De Rijnsburger

8 november 2018

De Rijnsburger 8 november 2018


3 / 40

19 / 40

23 / 40

Naar toekomstbestendig Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Barend Tensen Fractievoorzitter CDA

Want er komen andere tijden… werd ooit profetisch door Bob Dylan gezongen. Hier in de vertaling van Boudewijn de Groot. Misschien was het nog niet eerder zó van toepassing. In ieder geval op Katwijk.

Sterke samenleving

Foto: pr
Foto: pr CDA Katwijk

Het gaat best goed, laten we dat voorop stellen. Het sociale kapitaal: de mensen, de verenigingen, de lokale ondernemers en de talloze vrijwilligers… het neemt in waarde toe. Daar staat de gemeente ook om bekend. De sociaal maatschappelijke binding is de absolute kracht van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Daar mogen we trots op zijn. Op die gemeenschapszin zijn de dorpen gebouwd waar zoveel mensen zich willen vestigen en die door een steeds grotere stroom toeristen worden ontdekt. Ook in 2019 blijven voor het CDA de thema's omzien naar elkaar, huisvesting, veiligheid en goede zorg als een paal boven water staan.

'Laten we de gemeenschapszin, het 'hechte', vooral koesteren, maar met een open vizier.'

Open vizier en respect voor elkaar

Laten we de gemeenschapszin, het 'hechte', vooral koesteren, maar met een open vizier. Allereerst met een open vizier naar elkaar: veel Katwijkers maken zich bijvoorbeeld zorgen over de manier waarop we met elkaar omgaan. Als we niet uitkijken, komt de gemeenschapszin in verdrukking. Het kost heus niet zoveel moeite om af en toe een beetje hoffelijkheid te tonen. Laten we elkaar nog wel in elkaars waarde? Zien we nog wel om naar elkaar? Voelen we ons nog wel gerespecteerd, zowel offline als online?

Ten tweede ook een open vizier richting de toekomst. Met dat laatste doelen wij ook op het gemeentebestuur, op onszelf. Een toekomstbestendig Katwijk vraagt volgens het CDA om beleid dat durft te innoveren, ambitie toont, kansen pakt en niet halsstarrig zaken bij het oude wil laten. Zo komen we niet verder. We kunnen het ons ook helemaal niet permitteren.

Er zijn de afgelopen jaren indringende maatschappelijke veranderingen in gang gezet. De ene roept nog harder om urgent optreden dan de ander. De woningbehoefte, de veranderende zorgvraag, de vergrijzing, het duurzaamheidvraagstuk en laten we vooral de toenemende aandacht voor onze gezondheid niet vergeten.

'Voelen we ons nog wel gerespecteerd, zowel offline als online?'

Bewegen in openbare ruimte

Zoals eerder aangehaald, de tijden veranderen. We moéten verder en willen dat ook. Als het niet voor onszelf is dan toch zeker voor volgende generaties? In wat voor Katwijk willen wij dat zij opgroeien? De keuzes om de ambities van onze groeiende gemeente tegemoet te komen moeten we nú maken. Dan kunnen ook zij in een prettig leefbare en aantrekkelijke gemeente opgroeien, leven en werken.

Voldoende sportfaciliteiten, ook voor gezinnen met een smalle beurs en niet-verenigingsleden, dragen hier voor het CDA aan bij. Waarom zouden we de komende periode niet nagaan of we sport en bewegen ook in de openbare ruimte kunnen bevorderen? Het CDA ziet hier kansen en wil die mogelijkheden onderzoeken. Aan de hand van een motie vragen wij het college hiernaar. Veel inwoners komen namelijk bij lange na niet aan de beweegnorm.

'Hoe kan het gebeuren dat de Duinspeeltuin in de Zanderij wordt gesloten zonder dat er zicht is op vervanging?'

Het is daarom ook van belang dat het aanbod aan speelvoorzieningen in kinderrijke buurten op peil blijft. Buitenspelen is gezond en zorgt voor de broodnodige beweging voor kinderen binnen onze gemeente, waar overgewicht een groot probleem is. Hoe kan het gebeuren dat de Duinspeeltuin in de Zanderij wordt gesloten zonder dat er zicht is op vervanging? Haast is geboden en met een motie verzoeken wij het college om de raad in het eerste kwartaal van 2019 over de alternatieven te informeren.

Talentontwikkeling,
kennis en cultuur

Daarnaast gunnen wij onze inwoners een plek voor ontmoeting en talentontwikkeling waar kennis en cultuur samenkomen. Een groeiende gemeente waardig. Met de gehele raad moeten we die handschoen nu voortvarend oppakken.

In de begroting valt te lezen dat zoveel mogelijk kinderen zo dichtbij mogelijk passend onderwijs moeten kunnen genieten. Toch kunnen we hoogbegaafde schoolgaande kinderen nog steeds geen bovenschoolse plusklas bieden. Kan het college toezeggen dat we hiermee aan de slag gaan?

Starters direct inschrijven bij Woningnet

Er is al jaren een groot tekort aan woningen in Katwijk. Het moet voor starters mogelijk zijn om binnen de gemeente te starten op de woningmarkt en alleen of samen een betaalbare huurwoning te vinden. Het komt de Katwijkse gemeente ten goede wanneer ook volgende generaties zich hier (weer) kunnen vestigen en hun talenten voor de samenleving in kunnen zetten.

Met interesse ziet het CDA daarom de nieuwe Woonagenda tegemoet en maken wij ons in deze discussie hard voor deze doelgroep. Wij dienen hiertoe nu een motie in met als doel dat starters op hun 18deverjaardag gewezen worden op het belang zich tijdig bij Woningnet in te schrijven. Dan lopen zij door onwetendheid over het belang van inschrijven niet nog meer wachttijd op. In dat kader betreuren wij het dat het project rond jongerenhuisvesting in de Kleine Duinvallei niet van de grond komt. Gezien de grote vraag vinden wij dat de 80 woonstudio's nu gerealiseerd moeten worden. Zo niet, dan horen wij graag van het college wat het alternatief is.

Het toenemende Airbnb-verhuur is voor het CDA een aandachtspunt. Wij zitten er niet op te wachten dat woningen aan het woningbestand worden onttrokken. Ook het gevaar op vermindering van leefbaarheid en afbrokkeling van sociale samenhang nemen wij serieus. Niet alles moet maar 'verhandelbaar' worden. Het gevaar dreigt dan dat sociale verbanden steeds meer zullen gaan draaien om mogelijke commerciële transacties. Om excessen te voorkomen vinden wij dat Airbnb in Katwijk gereguleerd moeten worden en ook hiertoe dienen wij een motie in.

Veiligheid als basisbehoefte

Iedereen moet zich in ons dorp veilig voelen. Daar hoort een gemeente bij die alert reageert op signalen en haar ordehandhaving op orde heeft, ook op zondag. Wij willen het toenemende vandalisme op sportparken een halt toeroepen. Het belet kinderen hun sport vrij en zorgeloos uit te oefenen. Het college heeft ons toegezegd op korte termijn met betrokkenen in gesprek te gaan over maatregelen. Het blijft echter angstaanjagend stil. Onze dringende vraag aan het college: wanneer gaat dit gebeuren?

Goede zorg

De tekorten in de jeugdzorg laten zich voelen. De begroting staat dan ook voor een groot deel in het teken van het sociaal domein. Wij staan voor goede zorg en dus steunen wij de keuze om de OZB te verhogen. Elk kind verdient een goede start in het leven en in de samenleving.

'Omzien naar onze ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allen.'

Signaleringssysteem tegen eenzaamheid bij ouderen

Omzien naar onze ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allen. Zij komen helaas regelmatig in een sociaal isolement terecht. Wooncorporaties, huisartsen en energieleveranciers kunnen hierin een rol spelen door signalen van eenzaamheid tijdig aan de wijkteams door te geven. Het CDA wil daarom dat er een signaleringssysteem wordt ontwikkeld dat moet voorkomen dat mensen onopgemerkt blijven als het slecht met hen gaat.

Meer ruimte maatschappelijk initiatief

De komende raadsperiode zal de Omgevingswet voor een nieuwe dynamiek zorgen. Deze biedt kansen. Onder meer om als gemeenteraad goed na te denken over de eigen rol, omdat er met minder regelgeving gewerkt gaat worden. De gemeente zal nog meer dan nu, vertrouwen moeten geven aan inwoners en zich aan moeten sluiten bij maatschappelijke initiatieven.

Het CDA heeft vertrouwen in het burgerinitiatief, wil participatie in de wijk en in de gemeente aanmoedigen en verder bouwen op de Katwijkse gemeenschapszin.

