7 april om 9.30 uur in de H. Joannes de Doper gingen ze er eens goed voor staan: Niek van der Meij, muzikaal begeleider in deze parochiekern van de koren Cantemus, Vocalis en De Vrolijke Noot, pastoor Michel Hagen van de parochie H. Augustinus, Richard Bot van het bisdom Rotterdam en bespeler van het Reil-orgel in de Moeder Godskerk van Voorschoten en dhr. Reil van orgelmakerij Reil.

Aan het einde van deze feestelijke viering werd na de inwijding van het orgel door Leen de Best, voorzitter van de beheercommissie in Katwijk, eenieder bedankt die deze plaatsing mogelijk had gemaakt.

Op www.joannesdedoper.nl zijn binnenkort de foto's te zien van dit proces in de rubriek 'Fotogalerij'.

Pareltjes gezocht voor expositie

KRV n Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn is op zoek naar schilderijen en kunstwerken met afbeeldingen van héél Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Van vroeger tot nu! Dit om deze tentoon te stellen op de Najaarsexpositie 'Héél Katwijk Exposeert!'. De expositie vindt plaats in de Open Hofkerk van 26 tot en met 29 augustus.

Al jaren houdt Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn tijdens haar feestweek de Najaarsexpositie. Met het thema wil de vereniging schilderijen laten zien uit de drie gemeenten die in de loop der jaren zijn gemaakt en nu bij alleen te zien zijn in huiselijke kring, maar die eigenlijk de moeite waard zijn om aan een groter publiek tentoon te stellen.
Bent of kent u iemand met een schilderij of kunstwerk over Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg? Neem dan contact op met Gerard Wolthaus op 06-43701253, e-mail een foto of bericht naar wolthaus@ziggo.nl of kijk op oranjeverenigingkatwijk.nl. Alle kunstwerken worden voorgelegd aan een commissie die een selectie maakt.

Rubriek n Opgejut

Afscheid met een lintje

Quick Boys overweldigt SJC

Neef Pieter Maaskant legt samen met burgemeester Cornelis Visser een bloemstuk bij de plaquette. | Foto en tekst: Piet van Kampen

Verzetsstrijder Maaskant herdacht

Eigenlijk was het een verlegen jongen'

Afscheid met koninklijke onderscheiding

Van links naar rechts Peter Maagdelijn, Dirk Spaargaren, burgemeester Cornelis Visser, Jan van Duijn en Willem van der Bent. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Vier brandweerlieden gaan met pensioen

lintjes n Vorige week vrijdagavond loeiende sirenes bij de brandweerkazerne. Dit keer niet voor een uitruk maar vier afscheidnemende brandweerlieden werden luidruchtig met de brandweerwagen ingehaald. Voor een feestelijk afscheid en na koninklijk gedecoreerd te zijn mochten zij na een gezellige avond voorgoed 'inrukken'.

Door Piet van Kampen

'Jullie zijn een hechte club en er heerst een sfeer van gemoedelijkheid binnen jullie club' zo begon burgemeester Cornelis Visser zijn toespraak alvorens hij vier 'met brandweerpensioen' gaande brandweerlieden op het podium nodigde en hen namens koning Willem Alexander als Lid in de Orde van Oranje-Nassau mocht benoemen.

Het eerste woord was echter voor ploegchef Dirk van Beelen. Hij schetste de afscheidnemende collega's allen met een bepaalde kleur die bij hun karakter pasten. 'Hier staat ruim 121 jaar ervaring' prees hij hen. Ook regiocommandant Hans Zuidijk had een woord van dank voor hen over. 'Brandweermannen in hart en nieren'. Waarderende woorden alom.


Koninklijke onderscheidingen

Het laatste maar tevens belangrijkste woord was aan Katwijk's eerste burger. Cornelis Visser riep hen een voor een naar voren om hen de versierselen op te spelden. Hij vergat ook de echtgenotes niet in zijn woordje van dank te betrekken.

Dirk Spaargaren was van grote waarde als sociaal persoon en een man van saamhorigheid. 'De man van de catering en penningmeester van de personeelsvereniging'. Jan van Duijn werd geprezen als een gedreven en betrokken brandweerman. 'Een man van kenmerkende felheid en kennis van zaken die alle regels kende. De aard, de duur, de uitstraling en betekenis van uw activiteiten rechtvaardigen een Koninklijke Onderscheiding'.

Deze lovende woorden waren overigens voor allen van toepassing. Ook voor Willem van der Bent die met zijn kennis van zaken voor inrichting van brandweervoertuigen zeker gemist gaat worden. Peter Maagdelijn maakte het kwartet vol. 'Betrokken en gedreven als bevelhebber en chauffeur'. Na de huldigingen de hoogste tijd voor het 'nablussen' tijdens een gezellige feestavond.


Keus gemaakt voor fietspad en rotonde Biltlaan

Omwonenden konden kennis nemen van vrijwel definitieve plannen voor de aanpak van de Biltlaan. | Foto: PvK

n Plannen lijken nu vrijwel definitief

voorlichtingsavond n Tijdens de laatste van de vier bijeenkomsten over de plannen voor de Biltlaan konden de ruim vijftig aanwezigen kennis nemen van hoe het toekomstplaatje eruit gaat zien. Deze laatste participatieavond in het Pieter Groen College werd duidelijkheid omtrent de stand van zaken gegeven.

Door Piet van Kampen

De herinrichting betreft drie hoofdzaken te weten de aanleg van een nieuw fietspad, het aanpassen van de rotonde Biltlaan/Rijnsoever en ook het groen speelt hierin een belangrijke rol. Zaken zoals verkeersveiligheid, privacy en een goede leefomgeving vormen de rode draad door de plannen. Met betrekking tot de nieuwe groenvoorziening na het kappen van bomen en afgraven van grasbermen wordt er nog een nieuwe bijeenkomst belegd waarin een platform van omwonenden hun ideeën en wensen kenbaar kunnen maken. De plannen voor het fietspad en de rotonde worden aan het college van B & W voorgelegd ter goedkeuring waarna deze doorgaan naar de gemeenteraad voor het groene licht.

Verrassend alternatief

De keuze voor het fietspad aan de oostzijde werd gemaakt. Een 4,5 meter breed tweerichtingsverkeer fietspad. Motieven hiervoor zijn een verkeerskundige inpassing, ruimtelijke inpassing, versterking van het groen en het fietspad komt boven op de nieuwe waterleiding te liggen. Dit is een transportleiding van Katwijk naar Noordwijk. Deze zal eerst worden aangelegd in oktober en moet voor Kerstmis van dit jaar klaar zijn. Voor Kerstmis 2020 zullen alle andere werkzaamheden gereed moeten zijn.