Dat gaan we samen doen en wij wensen een ieder hierbij Gods zegen toe.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

'Bouwen aan Katwijk'

Foto: pr

Deze maand is het 'Katwijk van Oranje' en komende zaterdag herdenken wij hier de omgekomen zeelieden tijdens WO1. Ze herinneren ons aan tijden van oorlog en het leed dat mensen elkaar aandoen. Ook vandaag leven mensen in spanning en afwachting, in de wereld en in onze buurt. Zoeken een veilige plaats in een kerk…

De Algemene Beschouwingen gaan over de financiën van onze gemeente in 2019 en volgende jaren. Ze gaan natuurlijk vooral over waar wij staan en waar wij, graag met elkaar, naar toe willen. Dat is veel meer dan het beschikbaar stellen van financiën in de vorm van een begroting. Geld is een middel en geen doel!

Ton de Vries Fractievoorzitter ChristenUnie Foto: pr
Foto: pr

Werken aan de toekomst van Katwijk zien wij als door God gegeven verantwoordelijkheid en zo kent u de ChristenUnie ook wel. Wij werken, samen met u, graag aan een gezond Katwijk, in meerdere opzichten. Bij het werken aan beleidsstukken als een Omgevingsvisie en een Maatschappelijke Agenda, met burgers, organisaties en bedrijven, moet het gezonde Katwijk voor alle inwoners van onze gemeente het doel zijn.

Klimaatakkoord gaat ook Katwijk niet voorbij en zal financiële offers vragen

Werken aan de toekomst maakt bescheiden. De toekomst ligt in Gods hand, al is daarmee onze verantwoordelijkheid niet voorbij, maar begint daar juist. Verantwoordelijkheid voor gezonde financiën, maar juist ook voor het sterker maken van het samen leven van mensen, voor het omzien naar kwetsbaren, voor een schonere leefomgeving en een economie die grondstoffen en materialen niet verspilt maar hergebruikt. Dat gaat ons allemaal aan! Het Klimaatakkoord gaat ook Katwijk niet voorbij en zal financiële offers vragen. Dat geldt ook voor de huisvesting van onze scholen, renovatie of nieuwbouw.

Zorg mag wat kosten

De kosten in de zorg zijn nog lang niet beheersbaar. De efficiëntie die het brengen van zorg dichter bij mensen moest opleveren, blijkt verder weg dan het wensdenken had ingeschat. Met name jeugdzorg levert ons gaten in de begroting. En zorg moet geleverd worden. 'Goede zorg mag wat kosten', heeft de ChristenUnie steeds verdedigt. Daarom is belastingverhoging met het oog op een verantwoorde meerjarenbegroting noodzakelijk.

Katwijk is aan het onderzoeken hoe de toegang tot het sociaal domein kan worden verbeterd en daarbij staan wij behoorlijk onder tijdsdruk. Dan is het toch ook redelijk dat er landelijk geld wordt vrijgemaakt om het proces van transformatie eerst maar eens meer tijd te geven? Katwijk en andere gemeenten kunnen nu de gaten proberen te dichten, in de hoop op betere tijden. Maar het kan niet gezond worden genoemd, dat de uitkering van het rijk voor zorgtaken de kosten ervan steeds minder dekt. Dat kunnen wij met onze beperkte eigen belastingcapaciteit nooit blijvend opvangen. Het is zaak dat gemeenten hierin samen optrekken.

De ChristenUnie tekende dit voorjaar met een aantal zorgpartners het actieplan 'Waardig ouder worden'. Het kabinet maakt voor ouderenbeleid extra geld vrij. Eenzaamheid is een probleem dat blijvend aandacht vraagt van gemeente, kerken en maatschappelijke organisaties. Het Welzijnskwartier heeft met lokale organisaties nagedacht over 'Katwijk sterk'. Wat is het vervolg dat wij hier als gemeente aan geven?

Wij maken ons zorgen over de groeiende tegenstellingen in onze maatschappij, over de verruwing ook. Richting politiek komt dat tot uiting in het zich minder of helemaal niet vertegenwoordigd voelen. Een gevoel van onvrede, vervreemding ook, leeft breed in onze samenleving.

Wat kan Katwijk meer doen om inwoners werkelijk te betrekken bij hun omgeving? De gemeente heeft burgerparticipatie de laatste jaren bewust versterkt en beleidsmatig ingezet op talloze onderwerpen. Het idee bij burgers blijft terugkomen dat alles toch al vastligt, zelfs bij totaal niet uitgewerkte planvorming. Het imago van participatie is – ongetwijfeld historisch belast – voor verbetering vatbaar. Hoe gaat het 'uitbouwen van participatie' vorm krijgen in 2019 e.v.? Er is meer nodig dan het doorontwikkelen van online participatie.

Als het om verkeersveiligheid gaat, zien wij tot onze tevredenheid het voornemen goa's in te zetten bij gevaarlijke situaties. Gaat dit ook gelden voor handhaving op snelheid? Wordt de bevoegdheid hiervan wettelijk geregeld?

Fiets streepje voor

Fietsers, en in hun bandenspoor voetgangers, krijgen een streepje voor bij de verkeersontwikkelingen. We gaan zelfs ontwerpen vanuit de fiets en de voetganger. Klinkt goed, vindt de ChristenUnie, maar wat stelt het college zich daarbij voor? Gaan we alleen naar verbetering van fietsroutes kijken? We gaan ook werken aan verbetering van de overstap naar het OV voor fietsers. Wij willen meegeven direct de bereikbaarheid voor voetgangers en automobilisten mee te nemen? Dat stimuleert gebruikmaking van het OV.

Evaluatie van het parkeerbeleid mag wat ons betreft leiden tot hogere tarieven voor gebruikers, niet voor bewonersvergunningen. De parkeeropbrengsten gebruiken voor versterking van voorzieningen voor voetgangers en fietsers, en voor groen rondom parkeervoorzieningen heeft onze instemming. Ook voor ons zijn omwille van parkeerproblemen en handhaving de opties rond betaald parkeren op zondag bespreekbaar. Het betrekken van onze inwoners bij deze beleidsverandering mag niet vergeten worden.

'voor ons zijn omwille van parkeerproblemen en handhaving de opties rond betaald parkeren op zondag bespreekbaar'

Het onderwijs aan onze kinderen verdient goede, schone schoolgebouwen in een groene omgeving. Goed dat daar in het coalitieakkoord ruimte voor is gemaakt, er is veel geld nodig de komende jaren. Naar de lokale onderwijsvisie ziet onze fractie uit. De in het coalitieakkoord opgenomen ambitie die ook aandacht heeft voor passend onderwijs en aansluiting op de jeugdzorg, belooft wat. Zeker als deze tot stand komt in samenwerking met scholen, ouders en verenigingen.

Voor onze sportaccommodaties ondersteunen wij het voornemen om vraag en aanbod voor binnensport in kaart te brengen. Vanzelfsprekend in nauw contact met de vele sportverenigingen die Katwijk rijk is. Wat ons betreft moet ook het onderwijs hierin als gebruiker betrokken worden. Wat betreft de buitensport zijn de accommodaties op orde, maar maken wij ons zorgen over het vandalisme en ongewenst verblijf rond de sportparken.

Over de onverkwikkelijke situatie op Middelmors hebben wij samen met het CDA vragen gesteld, een oplossing is er nog niet. Inmiddels melden ook andere sportverenigingen zich met vergelijkbare problemen.

Katwijk moet groener worden, al zijn hier de laatste jaren stappen gemaakt. Wordt het nu tijd om de link met de klimaatstresstest te maken, die over Nederlandse gemeenten wordt uitgerold? Met de aansluiting bij Operatie Steenbreek gaan we aandacht vragen voor bewustwording van groene tuinen in plaats van tegels bij particulieren. Gaan we ook als gemeente aan de slag met vergroening waar dat maar mogelijk is op onze eigen gronden?

Bouwen met verstand

Een jaar geleden dienden we een motie in voor verbetering en verduurzaming van wijken als Hoornes en Koestal. De pilot Hoornes zal leren hoe voortvarend deze opgave kan worden uitgevoerd. Het aardgasloos en energieneutraal maken van wijken kan niet zonder betrokkenheid van bewoners en woningcorporatie gebeuren.

Het voornemen om de verstedelijkingsopgave in onze regio vooral te zoeken in de zone langs de Oude Rijn moet er voor zorgen dat we dit waardevolle gebied versterken en toegankelijk maken. En niet vol zetten met flatgebouwen. Net als op Nieuw Valkenburg ligt hier een uitdaging om te zorgen voor een evenwichtige invulling waarbij groen niet het kind van de rekening wordt en de oude rivier met zijn oevers een parel van Katwijk blijft.