Voor het verbeteren van de rotonde kwam er een verrassend alternatief van de tekentafel, het zogenaamde LARGAS-plan. LAngzaamRijdenGAatSneller. Deze variant houdt in dat de rijbaan in twee delen wordt opgesplitst met flauwe bochten en in het midden een soort 'afgevlakte rotonde' (zie tekening). Alles voor een betere doorstroming van het vracht- en busverkeer. Vanuit de zaal werd gevreesd dat er nu nog sneller gereden zal gaan worden. De toezegging dat er snelheidsvertragende maatregelen zullen worden ingepast zouden de angstige omwonenden gerust moeten stellen.

Jeugddienst

Ontmoetingskerk n Op zondagavond 21 april is er een speciale Jeugddienst vol met theater en zang rondom het thema Pasen. Deze dienst vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan de Nieuwe Duinweg.

Dominee E.J. Groot zal voorgaan in de dienst en het thema is 'The Rising'. Via toneel, muziek en vertelling komt het Paasverhaal aan de orde in deze dienst. Wat betekende de gebeurtenissen rondom Pasen en de opstanding voor de mensen, voor Maria, de discipelen en leerlingen. Hoe zou jij het hebben ervaren als jij in die tijd had geleefd? En wat betekent de opstanding voor jou tot op de dag van vandaag? Wat leeft er in je hart? En wat doe je ermee?


De muzikale medewerking wordt verzorgd door de Arjen van Putten uit Rijnsburg en zijn band. De dienst begint om 18.20 uur.

Paaspraise

praisedienst n Op stille zaterdag, 20 april, wordt in de Pniëlkerk een Paaspraise georganiseerd. Dit om Jezus Christus te verhogen en om bekend te maken van wat Hij heeft gedaan.

Muzikale medewerking is er van de Bethelband. Jack Nugter spreekt over het thema 'Jezus overwinnaar'. Om 19.30 gaat de deur open. Aanvang 20.00 uur.

Bingo in de Molenwijk

wiek n Wijkvereniging Molenwijk-Katwijk/Rijn houdt op vrijdag 12 april een paasbingo met mooie prijzen.

Ook is er weer een loterij en een superronde. Aanvang 20.15 uur. Zaal open om 19.00 uur. Wijkgebouw De Wiek', Fresiastraat 19. Onder de 18 jaar heeft geen toegang. Er is geen kinderbingo op zaterdag 13 april.

James Block bij Succat Yeshua

aanbiddingsavond n Op zaterdagavond 13 april, zal James Block uit Israël een aanbiddingsavond leiden bij Succat Yeshua,

Het is een passie van James en zijn vrouw Liz om in de aanbidding de psalmen en de andere geschriften terug te zien zoals het was bijv. in de tijd van Koning David. Ook wil hij benadrukken het belang van Jeruzalem in deze tijd, de stad van God. Wij nodigen u van harte uit om met James, de God van Abraham, Izak en Jacob, Schepper van hemel en aard, de eer te geven.

We beginnen om 19.30 uur en voor die tijd kunt u een kopje koffie/thee drinken. Succat Yeshua, Baljuwplein 10a.

Leren reanimeren bij K&O Katwijk

Cursus n Reanimatie en AED gebruik is van levensbelang. Als iemand een hartstilstand heeft gekregen zijn de eerste 6 minuten cruciaal.

De nadruk bij deze cursus ligt op praktijkoefening want reanimeren kun je leren door het te doen. Je leert hoe te handelen als je alleen bent met een slachtoffer of als je met meerdere noodhulpverleners bent. In les 2 leert men omgaan met de AED want er zijn ruim 20.000 AED 's in NL te vinden. Hoe fijn is het dan als ook niet medische personeel een AED kan gebruiken.
Donderdag 9 mei. Kosten : € 40,00 voor 2 lessen. Tijd: 19.30-21.30 uur. Inschrijven kan via www.kenokatwijk.nl of aan de balie van het kantoor, Sluisweg 16 (geopend van ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur)

Vrijwilligers gezocht

molen n Welzijnskwartier zoekt vrijwilligers om eens per week een uur huiswerkbegeleiding aan basisschoolkinderen te geven. Dit gaat plaatsvinden op dinsdagmiddag.

Ook zoekt men vrijwilligers die activiteiten met kinderen willen begeleiden. Denk hierbij aan een filmmiddag, knutselmiddag, muziek maken, etc. Er is zeer veel ruimte voor eigen inbreng. Deze activiteiten gaan twee keer per maand op woensdagmiddag plaatsvinden in Trefpunt de Molen, Fresiastraat 18a. Meer informatie bij Marloes de Mooij: 06-13423863 of marloes-demooij@welzijnskwartier.nl

Vogelclub Katwijk scoort 254 vogelsoorten

De vogelaars hebben maar liefst 254 vogelsoorten waargenomen in 2018. | Foto: Archief/AvD

n Glossy jaaroverzicht over 2018

natuur n Ook de Vogelclub Katwijk heeft bijgedragen aan het 5000 soortenjaar dat in 2018 werd georganiseerd in het Nationaal Park Hollandse Duinen. Alle 254 vogelsoorten die in dat jaar werden waargenomen in Katwijk en directe omgeving worden behandeld in het onlangs verschenen, rijk geïllustreerde Jaaroverzicht 2018 van de Vogelclub Katwijk.

Er zijn weinig plaatsen in Nederland met zoveel actieve en fanatieke vogelaars als Katwijk. Gelegen midden in de Randstad en omgeven door mooie natuur (de duinen!) mag Katwijk zich ook verheugen in tal van bezoekende vogelaars van elders. Dat levert heel veel vogelwaarnemingen op, die tegenwoordig bijna allemaal ingevoerd worden op www.waarneming.nl Uit de database daarvan blijkt dat in 2018 door meer dan 700 verschillende personen een kleine 50.000 vogelwaarnemingen zijn ingevoerd voor het Katwijkse gebied; een forse stijging ten opzichte van de vorige jaren. De vogelhobby begint echt populair te worden.

Al die waarnemers en al die uren 'in het veld' zorgen ervoor dat er elk jaar veel verschillende vogelsoorten worden gezien in Katwijk. Ook de drie 'officiële' Katwijkse telposten - telpost De Puinhoop (naast de manege in de Coepelduynen), telpost Berkheide (nabij de Wassenaarse Slag) en telpost Savoy (in de zeereep voor Villa Allegonda) – dragen bij aan de soortenlijst en zeker ook aan de populariteit van Katwijk als vogelaarsbestemming. Katwijk ligt als het ware aan een snelweg voor trekvogels, en vanaf de telposten worden heel veel voorbijtrekkende vogels waargenomen en geteld.