De betaalbaarheid van wonen is in Nederland een heet hangijzer. En terecht, want goede en betaalbare huisvesting is een basisvoorziening en zowel in de koopmarkt als de huurmarkt zit spanning tussen vraag en aanbod. Dat is de economische verwoording. Het gaat natuurlijk om gezinnen en alleenstaanden die geen geschikte huisvesting kunnen vinden. Niet beschikbaar of niet betaalbaar.

Op korte termijn zijn wij niet in staat dit probleem op te lossen, het is een landelijk probleem. De komende jaren moeten we met een nieuwe woonvisie en bebouwing op Nieuw Valkenburg alles in het werk stellen om de druk te verlichten. Een stevige opgave, maar met een wethouder die Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing in het pakket heeft, vertrouwen wij er op dat Katwijk hierin zijn taak voortvarend opneemt.

De ChristenUnie wenst college, raad en ambtenaren voor het komende jaar sterkte, wijsheid en bovenal Gods zegen toe.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

26 / 40

D66: baas over uw eigen leven en over uw eigen dorp

Na jaren van onduidelijkheid is het tijd voor een goed toekomstplan voor de huisvesting van de scholen. | Foto: D66 Katwijk Foto: D66 Katwijk

Kun je in Katwijk het beste uit jezelf halen? D66 gelooft erin dat een betrokken en actief gemeentebestuur onderwijskansen biedt voor onze inwoners. Scholen, de bibliotheek, sport- en andere verenigingen, instellingen voor kunst, cultuur en historie willen we nauw betrekken bij ons ideaal: een leven lang leren.

College: ga aan de slag met een nieuwe onderwijsvisie! Doe dit samen met scholen, ouders, verenigingen en de kinderen zelf. Onderzoek wat we als gemeente kunnen doen om extra ondersteuning of extra uitdaging te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Zo werken we aan de toekomst van onze jongste inwoners.

Ralf Boland Fractievoorzitter D66 Foto: pr
Foto: pr

'College moet aan de slag met een onderwijsvisie en de huisvesting van scholen'

D66 is voorstander van brede scholen. Hierin zitten verschillende scholen die samenwerken, met kinderopvang en andere maatschappelijke instanties. We zien dit nu al gebeuren bij de nieuwbouw van de Krulder en de Windvang. Wat ons betreft is dat de nieuwe norm.

Goed onderwijs kan niet zonder goede duurzame schoolgebouwen die voldoen aan moderne inzichten voor onderwijs en een gezond leerklimaat. Na jaren van onduidelijkheid is het tijd voor een goed toekomstplan voor de huisvesting van de scholen.

Regenboogvlag

D66 wil dat de gemeente scholen en onze verenigingen actief gaat steunen in het geven van goede voorlichting over alcohol en drugs, veilig vrijen en seksuele geaardheid. Voorlichting werkt preventief op verslaving en positief op maatschappelijke acceptatie. Naast voorlichting vinden we dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Daarom willen we dat de gemeente de regenboogvlag hijst op de internationale Coming Out Day, gewoon op het gemeentehuis.

Baas over je eigen zorg

De gemeente heeft een belangrijke taak voor het welzijn en de zorg van onze inwoners. Zorg kost de gemeente ook veel geld, meer dan we van het Rijk voor de zorg krijgen. We moeten ervoor blijven waken dat we de zorg kunnen blijven betalen. Dat is een uitdaging, want we willen niemand in de kou laten staan.

D66 staat voor uw keuzevrijheid en eigen regie. U wilt toch zoveel mogelijk zelf invloed hebben op de zorg die u ontvangt? Wij willen minder regels en protocollen, minder papieren rompslomp en meer ruimte voor maatwerk. Ook willen we dat behandelplannen doorlopen als jongeren 18 jaar worden, zodat niemand tussen wal en schip valt.

We maken een punt van de privacy in de zorg. We willen dat de bescherming van uw gegevens goed is geregeld. Dit geldt voor de gemeente, maar ook voor onze partners in de zorg en ondersteuning.

Baas over je eigen buurt

Onze inwoners hebben veel goede ideeën voor onze gemeente. Bij het opstellen van de maatschappelijke agenda hebben onze inwoners en verenigingen invloed. Het is belangrijk dat bij iedereen helder is wat er met al die opgehaalde ideeën gebeurt, ook bij de gemeente.

De nieuwe omgevingswet is een kans om inwoners meer invloed te geven op de eigen omgeving. Niet van alles van bovenaf opleggen, maar samen met inwoners, ondernemers en verenigingen de omgeving inrichten. Dan gaat het niet alleen om de breedte van de straat, maar ook om de voorzieningen in een wijk. De ambitie om bewoners meer invloed te geven vraagt een nieuwe manier van werken van de gemeente en een andere manier van besturen door dit college. D66 wil daar vol voor gaan, een open bestuursstijl waarin we onze inwoners meer vertrouwen geven.

'Tijdelijke invulling Duinvallei spannend voor gemeente'

Bij de tijdelijke invulling van de Duinvallei bleek ook dat de spelregels van tevoren duidelijk moeten zijn. Er bleek spanning tussen enerzijds het ruimte geven aan initiatieven en de regelgeving anderzijds. Mensen hebben begrip voor eventuele onmogelijkheden, maar alleen als duidelijk is waarom iets niet zou kunnen. Wij willen dat de gemeente helder communiceert met onze inwoners.

D66 mist nog iets in de burgerparticipatie en dat is het lokale referendum. In de vorige periode hebben we met een initiatiefvoorstel geprobeerd een lokaal referendum mogelijk te maken. Dat is net niet gelukt. Na de verkiezingen, in een nieuwe raad en met een nieuw college proberen we het nogmaals: we komen met een initiatiefvoorstel voor een lokaal referendum.

Betrek inwoners bij duurzaamheid

Sinds D66 in de gemeenteraad zit is onze gemeente steeds duurzamer. Zo zien we bij sportverenigingen, bedrijven en op vele huizen zonnepanelen verschijnen. Energie uit zoet en zout water wordt in Katwijk werkelijkheid en we gaan aan de gang met onze eerste gasloze wijk, de Hoornes.

D66 wil dat bewoners van de Hoornes meegenomen worden in overgang naar gasloos'

Dat vergt grote inzet en investeringen. De rekening van de energietransitie ligt bij ons allemaal. Het is belangrijk dat ook de mensen met een kleine beurs de voordelen voelen. Als overheid hebben we een taak om alle inwoners en ondernemers mee te krijgen in deze gigantische operatie. We willen daarom vooral veel leren van de pilot in de Hoornes als het gaat om mensen. Hoe ervaren zij de overgang en hoe krijgen en houden we ze enthousiast?

Wij willen meer ruimte voor duurzame initiatieven. Hoe staat het bijvoorbeeld met energiecoöperaties in onze gemeente? Kunnen wij, of onze inwoners, gebruik maken van Europese, landelijke of provinciale subsidies? D66 wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer energie op te wekken in onze gemeente, samen met onze ondernemers en inwoners.

Katwijk in de regio

Onze gemeente is het schakelpunt tussen Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio. Over de zorg, bereikbaarheid, economie en woningbouw zijn tal van afspraken en samenwerkingsverbanden met onze buren. Dat is ook logisch, zo kun je samen oplossingen bedenken en heb je geen dubbele kosten.

Tegelijkertijd willen we zelf blijven bepalen wat er in onze gemeente gebeurt. De regionale samenwerking staat soms onder druk, zoals in de zorg. Door de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout en de vergaande samenwerkingen in de Leidse regio, is het belangrijk dat Katwijk blijft opkomen voor de belangen van onze inwoners. D66 wil samenwerken waar dat nuttig is en zelf zaken regelen waar dat slimmer is.

Duurzaam bereikbaar

Er wordt geïnvesteerd in hoogwaardig openbaar vervoer en de RijnlandRoute. Net als D66 wil dit college inzetten op de fiets en minder op de auto. Zet in op fietssnelwegen met de regio en zorg voor voldoende fietsparkeerplaatsen. De fiets kan een duurzame oplossing zijn voor verkeers- en parkeerdruk.

'Bouw betaalbare koopwoningen en vrije sector huurwoningen'

Wonen

De huren in de vrije sector exploderen, een koopwoning is voor starters onbetaalbaar en de wachtlijsten in de sociale huur zijn lang. Te lang heeft de gemeente te weinig gedaan om het aantal woningen in onze gemeente te vergroten. Daarom moet de gemeente nieuwe initiatieven, zoals de studio's in de Duinvallei, omarmen. De echte oplossing zit in het bouwen van betaalbare koopwoningen en vrije sector huurwoningen, zodat mensen uit de sociale huur kunnen doorstromen. Wij willen dat in de nieuwe woonvisie concrete plannen staan voor nieuwe vormen van huisvesting en het bouwen van huizen die doorstroming stimuleren.

Belastingen

Niemand zit te wachten op meer belasting. Ook D66 ziet liever dat de gemeente kritisch kijkt naar de uitgaven, bijvoorbeeld op de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd zien we dat de zorg onze gemeente miljoenen kost. We willen weten waar de extra OZB-verhoging aan besteed wordt. Zeggen dat we nog steeds goedkoop zijn is niet voldoende. We roepen het college op de OZB-verhoging beter uit te leggen aan onze inwoners. Als er toch meevallers zijn, willen we dat in 2020 de OZB ook niet met de inflatie verhoogd wordt.

Klaar voor de toekomst

D66 zal zich ook de komende jaren inzetten om Katwijk klaar te stomen voor de toekomst. Laten we meer schone energie opwekken, minder verspillen en minder CO2 uitstoten. Een groene gemeente waar ruimte en vertrouwen is voor de inwoners, waar iedereen zich thuis voelt en waar onze jongste tot onze oudste inwoners zich volledig kunnen ontplooien.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Durf te investeren

Foto: pr

Toen ik in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in de Langeveldstraat aanbelde bij een woning in een van de flats die misschien op de planning staat om gesloopt te worden, deed er een iets oudere meneer open. Een meneer die al een aantal jaren met pensioen was en jarenlang werknemer was geweest in een naburige gemeente, zo vertelde hij.

Toen ik vertelde dat ik graag wou weten wat zijn zorgen waren over de buurt viel zijn mond open. 'U bent de eerste persoon van de politiek die hier daadwerkelijk naar vraagt', zo zei hij. De meneer gaf, na enig aarzelen, aan dat hij zijn omgeving wel degelijk had zien veranderen de afgelopen jaren. Op een positieve, maar vooral ook op een negatieve wijze. Het ging achteruit.

Deze geluiden hoorde wij niet alleen van hem, maar waren een rode draad door onze campagne heen. Het is zaak dat daar verandering in komt.

Sonny Spek Fractievoorzitter DURF Foto: pr
Foto: pr

Wij willen op deze plek nogmaals alle mensen die op ons hebben gestemd, ons hebben geholpen en met wie wij hebben mogen spreken hartelijk danken. Het zijn de mooiste gesprekken die ik dit jaar heb mogen voeren. Christelijk, niet-christelijk, jong, oud, Quick Boys'er of VV Katwijker. Het maakte niets uit. Het is een oprechte eer om hier te mogen staan en uw geluid te mogen vertegenwoordigen.

Het geluid dat onze gemeente de afgelopen jaren teveel stil heeft gestaan en dat het nu zaak is dat daar verandering in komt. Voor een nieuw Katwijk. Voor een beter Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verandering betekent ook investeren in jezelf, maar bovenal in je naasten, in de gemeenschap en samenleving als geheel. Dit is een wijze les waar wij ook in Katwijk de komende jaren mee aan de slag moeten.

Verandering betekent ook investeren in jezelf, maar bovenal in je naasten, in de gemeenschap en samenleving als geheel

Investeren in de gemeenschap, wat houdt dat precies in? Als kleine radertjes houden alle vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen onze samenleving draaiende; en dat is broodnodig. In een tijd waar het individu steeds meer voorop komt te staan, is het van belang dat we oog houden op de factoren die ons verbinden. Veel mensen geven aan dat het met henzelf nu prima gaat, maar dat zij zich zorgen maken over hoe het zal gaan met 'ons'. Het is daarom belangrijk om te beseffen dat er niet alleen aandacht moet zijn voor de economische positie, maar ook voor de minder tastbare zaken, zoals gemeenschapsgevoel en sociale cohesie.

Voorrang van statushouders voor een woning moet stoppen

Wij zouden graag willen weten of de wethouder een toezegging kan doen of er in 2019 zal worden gekeken naar de mogelijkheid voor een vrijwillige maatschappelijke stage voor jongeren. Ook houdt het verbeteren van het gemeenschapsgevoel in dat er geïnvesteerd moet worden om eenzaamheid tegen te gaan.

Wij zouden dan ook graag zien dat er in samenspraak met welzijnsorganisaties, middelbare scholen, MBO's, HBO's en het maatschappelijk middenveld wordt gewerkt aan een actieplan om eenzaamheid tegen te gaan. Een groeiend probleem in onze samenleving. Daarnaast is het van belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de toekomst van Scum. Jongerenwerk en een visie voor de jongeren van onze gemeente zijn voor de toekomst broodnodig.

De komende jaren zal de druk op het maatschappelijk middenveld alleen maar groter worden doordat er lastige keuzes moeten worden gemaakt. Bovenal staat, voor ons, dat de financiële keuzes niet ten koste mogen gaan voor de mensen die het al zo zwaar hebben in onze samenleving. De mensen die zien dat hun energierekening stijgt, de mensen die zien dat het lage btw-tarief verhoogd wordt en de mensen die zien dat hun besteedbare inkomen de afgelopen jaren nauwelijks is gestegen.

Om mensen te helpen bij de komende financiële veranderingen wil DURF dat in het armoedebeleid ook een Digitale Tool wordt opgenomen. Dit heeft al veel mensen geholpen en zorgt ervoor dat inwoners met geldproblemen op een moderne manier hun in- en uitgaven onder controle kunnen houden.

Investeren in de sociale cohesie moet naar ons inziens vooral gebeuren in de wijken waar we voelen en zien dat het minder wordt. Daarbij geven buurtbewoners aan dat ze last hebben van drugshandel, arbeidsmigranten die overlast veroorzaken, verharding en minder sociale controle op bijvoorbeeld hangjongeren, zoals de bewoners uit de Molenwijk recent nog aangaven. Ook speelt hierbij integratie een grote rol, voor veel mensen kan de komst van statushouders ook negatieve gevolgen hebben.

De komende jaren krijgen gemeenten grotere invloed op de integratie en wij vinden dat men hier strakker op moet zitten. Het intensiveren van de nieuwkomersklas van 3 naar 5 dagen is een goede start, maar we zouden ook kunnen denken aan intensievere taallessen voor nieuwkomers. Ook vinden wij dat de voorrang van statushouders voor een woning moet stoppen, wij dienen daarom een motie in om te onderzoeken wat de financiële consequenties van deze schrapping zijn.

Investeren in de gemeenschap houdt ook in dat je de democratie probeert te versterken. Wij zijn blij dat er een Politiek Portret komt waardoor het stemgedrag van Raadsleden duidelijker te volgen is. Ook doen wij vandaag een voorstel voor een regionale ombudsman en het live uitzenden van de raadsvergadering via sociale media zodat er de mogelijkheid is om als inwoner te reageren. Volgend jaar zou het ook zomaar het jaar kunnen zijn dat we een gemeentelijk referendum krijgen, iets om naar uit te kijken.

Investeren in de gemeenschap is ook investeren in onze woningen. De nieuwe kern op Vliegveld Valkenburg biedt nieuwe kansen om mensen te huisvesten en een nieuwe moderne wijk neer te zetten die aan de eisen van deze tijd voldoet. Het is van belang dat er duidelijke en eerlijke afspraken worden gemaakt met het Stoomtrein Museum en dat er wordt nagedacht over meerdere woningcorporaties binnen Katwijk. Dit zou ons voordelen kunnen bieden.

Het komend jaar zullen we onder andere spreken over de woonagenda, huisvestigingsverordening en prestatieafspraken met Dunavie. Betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn onze speerpunten in deze gesprekken.

Investeren in de samenleving betekent ook de energietransitie goed begeleiden en klimaatarmoede voorkomen. Het is een nauwelijks te bevatten opgave. De enorme impact op de ruimtelijke ordening en de financiële plaatjes zorgen voor steeds grotere kopzorgen; is dit ons wel waard? Is het niet beter om te wachten op nieuwe technieken? Is het niet bizar dat Nederland van het gas af moet, terwijl veel landen juist pas aan het gas gaan?

Deze vragen lijken tegenwoordig al niet meer besproken te worden, want het moet en zal gebeuren. Vorige maand sprak de raadscommissie op initiatief van DURF over het gasvrij maken van de Hoornes, een dossier waar nog veel vragen over zijn en een project waar de gevolgen groot kunnen zijn voor de bewoners. Stichting Huurdersbelangen Duinstreek gaf aan dat bewoners zich zorgen maken, en terecht.

Laat we hier heel duidelijk zijn: De Hoornes wordt geen proeftuin voor de aanleg van een warmtenet als hier de ruimtelijke en financiële gevolgen niet duidelijk zijn. Dat gaat niet gebeuren. DURF zal over het betaalbaarheidsaspect en de Duurzaamheidsagenda ook een motie indienen.