De in 1986 opgerichte Vogelclub Katwijk geeft al sinds datzelfde jaar een blad uit: De Duinstag. Sinds 2012 wordt jaarlijks een Jaarverslag uitgegeven; een glossy magazine op A4-formaat over alle vogelsoorten die in het voorgaande jaar zijn gezien in het waarnemingsgebied. In het Jaarverslag over 2018 prijken ook twee soorten die nooit eerder in Katwijk zijn gezien: de Balkankwikstaart (pas de tweede waarneming ooit voor heel Nederland) en de Vale Gierzwaluw. Zeer vermeldenswaardig voor 2018 zijn verder soorten als Amerikaanse Smient, IJsduiker, Steppekiekendief, Papegaaiduiker, Bijeneter, Humes Bladkoning (midden in de wijk Rijnsoever), Waterrietzanger, Citroenkwikstaart, Siberische Boompieper en Dwerggors.

De vogelaar van tegenwoordig heeft niet meer alleen een verrekijker om de nek. Velen hebben ook een telescoop, en daarnaast hebben steeds meer vogelaars (goede!) camera's met telelenzen en apparatuur om vogelgeluiden op te nemen. Dit alles gevoegd bij de moderne communicatiemiddelen (Bird Alerts!) zorgt ervoor dat maar weinig vogels ontsnappen aan de aandacht van het vogelaarsgilde. Bijna alle soorten die waargenomen zijn, zijn ook vastgelegd op de gevoelige plaat. Het Jaarverslag 2018 kon daardoor zeer rijk geïllustreerd worden.

Het Jaarverslag 2018 van de Vogelclub Katwijk - 60 pagina's dik, met heel veel foto's en interessante vogelaarsstatistiek - kost 10 euro. Het is te verkrijgen door dat bedrag over te maken op rekeningnummer NL93RABO 0391 8444 31 ten name van Vogelclub Katwijk. Met vermelding van naam en adres! Zie ook www.birdclubkatwijk.nl

Politiekids raken onder de indruk van hondentraining

training n De politiekids van de Sjaloomschool houden binnenkort een actie om hondeneigenaren aan te spreken. Als voorbereiding daarop kregen ze op 3 april een demonstratie van de Politiehonden Dressuurclub Katwijk (PHDC) en omstreken.

De hondendemonstratie is een goede voorbereiding op de actie. Hierdoor begrijpen de kinderen hoe ze een hond kunnen benaderen. En ze weten ook als het baasje zegt dat de hond niks doet, dat de hond goed naar het baasje luistert. Dus dat ze er niet bang voor hoeven te zijn.

De kinderen gaan volgende week oefenen met hulp van ouders met een hond. De week erna weten ze dan precies hoe ze hun gesprek met een hondenbaasje het best kunnen voeren.

Natuurlijk vragen ze dan om de hond aan de lijn te houden en de poep op te ruimen. Zodat zij en alle andere kinderen fijn en ongestoord kunnen spelen!

Hondendemonstratie

De PHDC ontvangt de politiekids jaarlijks op hun terrein. De hondendemonstratie die de kinderen en de rest van hun klas hier krijgen is één van de meest indrukwekkende onderdelen van de politiekids. Van dichtbij maken de kinderen hier mee hoe sterk en hoe gevaarlijk een hond kan zijn. Iemand in een dik pak speelt de boef. Hij wordt door de hond met een sprong in de bovenarm gebeten en tegen de grond gewerkt. De schoten die worden gelost maken het helemaal spannend.

Training politiehonden

De leden van de PHDC Katwijk en omstreken leiden hun honden aan de 1e Mientlaan op tot politiehond. Alles wat de dieren moeten kunnen als ze later ingezet worden als politiehond wordt hier eindeloos met ze geoefend. Niet alle honden bereiken het niveau om uiteindelijk de strenge keuring te halen. Maar de muren van het clubhuis hangen vol met foto's waarin trots wordt getoond hoeveel politiehonden hun training in Katwijk gehad hebben.

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 10 april

09.00 uur: Damesgym

14.00 uur: Country Line Dans

19.00 uur: Modinettes

Donderdag 11 april

10.00 uur: Soos kaarten

14.00 uur: Ouderensoos
20.00 uur: Jokeren

Vrijdag 12 april

10.00 uur: Soos kaarten

19.30 uur: Darten

Zaterdag 13 april

10.00 uur: Soos Kaarten
21.15 uur: Vrije Dansavond

Maandag 15 april

19.00 uur: Biljarten

19.30 uur: Country Linedance

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal, gymzaal Van Lierestraat

Dinsdag 16 april

19:45 uur: Bridge

20.00 uur: Sjoelen

De Coligny

Woensdag 10 april

20.00 uur: zingen met de Voltreffers

Donderdag 11 april

14.00 uur: Seniorensoos De Eendracht
20.00 uur: Linedance-lesavond. Zaal open vanaf 19.00 uur

Zaterdag 13 april

14.00 uur: Kinderbingo
20.00 uur: Vrije country linedance-avond . Zaal open vanaf 19.00 uur.

Maandag 15 april
20.00 uur: Mozaieken

Dinsdag 16 april

20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 10 april

09.30-10.30 uur: Zumba

18.00 uur: Junioren en senioren, majoretten in Pieter Groen
18.30-20.00 uur: Bingo vanaf 6 jaar.

Donderdag 11 april

09.45-10.45 uur: Conditietraining
20.00 uur: Klaverjassen en jokeren

Vrijdag 12 april

20.00 uur: Bingo

Zaterdag 13 april
20.00 uur: Folkavond K&O

Maandag 15 april

14.00 uur: Dammen senioren 55+
17.30-18.30 uur: kl. Jeugd majorette
18.30-19.30 uur: gr. Jeugd majorette
20.00-22.00 uur Repetitie gezelligheidskoor
Kattuks Volk. Kom eens vrijblijvend meedoen

Dinsdag 16 april

10.00-12.00 uur: Linedance
13.30-15.30 uur: Linedance
18.30-20.00 uur: Jeugddammen vanaf 6 jaar
20.00 uur: Dammen

Passie- en Paasviering Rehobothwijk

Paasmaaltijd n Op Witte Donderdag, 18 april, houdt de hervormde wijkgemeente Rehoboth een Passie- en Paasviering met broodmaaltijd.

Het thema luidt dit jaar 'Jezus, de levende Hoop'. Samenzang, Bijbellezing en meditatie door wijkpredikant D.M. Heikoop)zullen hier mooi bij aansluiten. Iedereen (ook van buiten de Rehobothwijk) is op 18 april van harte welkom in het Maranatha Centrum aan de Poolster. Aanvang is 19.00 uur, maar de zaal is open vanaf 18.30 uur. Door middel van een collecte zal een bijdrage worden gevraagd voor de kosten van deze avond.
Vanwege de organisatie van de broodmaaltijd worden belangstellenden verzocht uiterlijk maandag 15 april hun deelname door te geven aan Marja Meijvogel, tel. 4032908 of mmeyvogel@kpnmail.nl

Bingo bij Kat-Rijn

senioren n Stichting houdt op dinsdag 16 april weer ee bingo van 14.00 tot 16.30 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De kosten zijn voor de leden € 5,00 en voor niet-leden € 6,00. Hierbij is inbegrepen koffie/thee met een koekje. Een drankje en een warm hapje, ook zijn er veel leuke prijzen te winnen. Er worden 8 rondjes bingo gespeeld met 1 kaart. Voor wie met meer kaarten spelen kost dat € 2,00 per kaart extra.