Met diverse partijen in omliggende gemeenten gesproken om een initiatief te lanceren voor nachtelijk vervoer

Voorzitter, afgelopen tijd hebben we al veel zaken geïnitieerd, waaronder het oppakken van de vuurwerkvrije zones en het aanpakken van de kruising N206-Hoorneslaan. Ook heeft de locatie Noordzeepassage geen doorgang gevonden en daar is DURF zeer blij mee. De komende maanden zullen bij ons onder andere in het teken staan van het gemeentelijk referendum, woonagenda en het bespreken van de stand van zaken wat betreft integratie in Katwijk. Ook hebben wij al met diverse partijen in omliggende gemeenten gesproken om een initiatief te lanceren voor het nachtelijk vervoer in de Holland Rijnland regio, hier komen wij op korte termijn op terug.

Alles opgesomd zijn er veel uitdagingen en problemen die op onze gemeente afkomen, maar niet iets wat wij niet aankunnen. Laten we de komende jaren blijven investeren in onszelf en de gemeenschap. Dat is Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en haar inwoners waard.

Laat ons doel zijn om het volledige potentiële talent uit onze gemeente te halen door te durven investeren, laten we daarvoor gaan.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Meer aandacht voor natuur, voetgangers en fietsers

Foto: pr

Groen en duurzaamheid

Groen, natuur en ruimte blijven zeer belangrijk voor GemeenteBelangen. Vitale natuur is erg belangrijk voor een goede en gezonde leefomgeving.

Dat kan op kleine schaal, zoals het voorkomen van de kap van 5 zwarte dennen, maar ook met de realisatie van het Ringpark en het stadspark op de Kwakkelwei.

René Slootweg Fractievoorzitter GemeenteBelangen
Foto: pr

Het gebied rond het Valkenburgse Meer en de Mient Kooltuin moeten ruimte komen en blijven voor recreatie en natuur. Daarin past voor GemeenteBelangen geen grootschalige bebouwing.

Het komende groenbeleidsplan zal fundamenteel anders worden dan alle vorige groen beleidsplannen. Het kritische onderzoek van de rekenkamer uit 2015 ligt ten grondslag aan het nieuwe beleid. Daar staan veel aanbevelingen in, zoals een centrale groen coördinator, maar ook beter hoe met uitvoering en onderhoud de kwaliteit wordt gewaarborgd.

Katwijk moet echt uit het rijtje van op vier na minst groene gemeente van Nederland.

Wegenbeleidsplan

Het door GemeenteBelangen gevraagde aandacht voor het seniorproof maken van de stoepen, komt terug in het nieuwe wegenbeleidsplan. Een duidelijk beleid met meer prioriteit aan fietsers en voetgangers en geeft de auto een ondergeschikte rol. Een prima uitgangspunt dat GemeenteBelangen graag ziet.

Er zijn ook nog veel plannen die aandacht nodig hebben, zoals de aanleg van de Pioniers-Baan, want dat is één van de mogelijke oplossingen om minder verkeer dwars door Katwijk te krijgen. Maar ook het initiatief plan van GB om de N206 door de Duinvallei te verdiepen, mogen we zeker niet vergeten.

Daarnaast blijven ook andere langlopende situaties onze aandacht houden, zoals het vrachtwagenverbod voor de Brouwerstraat.

'Prioriteit voor fietsers en voetgangers, een ondergeschikte rol voor de auto'

Op kleinere schaal is er op wijkniveau ook nog veel te winnen, er zijn namelijk nog steeds plekken die veel te veel geluidsoverlast hebben van wegen. Maar liefst 12% van de inwoners ondervindt ernstige geluidshinder van het wegverkeer.

Dat is twee keer zoveel als het landelijke gemiddelde. GB verzoekt het college dat percentage in dit termijn terug te brengen naar het landelijke gemiddelde van 6 procent.

In het nieuwe wegenbeleidsplan wordt er al wat opgepakt door die wegen een 30 km inrichting te geven of geluidsarm asfalt te gebruiken. Het verdient zeker de aandacht van de gemeente, want geluidsoverlast kan psychische en zelfs lichamelijke klachten veroorzaken.

Ook de geluidsoverlast door vliegtuigen vereist de aandacht, want door de sluiting van vliegveld Valkenburg komen vliegtuigen niet op meer op duizend meter hoogte over Katwijk, maar op vijfhonderd meter. Dit moet weer terug naar 1000 meter.

Parkeerbeleidsplan

Betaald parkeren op zondag inclusief handhaven is belangrijk, want er bereiken ons steeds meer klachten over parkeerproblemen op zondag. Daarnaast is voor GemeenteBelangen de zondag geen aparte dag voor parkeren. Wie gebruik maakt van de parkeervoorziening betaald ervoor, elke dag van de week.

'Betaald parkeren op zondag met handhaving'

Het college stelt nu voor om de extra gelden die over zijn uit parkeren te gebruiken voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld fietsparkeren. Dit kan op steun van GB rekenen.

Men kan dan zeggen dat we de auto gebruiken als melkkoe, maar voor GB mag het autogebruik best meer ontmoedigd worden, want zo kunnen we de uitstoot van CO2 en fijnstof echt verminderen.

Huisvesting/Wonen

Het woningaanbod blijft een uitdaging, hoe zorgen we voor de juiste woningen voor de juiste doelgroep. Want het blijft een probleem voor jongeren, maar ook voor de ouderen van deze gemeente een goede passende woning te vinden.

GB heeft recent het college gevraagd om serieus te kijken om de middenhuur woningen (van € 710 - ca. € 900) niet in de handen van ontwikkelaars te leggen, maar bij Dunavie.

Een positieve stimulering lijkt ons veel beter te werken, want zo gaan deze scheefhuurders doorstromen naar deze middelduur woningen om zo plek vrij te maken voor jongeren en andere doelgroepen die op deze sociale huurwoningen zitten te springen.

Kunstgrasvelden

De fraude met de recycling van kunstgrasvelden was voor GB aanleiding daar vragen over te stellen. Dat bedrijven net doen alsof ze aan recycling doen is een slechte zaak. Alle onzekerheden omtrent deze fraude en ook de recente discussie over de gezondheidsrisico's van rubberkorrels roepen vragen op.

Natuurlijk gras is toch gewoon de beste oplossing voor mens en milieu?

Circulaire economie

Het Rijk streeft naar een 100% circulaire economie in 2050, zonder afval. Maar in Katwijk is het afval vraagstuk nog steeds niet beantwoord. Hoe gaan we afval scheiden en waar? Krijgen we bakken aan huis of houden we de ondergrondse containers waar die nu al staan, blijven we scheiden bij de bron of wordt het toch na-scheiden door de afvalverwerkingsbedrijven?

Voor GB is een ding zeker, dit vraagt wel een wijkgerichte oplossingen, want de verschillende wijken hebben ook momenteel verschillende voorzieningen.

Zorg, maatschappelijke agenda

Er staat ons de komende jaren een behoorlijke opgaven te wachten omtrent de zorg. Aan de ene kant zijn de middelen van het rijk niet toereikend om alle kosten binnen onze gemeente te dekken, en aan de andere kant willen we geen inwoners tussen wal en schip laten vallen. Dat er bespaart moet worden is op diverse vlakken terug te vinden, maar als het om de zorg gaat maakt GB zich om een aantal kwesties zorgen.

'Niemand tussen wal en schip laten vallen'

Daarnaast stelt het college dat ouderen en mensen met een beperking passende ondersteuning moeten krijgen die ze in staat stelt langer zelfstandig te blijven en thuis te blijven wonen. Hier zijn wij ook absoluut voor. Wat hier echter haaks op staat is de huidige werkwijze binnen het WMO-beleid. Waarin een kleine groep kwetsbare inwoners regelmatig bij herindicatie wordt doorverwezen vanuit de WMO naar de WLZ. De WLZ is een voorliggende wet, weet ook GB. Maar wat wij ook weten is dat deze afschuif praktijk voor deze kwetsbare groep grote problemen met zich mee kan brengen, Het WLZ-budget is vaak niet toereikend waardoor men niet langer in staat is alle nodige zorg in te kopen, het eigen netwerk raakt overbelast en regelmatig volgt er een noodzakelijke opname. Dit is in strijd met wat wij graag willen voor onze inwoners, en wij zouden dit dan ook graag anders zien.

Cultuur

Met het afblazen van het Kennis en cultuurcentrum in de Noordzeepassage is de discussie voor een nieuw cultuurpodium en organisatie niet van de baan. GemeenteBelangen is onverminderd van mening dat Katwijk dit nodig heeft. In de vorige raadsvergadering werd gelukkig duidelijk dat er een grote meerderheid voor een nieuwe cultuurorganisatie is en een gezamenlijke inzet om dit opnieuw te bekijken.

Sport

In deze tijd waar veel inwoners te maken hebben met obesitas zijn goede sportfaciliteiten van levensbelang. Naast een gezonde levensstijl verbindt sport ook mensen en roept een gevoel van saamhorigheid op.