Kinder-EHBO bij K&O Katwijk

Cursus n Kinder-EHBO is een praktische cursus waarin je door middel van workshops vaardigheden oefent om zowel kinderen als baby's te redden in een noodsituatie.

De volgende vaardigheden worden o.a. behandeld: Beoordelen van de situatie, wel of niet verplaatsen, controle van de beademing, reanimatie van kind en baby, verbanden aanbrengen en hoe geblokkeerde luchtwegen bij kind en baby verhelpen, stabiele zijligging, vergiftiging en verwondingen beoordelen.
Start cursus op maandag 6 mei. De kosten zijn € 40,00 voor 2 lessen. Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur. Inschrijven kan via www.kenokatwijk.nl of aan de balie van het kantoor, Sluisweg 16 (geopend van ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur)

Matthäus Passion

Hallelujah n Op vrijdagavond 12 april voert COK Hallelujah de Matthäus Passion uit in de Dorpskerk.

Het zal een geheel andere uitvoering zijn dan voorgaande jaren door een andere interpretatie en vooral een andere kooropstelling in een V-vorm. Ook het kinderkoor verhuist en neemt plaats op het balkon aan weerszijden van het orgel. Zo is er veel meer dialoog en dynamiek. De verkoop gaat hard maar er zijn nog kaarten beschikbaar. Op www.cokhallelujah.nl staat alle informatie.

Dansclub Sjansee gaat naar N.K. in Veenendaal

Dansclub Sjansee doet zaterdag mee aan het officiële Nederlands kampioenschap. | Foto: PR

stijldansen n Dansclub Sjansee mag op zaterdag 13 april opnieuw meedoen met het Nederlands Kampioenschap G-dansen en zich daar gaan presenteren op het hoogste podium van Nederland.

Vijf jaar geleden heeft de Katwijkse dansvereniging zich al bewezen door met een gouden plak thuis te komen op het onderdeel de Cha Cha masters. Na een aantal jaren van afwezigheid mogen wij weer trots zijn dat wij dit jaar weer met het officiële N.K. mogen meedoen. Dit jaar hebben alle 44 dansers wederom erg veel geoefend en gaan we voor de 4e maal met vertrouwen richting het NK in Veenendaal.

Dit spektakel zal worden gehouden in het schitterende evenementen centrum de Basiliek in Veenendaal. De dag begint voor Sjansee om 7.30 uur met een busreis richting Veenendaal, waarna om 10.00u het fantastische evenement begint. Alle dansers maken hun entree op de dansvloer door achter de Nederlandse vlag te lopen.

Eerst beginnen de voorrondes die beginnen met een tango en Engelse wals en afsluiten met de Quickstep. De jury zal hier al een behoorlijke kluif aan hebben om de meer dan 180 Dansparen te beoordelen. Toch hebben zij de belangrijke taak om de finalisten te moeten aanwijzen die het later op de dag tegen elkaar in de grand finale zullen opnemen. In de pauze komt een bijzondere bekende artiest de spanning van de dag even weg zingen.

Na de pauze vindt het onderdeel ChaCha Masters plaats waarin de jury alle 180 dansparen op een juiste manier op deze dans zal beoordelen. Ook deze dans zal afgesloten worden met een grande finale voor deze competitie. Met het feest wat hierna zal losbarsten in fundansjes en polonaise zal getracht worden om de spanning een beetje onder controle te houden tot aan de uitslag.

Na de bekendmaking van de titel 'Beste Ballroom Danspaar' en ChaCha Master van Nederland' is rond 16.00 uur de dag ten einde en gaat Dansclub Sjansee met of zonder prijs sowieso enorm trots richting Katwijk terug.

Maak je eigen computergame in Makersplaets bibliotheek

Scratch n In de Makersplaets biedt de bibliotheek voor jongens en meiden in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar nu een cursus in 4 lessen aan met als titel 'Bouw je eigen game met Scratch'. Melissa Heijmans geeft deze superleuke en speelse programmeercursus op vrijdagmiddag 10, 17, 24 mei en 7 juni van 16.00 tot 17.30 uur in de Makersplaets van de Hoofdbibliotheek. Er zijn maar 10 plekken beschikbaar dus meld je snel aan.

In de cursus 'Bouw je eigen game' gaan we, onder begeleiding van Melissa, aan de slag met het programma Scratch. In dit programma leer je de basis van programmeren door je eigen spellen, animaties en andere projecten te maken. In een aantal lessen krijgen de kinderen stap-voor-stap uitleg over het gebruik van Scratch. Aan het eind van de cursus hebben zij een eigen game gemaakt en kunnen deze online delen met hun vrienden, klasgenoten, familie en de rest van de wereld!

De aangeraden leeftijd voor deze cursus is vanaf 9 jaar. Mocht je thuis een jonge whizzkid hebben die toch graag mee wil doen, neem dan even contact op via spelen-leren-programmeren.nl Door kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs kennis te laten maken met programmeren leren zij vaardigheden die toepasbaar zijn in latere studie en carrière. Denk hierbij aan de vaardigheden inzicht, creativiteit, analytisch denkvermogen en omgaan met de computer. Maar voor de kinderen is het nu vooral heel cool om eigen spel te leren maken!

De cursus is 4 dagdelen en wordt gehouden op vrijdag 10, 17, 24 mei en 7 juni. Deelname: € 25,00 per persoon, voor de complete cursus van 4 middagen. Kaarten zijn te koop in de bibliotheekvestigingen en via www.bibliotheekkatwijk.nl

Verzetsstrijder Pieter Maaskant herdacht in gemeentehuis

Neef Pieter Maaskant legt samen met burgemeester Cornelis Visser een bloemstuk bij de plaquette. | Foto en tekst: Piet van Kampen

WO2 n Gisteren vond er in het gemeentehuis een informele plechtigheid plaats. In de ruimte waar 75 jaar geleden de verzetsstrijder Pieter Maaskant door een NSB'er werd neergeschoten werd bij een herinneringsplaquette aan hem door burgemeester Cornelis Visser en een neef van de vermoorde Maaskant, ook Pieter genaamd, een bloemstuk gelegd.

Voor dit herdenkingsmoment waren er een aantal neven en nichten van de om het leven gebrachte verzetsstrijder bijeen. Neef Pieter was de initiatiefnemer hiervan. 'Zeven jaar geleden ben ik hier een keer in het gemeentehuis geweest en heb naar de plaquette gekeken. Toen ontstond bij mij het idee om een herdenkingsbijeenkomst voor mijn oom te houden' lichtte hij de aanleiding toe. Neven en nichten die elkaar lange tijd niet hadden gezien begroeten elkaar. 'Ik ben Frans en heet jij nog altijd Antje?' Een kleine maar bijzondere reünie. Neef Pieter nam het woord. 'Er zijn nog 33 neven en nichten in leven en er zijn er 4 overleden. Sommigen konden niet komen want de meesten zijn inmiddels een beetje krakkemikkig'.

Vervolgens schetste hij hoe zijn oom 75 jaar geleden hier om het leven kwam. 'Eigenlijk was het een verlegen jongen met een minderwaardigheidscomplex maar besloot om zich aan te sluiten bij de verzetsgroep van Marinus Post. Zij besloten om degenen die weinig voedsel hadden van distributiebonnen te voorzien en wilden een overval plegen op het distributiekantoor in het gemeentehuis. Helaas was het een NSB'er die op de bewuste ochtend wachtmeester was en de boel niet vertrouwde. Pieter werd gefouilleerd en even later doodgeschoten. Op deze plek was in grote lijnen het verhaal over de toedracht van de moord.' Samen met burgemeester Cornelis Visser legde hij er een bloemstuk neer.

Opgejut

Na jutsessies voor kinderen wordt geknutseld met de strandvondsten. | Foto en tekst: Gieny van Asten-Westra

jutten n 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst? Laten we het hopen! Zoals het er nu naar uitziet is het onzeker, gezien de hoeveelheden afval die via de Uitwatering de zee in wordt gepompt en wat er overboord gaat op zee. We kunnen ze wel leren wat het betekent als je afval gewoon op straat gooit en niet in de daarvoor bestemde afvalbakken. Steeds meer mensen gaat de natuur ter harte en komen meejutten op het strand. Enkele jutters gaan zelfs langs scholen om kinderen op te 'jutten' hun afval op te ruimen. En om ze te laten zien wat het met dieren doet en uiteindelijk ook met de mens. De scholen werken meestal mee en laten de kinderen mee afval jutten op het strand. Ook worden jutsessies vanuit het Natuurcentrum georganiseerd voor kinderen, die na afloop een kunstwerkje mogen maken van wat ze gevonden hebben. Dat is gelukkig niet alleen maar afval'

Start maaltijd Zelfhulpgroep

Maaltijd n De Brug heeft voor ex-verslaafden een Stay Clean Zelfhulpgroep. Vanaf 15 april start deze groep om 18.00 uur met een maaltijd. Voor degenen met een baan is het handig aan te kunnen schuiven. Daarbij is dit een goede gelegenheid om ongedwongen bij te praten.

Na de maaltijd volgt om 18.45 uur het programma volgens het Minnesota model, dat gebaseerd is op de christelijke versie van de twaalf stappen. Velen hebben hiermee een goede ervaring, niet alleen voor hun persoonlijk leven, maar ook relaties zijn mede hierdoor hersteld. Het is ook mogelijk dat deelnemers een thema ter bespreking voorstellen. Het programma duurt tot 19.45 uur; tot 20.00 uur is er gelegenheid met elkaar nog van gedachten te wisselen.

Iedereen, die met verslavingsproblematiek heeft geworsteld en graag verslavingsvrij wil blijven is hartelijk welkom! Het is geen voorwaarde zelf christelijk te zijn, De Brug biedt hulp aan iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing. Meer informatie en opgave maaltijd: 071-403 37 33; info@debrughelpt.nl De Brug, Schaepmanstraat 1.

Back to Blondie

Pocket n De tributeband 'Back to Blondie' brengt op zondag 14 april op het poppodium van Café The Pocket een ode aan de nog steeds optredende Debbie Harry en haar band Blondie.

De liefde voor Blondie, dat is wat de muzikanten van Back to Blondie verbindt. Centraal in het optreden van deze Nederlandse tributeband staat het legendarische album 'Parallel Lines' dat Blondie in september 1978 uitbracht. Nu, 40 jaar later, brengt Back to Blondie de Parallel Lines Anniversary Show in de sound en style van de jaren '70 en begin jaren 80.

De aanvang van het optreden is 16.00 uur en er zijn geen entreekosten.

Grasshoppers Dames behouden thuisvoordeel

Deborah Vos was de topscorer tegen 4Consult/Binnenland. | Foto: Geert Bekker Foto: Cor de Mooy

Basketbal n De dames van Solar-systemen Grasshoppers hebben de eerste game in de halve finale van de play-offs naar zich toe weten te trekken. De dames wisten met 10 punten verschil de eerste wedstrijd te winnen.

Na een wat wijfelende start en een eerste score van Binnenland, lijkt Solar-systemen uit de startblokken te zijn. Met een stand van 11-4 neemt 4Consult/Binnenland een time out. De Barendrechtse dames antwoordden meteen met een driepunter, maar het is al gauw Grasshoppers wat weer kan uitlopen. Na heel wat fraaie aanvallen te hebben gezien, diverse shot blocks en steals, brengt Ilse Kuijt na een geweldige pass van Noor Driessen de stand op 21-13. Dit was tevens de eindstand van het eerste kwart. In de laatste paar seconden mocht Iris Govers haar rentree maken na diverse weken van blessureleed.

In het tweede kwart bouwen ze de voorsprong niet verder uit. Een lage score van 11-11 dit kwart was het resultaat van matige schoten van beide kanten. Met nog anderhalve minuut voor de rust was het Grasshoppers die 5 teamfouten op de klok had staan met een stand van 30-23. Lisa van den Adel mocht haar geluk beproeven aan de vrije worplijn. De eerste zat, maar de tweede werd gemist. De rebound was voor Fleur Kuijt .Ze maakte de aanval zelf af met een vrije lay-up. Ruststand 32-24.

De tweede helft begon met slordig balverlies bij Grasshoppers. Een prima spelende Eline Kasius bracht Binnenland dichterbij met een score en 4 benutte vrije worpen. Na een krappe 2,5 minuut gespeeld te hebben in kwart 3 was de stand 34-30. Sonja Kuijt wist en driepunter op het sheet te zetten en bracht het verschil weer naar 6 punten, 39-32. Maar met 5 punten op rij van Maxime Essenstam, en één uit twee van Noor Driessen, was het verschil opnieuw slechts 3 punten, 40-37. Weer was het Sonja Kuijt die een driepunter aantekende. In de laatste aanval bepaalt Ilse Kuijt de stand na het 3e kwart op 52-44.

Het laatste kwart werd bloedstollend spannend. Binnenland zette nog een tandje bij en kwam steeds dichterbij. Halverwege werd de voorsprong van het team van Solar-Systemen Grasshoppers over genomen. Maar de Katwijkse dames vochten voor wat ze waard waren en knokten zich terug in de wedstrijd. Na twee rake vrije worpen van Mia Hordijk, wist Noor Driessen met een heerlijke driepunter het verschil weer op 6 punten te zetten (66-60). Met nog een minuut te gaan probeerde Binnenland nog via een time out het tij te keren. Eindstand 71-61, het thuisvoordeel blijft hiermee in Katwijk.