GB vindt het dan ook jammer dat Leiden heeft besloten geen 333 meter baan meer te willen bouwen. Dit vinden wij echt een gemiste kans voor de regio.

Jeugd

De renovatie van Scum staat eindelijk op de planning voor 2019, maar ontbreekt vooralsnog op de lange termijn agenda. Dit moet nu echt gaan gebeuren.

Participatiebeleid &
Open bestuursstijl

Het coalitieakkoord gaat uit van de open bestuursstijl, iets wat een zeer belangrijk punt is voor GemeenteBelangen. Dit zorgt dat wij als raad nog meer samen gaan doen, niet blijven hangen in de term coalitie en oppositie, maar gaan denken in meerderheden binnen de raad.

De burgerparticipatie gaat hand in hand met deze open bestuursstijl. Er zijn natuurlijk al veel stappen gemaakt op het gebied van burgerparticipatie, maar dat kan altijd nog wat actiever. Hierbij horen ook demonstraties, GB is blij dat de gemeente en politie gereed staan om demonstratierecht gestand te doen.
We gaan het echt met elkaar doen, raad, college en inwoners.

Van elkaar kunnen we leren en met elkaar kunnen wij Katwijk nog mooier en natuurlijk ook groener maken.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Een beter, moderner en goedkoper Katwijk

Foto: pr

Beste voorzitter, leden van het college en gemeenteraad. Als Hart Voor Katwijk staan we hier in onze tweede raadsperiode. Nog steeds met drie raadszetels en zelfs meer stemmen dan de vorige keer. Wij volgen al jaren trouw ons verkiezingsprogramma. Onze kiezers hebben vertrouwen in de koers die we varen.

Het feit dat wij als eerste partij binnen drie maanden een verkiezingsbelofte hebben ingelost, namelijk de pilot voor een bewaakte fietsenstalling, laat zien dat we duidelijk naar onze inwoners luisteren.

Gijsbert Schrijvers Fractievoorzitter Hart Voor Katwijk Foto: pr
Foto: pr

Coalitieonderhandelingen

Waar we minder blij mee zijn als fractie is de samenstelling van het nieuwe college. Deze nieuwe coalitie bestaat gewoonweg uit verliezers. Eén van de winnende partijen, Hart Voor Katwijk, is bij voorbaat al uitgesloten geweest bij de onderhandelingen, ongetwijfeld omdat het CDA stug vasthield aan de miljoenen verslindende Bibliotheekplannen. De coalitievormende partijen wisten immers dat wij hier nooit zouden afwijken van ons standpunt. Dit in tegenstelling tot GemeenteBelangen, die blijkbaar meedoen in de coalitie belangrijker vonden, dan hun geloofwaardigheid naar de kiezer.

Voorzitter, wij vinden tot op de dag van vandaag dat er geen recht is gedaan aan de verkiezingsuitslag. En dat is betreurenswaardig te noemen voor de Katwijkse Democratie. Desalniettemin was Hart Voor Katwijk wel blij verrast met de aankondiging van een open bestuursstijl. Of dat ook daadwerkelijk vorm gaat krijgen zullen de we aankomende periode moeten gaan merken. Hart Voor Katwijk zal straks dan ook met een aantal moties komen waarbij wij hopen dat deze open bestuursstijl duidelijk naar voren komt. Wij zullen zoals altijd ons verkiezingsprogramma volgen, maar staan open voor goede initiatieven.

Zorg en welzijn

Een goed voorbeeld hiervan vind ik de problematiek rondom de zorg, waarbij we als partij met de gehele commissie hebben gezocht naar de juiste oplossingen. Want ook nu staan we nog steeds voor een grote uitdaging. De zorg is duur, veel te duur. Dat wist de raad al enkele jaren maar de situatie lijkt inmiddels onhoudbaar te zijn geworden. We moeten een nieuwe slag maken om een goede en adequate zorg in de toekomst te waarborgen. Dit kan alleen als we als raad en commissie nauw samenwerken.

Hart Voor Katwijk is blij met de samenwerkingen, maar met de ChristenUnie in het bijzonder. Want Hart voor Katwijk en de ChristenUnie hebben de handen ineen geslagen door samen aan de slag te gaan, waarna een samenwerking met de gehele commissie ontstond. Een stap in de goede richting. Maar laten we op dit gebied ook eerlijk zijn naar elkaar. Eèn van de oorzaken dat de kosten van de zorg onnodig hoog zijn, ligt ook aan de Raad zelf, voorzitter.

Het woord 'sociaal' is bij Dunavie blijkbaar verdwenen

Initiatieven kosten geld. En Hart Voor Katwijk kijkt hier kritisch naar. De afgelopen jaren heeft onze fractie veel moties, initiatieven en amendementen voorbij zien komen die de zorg alleen maar duurder maken.

• Onnodige KeurmerkStickers op de deur die niks toevoegen aan bestaand beleid

• Gemeentelijke bemoeienis voor echtscheidingsbemiddeling

• Identiteitsgebonden zorgverlening en ga zo maar door.

We houden de zorg alleen betaalbaar als we als raad ook goed nadenken over wat we inbrengen. Het is ook voor Hart Voor Katwijk moeilijk om soms nee te zeggen tegen sympathieke voorstellen. Alle kleine initiatieven kosten een beetje geld. En al die kleine beetjes maken samen een groot bedrag.

Ondanks de ongelooflijk slechte timing van het voorstel en belabberde communicatie met alle betrokken professionals om de zorg rigoureus om te gooien, zijn wij als Hart Voor Katwijk wel blij dat deze keuze is gemaakt. Verandering was absoluut nodig. Door alles nu terug te brengen naar de basis, 1 loket, 1 aanspreekpunt, kunnen we de zorg gaan bieden waarbij de inwoner centraal staat. Op deze manier besteden we het geld voor de zorg op een juiste manier.

Economie

Over geld gesproken voorzitter, Hart Voor Katwijk maakt zich al jaren zorgen over de financiële situatie van de gemeente. De NUON-gelden zijn in de vorige raadsperiodes uitgegeven alsof het niks was.

Onze zorgen gaan uit naar het weerstandsvermogen. De algemene reserve is laag en onlangs heeft Hart Voor Katwijk aangegeven dat die algemene reserve te pas en te onpas gebruikt wordt. Dit was volgens het college echter absoluut niet waar..

Maar wat wil nu het geval...

Nog geen enkele weken later krijgt onze fractie een voorstel van 388.000 euro voor een ijsbaan van 333 meter met de dekking uit de algemene reserve! De wethouder zag, ik citeer: 'geen mogelijkheid dit op een andere manier te financieren'. Dit is nu precies wat we bedoelen. Als alle potjes leeg zijn en er nergens anders geld te vinden is, spreken we de algemene reserve aan. Dit gaat wat ons betreft met een veel te groot gemak. Daarnaast is onze BSI (het potje voor strategische investeringen), op een dieptepunt.

Meevallers uit eerdere begrotingen worden alleen teruggestort in de algemene reserve, terwijl de BSI voor Hart Voor Katwijk erg belangrijk is. Helaas konden wij de rest van de raad niet overtuigen om naast de algemene reserve, ook de BSI weer aan te vullen. Hart Voor Katwijk vindt dat we ons op glad ijs bevinden. Zeker als we kijken naar de nieuwe doorrekeningen van het Meerjaren Investerings Plan en de garantstellingen die torenhoog zijn. De burger is de klos. Een verhoging van de OZB, het nalatenschap van een vorig college dat letterlijk als sinterklaas geld rondstrooide alsof het niets was.

We worden geconfronteerd met achterstallig onderhoud van onze wegen, waardoor we nu 1 miljoen extra moeten investeren

We worden geconfronteerd met achterstallig onderhoud van onze wegen, waardoor we nu 1 miljoen extra moeten investeren. Wij hebben hier motie voor.

Voorzitter, hoeveel lijken zitten er nog in de kast?

Wonen

Onze fractie maakt zich in alle opzichten grote zorgen over Wonen. Geluiden die wij horen van inwoners maar ook stichting huurdersbelangen (SHD) baren ons grote zorgen. Hart Voor Katwijk vindt dan ook dat we eens een stevig gesprek aan moeten gaan met onze monopolist op de huurmarkt, Dunavie. Geluiden van fusies, achterstallig onderhoud en verduurzaming waar de bewoners niet beter van worden, baren ons grote zorgen.

Het woord 'sociaal' uit sociale huurwoningen is bij Dunavie blijkbaar verdwenen. De huurmarkt zit vast. Er zijn geen goedkope huurwoningen te vinden voor jongeren en de starters maken ook nauwelijks kans. Tijdens de verkiezingen konden we elke partij horen schreeuwen over de woningmarkt, maar deze partijen laten zich nu nauwelijks horen.