Op woensdag 10 april spelen de dames de tweede play-offs wedstrijd in Cleijn Duijn, om 20.30 uur.

Zaterdag 13 april is game 3 in Barendrecht om 20.15 uur.

Sieraden maken in buurtcentrum de Schelp

De Band of KLM Royal Dutch Airlines. | Foto: pr Foto: Sven van der Vlugt

workshop n Op maandag 15 april wordt er in buurtcentrum de Schelp een workshop 'sieraden maken' gegeven, deze keer op een middag van 13.30 tot 15.00 uur. De kosten voor de workshop bedragen € 5,00, dit is inclusief alle materialen en een informatieblad met tips om zelf sieraden te maken.

De workshop wordt gegeven door Yvonne Bruningmeijer. Er wordt gewerkt met parels, glaskralen, hout, Swarowski-kristal, zelfgemaakte kralen van Fimo klei etc. Je kunt ook kapotte sieraden meenemen of sieraden die je niet meer draagt, met behulp van Yvonne kan het sieraad gerepareerd worden of kan er een nieuwe creatie van gemaakt worden. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen, zodat er voldoende persoonlijke begeleiding en aandacht is voor de deelnemers. De workshop wordt gegeven in Buurtcentrum de Schelp, Suurmondstraat 1.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Yvonne Bruningmeijer, tel. 06-29484626, yvmabr@gmail.com of met buurtcentrum de Schelp, tel. 8894461, deschelp@welzijnskwartier.nl Aanmelden kan tot 12 april.

Harmonie Katwijk en KLM orkest

concert n De Band of KLM Royal Dutch Airlines, ook wel het KLM orkest genoemd, komt vrijdag 12 april naar de Ontmoetingskerk in Katwijk aan den Rijn. Samen met Harmonie Katwijk nemen zij het publiek mee op een mooie muzikale reis.

De Band of KLM Royal Dutch Airlines, het KLM Orkest, is het muzikale visitekaartje van onze Nationale Luchtvaartmaatschappij en sinds 1953 zeer actief.

Zo heeft het KLM Orkest haar muzikale klanken al laten horen in diverse landen, waaronder de VS, Canada, Singapore en Maleisië. Daarnaast geeft het KLM Orkest regelmatig concerten bij evenementen in de regio Amsterdam en ver daarbuiten.

Het KLM orkest staat onder leiding van Bert Willemsen. Het Groot Orkest van de Harmonie Katwijk staat onder leiding van Rob Balfoort.

Het concert begint om 20.30 uur. De kerk opent om 19.45 uur. Donateurs en Vrienden ontvangen binnenkort gratis toegangskaarten voor dit concert.

Er zijn ook toegangskaarten te koop: 6,50 euro en te verkrijgen bij Slagerij Coen Francken en FirstMan Katwijk.

Nu inschrijven voor de Ronde van Katwijk

Atletiek n De Oranjevereniging houdt wederom in samenwerking met de A.V. Rijnsoever op Koningsdag de 41e Ronde van Katwijk.

In 1979 begonnen met een kleine honderd deelnemers is deze onder Katwijkers zeer populaire en inmiddels tot ruim boven de duizend deelnemers gegroeide wedstrijd, een echte klassieker te noemen. Naast wedstrijdlopers uit Katwijk en de hele regio nemen er ook veel recreanten aan deze wedstrijd over een supersnel, door vele toeschouwers omzoomd parcours, deel.
Zoals gewoonlijk belooft het weer een spannende strijd te worden. Welke atleten kunnen de toptijden van de winnaars van vorig jaar, Mart Polak in 18.43 en Jolijn Zwager in 23.18, van de troon stoten?

De afstand bedraagt zes kilometer. De start is om 9.30 uur. Na de start gaat het over de Boulevard richting villa Allegonda en via de Rijnmond verder naar de Hoorneslaan. Vervolgens over de Julianabrug en langs het gemeentehuis naar de Boslaan. Via Parklaan en Drieplassenweg komt men weer terug bij de finish op de Boulevard. Daarnaast is er ook een kinderloop op de Boulevard; de kinderen van 6 tot 9 jaar lopen één kilometer en starten om 8.30, de 10- tot 12-jarigen twee kilometer en zij starten om 8.50 uur. Na afloop ontvangen alle kinderen een mooie medaille en zijn er voor de beste drie jongens en de beste drie meisjes mooie bekers.
De start van zowel de kinderloop als de Ronde van Katwijk zelf is op de Boulevard nabij hotel Noordzee. Inschrijven kan op 27 april tot uiterlijk 10 minuten voor de start in de A.V. Rijnsoevertent, die op het evenementenplein t.o. hotel Noordzee staat. Het inschrijfgeld bedraagt bij deze na-inschrijving € 9,00 voor de Ronde van Katwijk en € 3,00 voor de kinderloop.
Vooraf inschrijven kan ook. Je ontvangt dan bij je inschrijving je startnummer en een zeer functioneel T-shirt (zolang de voorraad strekt). Je betaalt dan € 8,00 voor deelname aan de Ronde van Katwijk. Deelname aan de kinderloop kost in de voorinschrijving € 3,00 Voorinschrijving kan vanaf dinsdag 9 april bij Runningcenter Katwijk, Princedwarsstraat 2a, en bij Saton Optiek, Princestraat 38
De organisatie is ook nog heel hard op zoek naar een aantal vrijwilligers, die langs de route willen posten. Zonder vrijwilligers zijn evenementen als de Ronde van Katwijk immers niet mogelijk Belangstelling? Mail leenvanrijn60@gmail.com

Einde aan zegereeks van de Rijnvogels

Max van Steen had een lastige middag. | Foto: PR

voetbal n Dat er ooit een keer een einde aan de fraaie reeks overwinningen zou komen lag voor de hand. Dat dit tegen de altijd lastige opponent Jodan Boys zou gebeuren was op zich niet geheel onlogisch. Zonder de geschorste Jaap van Duijn waren de vogels vleugellam. Zijn soms beslissende acties werden vandaag node gemist. Ook Arie de Vreugd en Ricardo de Vlugt ontbraken wegens blessures. Het verschil zat hem ook in andere zaken. De thuisclub was fysiek sterker, feller en sneller. Alles bij elkaar opgeteld is hiermee de terechte zege van de Gouwenaren verklaard.