Duurzaamheid

Het toverwoord van vandaag. Als het duurzaam is, dan is het bij voorbaat goed. Maar het is soms ook langzaam.

Vier jaar geleden, hebben wij de wethouder al gevraagd om informatie en deelname aan het Solarroad-project. Daar is echter nog nooit actie op ondernomen. Waarom niet? Deelname lijkt ons een goed plan.Wij wachten de beantwoording af.

Dat sommige sympathieke plannen rondom duurzaamheid niet altijd aanslaan laat de subsidie voor energiescans wel zien. Het aantal mensen dat in de afgelopen drie jaar gebruik heeft gemaakt van deze subsidie is op twee handen te tellen.

Wij vinden het nog steeds belachelijk dat er voor gekozen is om het subsidiebedrag te verhogen. Het geld brandt blijkbaar in de zakken.

Hoe zit het eigenlijk met dat mooie plan Blue Energy?

Hart Voor Katwijk sprak eerder met de verantwoordelijk wethouder over het zogenoemde Big Belly afval management systeem. Hart voor Katwijk zal een motie indienen om dit te onderzoeken.

Onze pijlers voor deze periode

Hart Voor Katwijk is een transparante partij. We zeggen waar het op staat zonder poespas. Zo zijn we duidelijk naar onze burgers en ook naar de Raad en het College.

Daarom zal ik u kort aangeven waar wij de aankomende tijd aan willen werken en waar u ons aan u zijde kunt vinden.

• Overkapping N206

• Evenementenbeleid verbreden

• Westerbaan doortrekken

• Afschaffen hondenbelasting

• Zondagopenstelling

• Betaald parkeren op zondag

• Thuiswerken ambtenaren

• Verkeersveiligheid in de gehele gemeente, daar hebben we ook nog een motie voor

Tot slot…

Met samenwerken komen we verder, naar een beter, moderner en goedkoper Katwijk. Wie sluit zich bij ons aan?

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Sturen of meedrijven?

Je stemde voor groen, je kreeg onvoorwaardelijke steun voor de Noordzeepassage, extra belastingverhoging en een extra miljoen voor asfalt. | Foto: pr Foto: pr

Het is in het coalitieakkoord heel veel 'samen' en 'omzien naar elkaar'. Het stuk staat vol met prachtige slogans maar is weinig concreet. Papier is heel geduldig, maar klopt de inhoud wel met het gedrag en met de werkelijke voornemens in de nieuwe begroting?

Ook de opnieuw vernieuwde bestuursstijl is een imaginair concept. Het blijft dus vooralsnog veel uiterlijk vertoon, een vlag op een schuit die al na twee maanden op een mijn liep in de Noordzeepassage en die daardoor enorme schade opliep. Een gebeurtenis die duidelijk maakte dat men zich nooit in dit mijnenveld had moeten begeven.

Jaap Haasnoot Fractievoorzitter KiesKatwijk Foto: pr
Foto: pr

Onnodige belastingverhoging

Een gemakzuchtige extra verhoging van de OZB belooft niet veel goeds. De lokale lasten stijgen in deze collegeperiode met 16 procent, er van uitgaande dat er in de komende jaren niet opnieuw een greep in de portemonnee van onze inwoners wordt gedaan. Dat gedrag is volgens mij in ieder geval het tegenovergestelde van 'omzien naar elkaar'.

'Gemakzuchtige extra verhoging van de OZB belooft niet veel goeds'

De gestapelde tariefsverhogingen van uiteenlopende instanties komen keihard binnen bij die mensen die toch al op een houtje moeten bijten. Dit college identificeert zich blijkbaar minder met mensen die zich bijvoorbeeld helemaal geen dure schaatsen kunnen veroorloven. Als dat wel zo was dan had men niet zo gemakzuchtig de belastingen verhoogd. De lokale belastingtarieven zijn immers voor iedereen gelijk en niet inkomensafhankelijk. KiesKatwijk vindt zulk bestuurlijke gedrag onaanvaardbaar en een teken aan de wand.

Zwak bestuur

Het is een uiting van zwak bestuur als men onvoldoende stuurt en zich maar zo'n beetje laat meedrijven met de stroom. Er kunnen blijkbaar alleen maar meer ambities en uitgaven bijkomen en het nadenken of er ook wat geschrapt zou kunnen worden is achterwege gebleven. Dat is op zijn minst gemakzuchtig maar is ook een symptoom van een onderliggend gebrek aan durf, bestuurskracht en echte teamspirit in het college.

Het feit dat het blijkbaar nodig is om 41 keer het woord 'samen' te gebruiken in het coalitieakkoord geeft een indicatie dat er een enorm gebrek is aan 'samen' en aan 'samenwerken'. De belastingverhoging is in dat verband een zorgwekkend symptoom. Ik zie namelijk dat elke wethouder opportunistisch zijn eigen zaakjes aan het regelen is en dat er onvoldoende overall beleid wordt gevoerd. Daardoor is ook de onnodige belastingverhoging onder aan de streep noodzakelijk geworden.

Een echt team is in staat om samen te bepalen waar het een beetje minder kan omdat er op een ander gebied mogelijk beleidsintensivering nodig is.

Hellend vlak

We hebbend met het beleid van dit college een hellend vlak betreden. Als deze gemeenteraad nu het college de vinger van de 10 procent extra belastingverhoging geeft is het hek van de dam en zal men straks ook de hele hand pakken. De brutaliteit om gewoon maar 20 procent meer uit te geven op het cadeau van 1 miljoen voor personeelsuitgaven van SGP'er Remmelzwaal is wat dit betreft tekenend en betreurenswaardig.

Het college gaat hier veel te ver in het meedrijven met wat ze aangereikt krijgt. Daarom is het nodig om een signaal af te geven. Alleen maar 'extra' en 'meer' is te gemakkelijk. Als men niet in staat is om echte keuzes te maken dan dienen er minimaal inspanningen te komen om overbodige luxe te schrappen en overschrijdingen te voorkomen. Een gemeenteraad die deze glijdende schaal stilzwijgend accepteert is in onze ogen geen knip voor de neus waard.

Zo zijn er nog genoeg zaken waarop bezuinigd kan worden. De voorgenomen risicovolle verbouwing van het gemeentehuis is bijvoorbeeld overbodig. Dit project heeft alles in zich om een tweede Noordzeepassage te worden. Het is veel slimmer om ons plan van een KCC in combinatie met kantoorruimte en een grote parkeergarage op het marktplein over te nemen.

Lichtpuntjes

Laat ik meteen maar zeggen dat ik ook goede dingen zie. Die komen bijvoorbeeld voor rekening van individuele wethouders als Mostert en van Starkenburg, waar onze fractie hoge verwachtingen van heeft. In de korte periode dat deze wethouders op het pluche zitten komen er al prima signalen binnen waaruit we kunnen afleiden dat hier wel wordt gestuurd, en dat men wel bestaand beleid wil heroverwegen.

Laten we het glas bier daarom half vol noemen voorzitter en niet half leeg. Na gedegen onderzoek is immers vastgesteld dat het stoeprandje langs het fietspad op de boulevard het beste verlaagd kan worden. Een ontwerpfout wordt na jarenlang ontkennen eindelijk gecorrigeerd.

Gelukkig zijn er nog geen doden maar alleen gewonden gevallen.

Klein bier misschien voorzitter, bezien vanuit het grote beleidsplaatje in ieder geval, maar wellicht tekenend voor een situatie van meedrijven in plaats van sturen en tijdig ingrijpen. Als de wethouder van verkeerszaken dezelfde kordate handelswijze laat zien bij het corrigeren van de ontwerpfout van het fietspad bij de afslag N206 op de Hoorneslaan, dan krijgt hij van ons volgend jaar ook een positieve recensie.

De beste oplossing is hier stoppen met het tweerichtingsverkeer op het fietspad, in combinatie met minimaal twee fiets-voetgangerstunnels onder de Hoorneslaan door.

'Ontwerpfout wordt na jarenlang ontkennen eindelijk gecorrigeerd. Gelukkig zijn er alleen gewonden gevallen'

Het uitstellen van een positieve recensie heeft alles te maken met het plan om met een merkwaardige trendbreuk in één keer het budget voor wegenonderhoud te verdubbelen. 'Toys voor de boys' zou je denken, of een poging om vooraf een blanco cheque te krijgen van de raad om de komende jaren leuk door te kunnen komen met deze weinig spannende portefeuille. Na zo'n blanco check met het miljoen van Dirk Remmelzwaal is er nu dus ook het miljoen van Nagtegaal. Wie volgt?