Het begon allemaal hoopvol voor de mannen van trainer Jimmy Simons want binnen 2 minuten was de vroege voorsprong daar. Een lage voorzet van Joey Lauhouh werd door Max van Steen aangetikt en via de grabbelende Wouter Beukers verdween de bal in het netje. Na deze vroege opsteker trachtten de Gouwenaren het spel te maken en lieten de vogels zich af en toe inzakken maar behielden controle over het duel. Het ontbrak echter aan creativiteit om de defensie van de thuisclub te ontregelen. Bij snelle tegenstoten bleef de Katwijkse defensie overeind totdat Kevin Wijmer tijdens een luchtduel de mee opspringende Fanny Waandels naar het gras duwde en de situatie rijp was voor een elfmetertrap. Kevin de Vries voltrok het vonnis onverbiddelijk, 1-1. Kort hierop leek de 2-1 te vallen maar een harde kopbal verdween net naast. Het bleek uitstel van executie want Yusri el Kandoussi ontmoette op zijn snelle wandeling vanaf het middenveld geen rood-wit obstakel en mocht vrij uithalen. Met een prachtig schot in de winkelhaak tekende hij op slag van rust voor de 2-1. Een voorlopige knock-down die hard aan kwam en de aangeslagen vogels ook na de thee ook niet meer te boven zouden komen.

Weliswaar kwam er direct na de rust meer beleving bij de Katwijkers maar de creativiteit ontbrak om de kopsterke Goudse defensie het leven zuur te maken. Hoge ballen bereikten spits Max van Steen niet en zo ja dan stonden daar altijd die kopsterke verdedigers. Slechts enkele corners sorteerden enig gevaar voor de Goudse veste. Het inbrengen van Jan de Bruin en Diederick Hoogerwaard voor respectievelijk Joey Lauhouh en Niek Ossevoort zette ook geen zoden aan de dijk. Verdediger Kevin Wijmer met zijn lengte werd naar de frontlinie gedirigeerd op jacht naar de gelijkmaker. Het mocht echter niet baten en achterin werden de ruimtes steeds groter. Fanny Waandels verzuimde na een vrije doorloop de trekker definitief over te halen maar mocht kort voor tijd de zege veilig stellen. Na een hoge voorzet verwekte doelman Verkerk de bal half en toen deze voor het doel werd teruggebracht was het voor Waandels en koud kunstje om de bal van dichtbij binnen te werken, 3-1. Einde wedstrijd die door de Goudse boys verdiend werd gewonnen en hiermee de zegereeks van de vogels een halt toeriepen.

Quick Boys pijnigt SJC

Stef van der Zalm van SJC in duel met Joey Ravensbergen. | Foto: Johanna Wever

voetbal n Binnen vijf minuten kwam Quick Boys op voorsprong. Daarna verzuimden de blauwwitten de score verder op te hogen. Pas in de tweede helft werd alsnog een ruime score bereikt. De wedstrijd werd afgesloten met een 0-5 overwinning voor Quick Boys.

Quick Boys startte de wedstrijd gedreven en zette SJC direct onder druk. Al na vier minuten wist Kay Tejan, voor het eerst sinds weken weer in de basis, met een vrije schop het hoofd van Jesse van Nieuwkerk te vinden die volop profiteerde van de geboden ruimte en koppend doelman Bjorn Haggerty het nakijken gaf. Een paar minuten later leek Marc de Kruijs de marge te verdubbelen, SJC kwam met de schrik vrij, De Kruijs plaatste bal rakelings langs het doel.

Nog was het leed niet geleden voor SJC dat dreigde overlopen te worden. Zowel Tim Bloemendaal als Marc de Kruijs zouden moeten profiteren van de hen geboden kansen, hun vizier stond nog niet op scherp waardoor SJC ondanks de druk van de blauwwitten de doelpuntenmarge niet verhoogd zag worden. De Noordwijkers waren in het eerste kwartier zwaar in de problemen geweest maar wisten voorlopig de schade beperkt te houden tot één doelpunt.

In de loop van de eerste helft zou Quick Boys gas terugnemen, al bleef men zich gemakkelijk handhaven als bovenliggende partij tegen het zwakke SJC dat alle zeilen moest bijzetten om niet te worden overlopen. Quick Boys ging slordig om met de kansen tegen een tegenstander die pas na bijna een half uur spelen de eerste doelkans forceerde zonder doelman Paul van der Helm in de problemen te brengen.

Met de rust in zicht gaf Quick Boys weer gas, weer was SJC in de problemen al bleef Quick Boys volharden in slordigheden waardoor de score ongewijzigd bleef. Bij een doelpoging van Jeffrey Ket uit een hoekschop van Kay Tejan bracht de deklat uitkomst voor SJC. Met een 0-1 voorsprong voor de gasten gingen beide teams aan de thee.
SJC begon de tweede helft zonder Melvin van Stijn, Dario Lovecchio was zijn vervanger. Waar SJC zich in de eerste helft slechts zelden liet zien in de buurt van het doelgebied van Quick Boys was de thuisploeg na amper twee minuten dichtbij de gelijkmaker. Op aangeven vanaf de rechterflank plaatste Rick van Dijk de bal op de paal. Een paar minuten later zag Jeffrey Ket zijn doelpoging gekeerd door doelman Haggerty. Uit de rebound kon Jesse van Nieuwkerk niet profiteren, weer was Bjorn Haggerty spelbreker.

SJC was in ieder geval goed uit de kleedkamer gekomen, in de eerste minuten van de tweede helft had men al meer laten zien dan in de gehele eerste helft. Toch kreeg SJC al snel de kous op de kop. Kay Tejan zette een actie op, waaruit Jesse van Nieuwkerk werd bereik die Marc de Kruijs in staat stelde de doelpuntenmarge te verdubbelen. Met nog een half uur op de klok leek de schade voor SJC nog groter te worden, doelman Haggerty voorkwam een doelpunt maar moest een fractie van een minuut later alsnog het hoofd buigen toen Jesse van Nieuwkerk op aangeven van Kay Tejan de bal via de korte hoek in het doel plaatste.

Tijd om de wisselen. Bij SJC ging Trecy Kapata eraf voor Jelle van Went. Bij Quick Boys werd eerst Dennis Kaars naar de kant gehaald voor Cem Sahin. Later zouden ook nog Raymond Baten en Thijs Hofwegen speelminuten krijgen.

Amper in het veld liet Sahin de 0-4 op het scorebord aantekenen. Ten koste van een strafschop werd Jesse van Nieuwkerk binnen de beruchte lijnen naar de kant gewerkt. Sahin belastte zich met de strafschop. Met een fraaie "Panenka" gaf Sahin Haggerty het nakijken. Nog was het leed niet geleden voor SJC dat na een fraaie start van de tweede helft alles op alles moest zetten niet totaal overlopen te worden.

Vlak voor tijd bepaalde Cem Sahin de uitslag op 0-5 toen hij op aangeven van Joey Ravensbergen met een subtiele voetbeweging het doel vond.

Derde editie Oranjefest

branding n Op Koningsdag, zaterdag 27 april, is dit jaar alweer de derde editie van Oranje Fest.

Vanaf 13.00 uur die dag wordt het ouderwets rocken op het terras van café 'De Branding' aan de Voorstraat. Midden in het centrum van Katwijk, tussen al het feestgedruis, kan het alleen maar een topfestival worden. Wederom staan er dit jaar wéér de beste rockcoverbands die de regio te bieden heeft op het podium te knallen met N.D.Y., B-Loose, Taste It en We Suck.

Alles komt die dag voorbij, van populaire rockcovers tot bekende klassiekers, van ZZ Top tot AC/DC en alles er tussenin.

12.00 u: RTV Sport; Levenswerk; RTV Magazine 18.00 u: RTV Sport; Levenswerk; RTV Magazine 21.30 u: RTV Sport; Levenswerk; RTV Magazine

Woensdag 10 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Herhaling RTV Magazine van afgelopen zaterdag; 23.00 Non-stop muziek:

Donderdag 11 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Beat van Toen, Dick Zuydwijk; 21.00 Nederbeat & Indorock met Dick Zuydwijk; 22.00 Muziek voor twee;

Vrijdag 12 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;

Zaterdag 13 april
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18:00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 Op De Hollandse Toere, Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars verzorgd door Coby Boere; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;

Zondag 14 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 09.30 uur een kerkdienst Protestante Gemeente Rijnsburg (Immanuëlkerk); 11.00 Van u wil ik zingen, geestelijk verzoekplatenprogramma Tel: 071-4013551; 13.00 Muziek voor Duizenden, Marien Bos; 14.00 Non-stop muziek; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg; 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische Maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 15 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, Hans Pley; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;

Dinsdag 16 april
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Non-stop muziek; 21.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 23.00 Muziek voor twee.


Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws.

Doordeweeks tussen 07:00 en 20:00 uur op de halve uren een eigen lokaal bulletin.

Frequenties:

RADIO: Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142.
TELEVISIE: Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131.

Elke woensdag en vrijdag

16.00-17.00 uur: Gladiator Kinder Bootcamp bij Willy Noord, Noordduinseweg 4. Meedoen kost € 5,00. Aanmelden via true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com

Elke zaterdag

10.00-11.00 uur: Gladiator Ouder-Kind Bootcamp bij Willy Noord, Noordduinseweg 4. Meedoen kost € 7,50 per ouder. Aanmelden via true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com

Vrijdag 12 april

19.30 uur: Uitvoering Matthäus Passion door COK Hallelujah in de Dorpskerk, Kerklaan 12. Entree € 37,50.
21.00 uur: Spelletjesavond in De Schuit, Voorstraat 59.

Zaterdag 13 april

10.00-16.00 uur: 4x4 Beach op het strand. De inschrijving is volgeboekt. Kijken kan nog wel.
20.15-00.30 uur: Beatles & Stones in Tripodia, Hoornesplein 155. Entree € 18,80.
20.30 uur: Folkoptreden Lowland Paddies bij K&O Katwijk, Sluisweg 16. Kaarten à € 12,00 in de voorverkoop.

Zondag 14 april

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.
16.00-18.30 uur: Optreden Back to Blondie in The Pocket, Badstraat 38. Vrij entree.

Dinsdag 16 april

16.00-17.00 uur: Workshop sleutelhanger maken met de 3D-printer middag in de Makersplaets. Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Meedoen kost € 5,00.

Woensdag 17 april

14.00 uur: Kindercollege 'Is herrie ook muziek?' in Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1. Entree € 2,00.
14.30 uur: Poppentheater De Toverviool bij K&O Katwijk, Sluisweg 16. Entree € 6,00.
15.00-16.00 uur: Kinderbingo TriPodia Katwijk, Hoornesplein 155. Meedoen kost € 3,00.
19.30 uur: 'Zing Nederlands met me' in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever, Hoorneslaan 297. Toegang vrij.
20.00 uur: Passie- En Paasconcert met The Martin Mans Formation en het Chr. Jongerenkoor Glory in de Vredeskerk, Baljuwplein. Entree € 10,00.

Donderdag 18 april

• Whiskyproeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 30,00.

Vrijdag 19 april

• Whiskyproeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Meedoen kost € 30,00.

Zaterdag 20 april

10.00-11.00 uur: Yoga aan het water bij Strandpaviljoen Willy Noord, Noordduinseweg 4. Prijs per les is € 9,00.
12.00-16.00 uur: Style & Trendsevent Zeezijde Katwijk, Voorstraat.

Zondag 21 april

10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9. Meedoen kost € 9,95.
10.00-11.00 uur: Beachyoga bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.
10.00-11.15 uur: Skate Longboard Workshop bij Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51. Meedoen kost € 12,50.

AGENDA DE ZWANENBURG

Alle activiteiten vinden plaats in het Dienstencentrum de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62. Alle dagen is er vrije inloop. Koffie of thee à € 0,50. www.aobk.nl

Woensdag 10 april

09.30-11.30 uur: fietsen
10.00-12.00 uur: koffie Inn
10.00-14.00 uur: koffie +
13.30-17.00 uur: Biljartcompetitie
14.00-16.00 uur: Meer bewegen voor ouderen
19.00-21.30 uur: Vrij biljarten
19.00-21.30 uur: Alzheimer Café

Donderdag 11 april

10.00-12.00 uur: Info Mantelzorg
10.00-12.00 uur: Ouderenspreekuur
14.00-17.00 uur: Klaverjassen en jokeren

        

Vrijdag 12 april

08.00-10.00 uur: Bloedprikken
10.45-11.45 uur: Otago

Maandag 15 april
10.00-14.00 uur: Koek & Soepie
13.30-16.30 uur: Schilderen
13.30-16.30 uur: Vrij klaverjassen

Dinsdag 16 april
09.00-12.30 uur: Rabo Servicepunt
09.30-11.30 uur: De Vierboet
10.00-12.00 uur: Computerinfo
10.00-12.00 uur: Ouderenspreekuur
10.00-14.00 uur: Koffie +
14.00-16:30 uur: Damessoos
13.30-17.00 uur: Biljartcompetitie
19.00-21:30 uur: IOV

Elke dag is er vrij biljarten tenzij de agenda anders aangeeft.
Niet leden betalen, bij deelname aan een activiteit, een kleine bijdrage.

AGENDA KAT-RIJN

Alle activiteiten vinden plaats in de Coligny, L. de Colignylaan 7. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder. www.Kat-rijn.nl

Woensdag 10 april
14.00-15.30 uur: Line-dance

Donderdag 11 april
09.15-10.15 uur: Yoga
10.30-11.30 uur: Yoga
14.00-16.30 uur: Klaverjassen/Jokeren

Vrijdag 12 april
13.30-17.00 uur: Bridgen

Maandag 15 april
09.15-10.15 uur: Yoga
09.30-11.30 uur: Schilderen
13.30-17.00 uur: Bridgen

Dinsdag 16 april
10.00-11.30 uur: Line-dance
14.00-14.45 uur: Meer Bewegen v. Ouderen
13.30-14.40 uur: Mannenzang
14.00-16.30 uur: Dameszang