Ik denk dat de vogelaars en andere groene kiezers op Gemeentebelangen allemaal op KiesKatwijk zouden hebben gestemd als ze tevoren hadden geweten dat hun stem op die partij zou resulteren in kritiekloze steun aan de Noordzeepassage, een aanzienlijke belastingverhoging en verdubbelde uitgaven aan asfalt. Wel jaarlijks een miljoen euro extra van de burger vragen op deze portefeuille van Gemeentebelangen, maar daarnaast gewoon het taboe handhaven op betaald parkeren op zondag is een gotspe. Hierdoor blijft de onrechtvaardige verdeling van kosten tussen inwoners en gebruikers in stand.

Tot zover de toegevoegde waarde van Gemeentebelangen.

'Als wegkijken en ontkennen de norm wordt, dan is geloofwaardigheid in het geding'

Er gaat teveel mis

Naar onze mening is er op het gebied van de geloofwaardigheid van politiek en bestuur ook in bredere zin nog wel de nodige winst te boeken. Zelfs het plaatsen van een bankje op de Boulevard leidt in Katwijk al tot veel complicaties. Het is werkelijk ongelooflijk dat na alle ellende van cultuurrapporten, diverse zeperds met allerlei projecten, en zelfs een drama waaruit bleek dat men geen enkele sturing of zelfs maar voldoende zicht had op de ontwikkeling van de personeelsbezetting, er in het coalitieakkoord niets gezegd wordt over het noodzakelijk groot onderhoud aan de eigen organisatie.

Ik heb de indruk dat men ondertussen stilzwijgend afscheid genomen heeft van de pseudo religie 'Lean', maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. Misschien moeten we in dit verband de grote voorjaarsschoonmaak weer in ere herstellen. Wel boven aan de trap beginnen is ons advies.

Het moet beter

Dat het beter moet kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van de casus Noordzeepassage welke desastreus is voor het kiezersvertrouwen. Het is ontstellend dat het college haar eigen rol in dit drama ontkent. Er is dus niets geleerd en er is geen besef dat het ook heel anders had gekund.

De geestelijk vader van dit project, Adger van Helden, houdt zich muisstil. Hij heeft deze meloen nog maar een paar maanden geleden namens zijn partij in de coalitieonderhandelingen bij andere partijen door de strot geduwd. De fractievoorzitter van de CDA-fractie geeft de schuld aan de complete gemeenteraad, inclusief de tegenstemmers.

Kom op heren en dames, het was een CDA-kroonjuweel en u hebt grotelijks gefaald. Als wegkijken en ontkennen de norm wordt dan is de geloofwaardigheid in het geding. Het is op dit moment dan ook niet meer vanzelfsprekend dat dit college bij een volgende moeilijke klus wel de juiste houding en wel adequaat bestuurlijk gedrag zal laten zien. De tijd zal het leren.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

'Niet morgen maar vandaag'

Foto: pr

Inspiratie vinden voor deze algemene beschouwingen was lastig. Maar ik heb het dicht bij huis gevonden, namelijk in de titel van het collegeakkoord: 'Samen voor het Katwijk van morgen'.

De meesten van u zijn welbekend met 'de Internationale', het strijdlied van de PvdA, maar weinigen zullen de tekst kennen. Hoewel ik ruim 30 jaar lid van de PvdA ben geweest, ken ik de tekst ook niet. Maar ik ken wel de eerste en de laatste regel. De laatste regel luidt: 'De Internationale zal morgen heersen op aard.'

Nelly Smits Fractievoorzitter Lijst Smits Foto: pr

Joop van der Reijden, de laatste burgemeester van Valkenburg voor de fusie, had er nog weleens lol in om mij te wijzen op de onzin van die laatste regel. Zo zei hij: 'Die socialistische heilstaat verwachten jullie zelf blijkbaar niet, want morgen bestaat niet. Het is nooit morgen, het is altijd vandaag of gisteren.'

In de Soldaat van Oranje musical wordt dit ook nog eens bevestigd in het lied 'Morgen is vandaag'.

Collegeakkoord

Wat zegt dat over het collegeakkoord, als morgen vandaag is? Vandaag wachten heel veel Katwijkers op een betaalbare huur- of koopwoning. Ja, er komt een Woonagenda, een Woonvisie, en nieuwe prestatieafspraken met Dunavie. En dan zijn we alweer een goed jaartje verder.

De fusieplannen van Dunavie kunnen een punt van zorg zijn, omdat nu nog volstrekt onduidelijk is wat de consequenties daarvan zullen zijn voor de te maken prestatieafspraken en ook voor de huurders van Dunavie.

De wachttijd voor een huurwoning is inmiddels langer dan zeven jaar

Dunavie is een financieel gezonde corporatie. Kan de wethouder aangeven wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor de inzet van de financiële middelen van de corporatie wanneer deze fuseert met een andere, misschien minder financieel gezonde corporatie?

De voornaamste reden van deze beoogde fusie is de bebouwing van de Locatie Valkenburg, maar wat mij betreft is het nog geen vanzelfsprekendheid dat Dunavie met of zonder fusiepartner de corporatie zal zijn die de realisatie van de sociale woningbouw ter hand zal nemen.

Voor spoedzoekers zal de bebouwing op Locatie Valkenburg te lang gaan duren. Voordat die vijfduizend woningen er staan zijn we vele jaren verder. Wat betekent dit voor uw ambitie om alle Katwijkers in Katwijk te laten wonen?

De wachttijd voor een huurwoning is inmiddels langer dan zeven jaar. U stelt voor om meer particuliere huurwoningen met een vrije vestigingshuur te laten bouwen, daar is ongetwijfeld een markt voor.

Maar die markt bestaat niet uit spoedzoekers. En wat te denken van de mensen die met hun inkomen net boven de sociale huurgrens zitten? Zij kunnen eigenlijk nergens terecht. Het gat tussen sociale huur en vrije vestigingshuur is simpelweg te groot.

Kopen is vaak ook onbereikbaar, want de huizenprijzen laten weer een forse stijgende lijn zien. Welke mogelijkheden ziet het college voor deze groepen?

Ik wil concrete voorstellen op korte termijn, want de nood is hoog voor jongeren, starters en andere doelgroepen.

Niet morgen, maar vandaag.

Geef ondernemers eens wat meer de ruimte

Ook op gebied van economie kunnen er vandaag stappen gemaakt worden. Het college wil uitvoering geven aan de retailvisie Leidse regio, maar ik zou eerder voorstellen de retailvisie te herzien, hij is niet meer van deze tijd.

Geef ondernemers eens wat meer de ruimte. Veel Katwijkers willen ondernemen gericht op lokale consumenten, maar het huidige beleid maakt dat vrijwel onmogelijk. Er zijn ontzettend veel kleine bedrijfjes die nu vanuit huis werken, maar geen winkel mogen openen buiten de aangewezen winkelgebieden.

Winkels om de hoek betekent winkels op loopafstand. Winkels niet geconcentreerd maar gespreid in de wijk verlevendigen een wijk en kunnen het autogebruik beperken. Graag een reactie van de wethouder.

Het waarborgen van goede zorg is de afgelopen jaren prioriteit geweest en dat moet het wat mij betreft ook blijven. De voorstellen van het college over de toegang tot het sociale domein moeten op termijn leiden tot een forse besparing, maar dat mag nooit ten koste gaan van goede zorg voor inwoners die dat nodig hebben.

Naast goede zorg zijn er meer factoren die het welzijn van onze inwoners positief kunnen beïnvloeden. Een goede inrichting van de openbare ruimte met bijvoorbeeld tweebaansfietspaden, waarbij duurzaamheid en participatie voorop staan, vergt forse investeringen. Te veel straten in Katwijk worden omzoomd door auto's in plaats van groen. Een goede afweging tussen beide is belangrijk voor een betere luchtkwaliteit.

In het kader van duurzaamheid vind ik dit een prioriteit. Bij een integrale wijkgerichte aanpak kunnen diverse ambities meegenomen worden, waaronder toegankelijkheid. Om deze ambities te verwezenlijken moeten de betrokken partijen hierin worden meegenomen, want alleen dan is het mogelijk om draagvlak te creëren.

Duurzaamheid kan leiden tot een tweedeling in de samenleving, waarschuwen experts. Als wij onze inwoners niet meenemen in dit proces stranden ambities en goede bedoelingen voordat we een stap kunnen zetten. Participatie in duurzame projecten mag niet opgelegd of afgedwongen worden.

Als mensen grote investeringen moeten doen in het kader van duurzaamheid kan dat alleen maar op vrijwillige basis. Want ook het aanbieden van een goedkope lening schept verplichtingen, ook die moet gewoon worden afbetaald.

Bewustwording

Ga aan de slag met bewustwording, projecten als afvalvrije scholen kunnen daaraan bijdragen, want jong geleerd is oud gedaan. Onderzoek de mogelijkheden voor een zonnepanelenveld op de Locatie Valkenburg en laat burgers daarin participeren.

Ga aan de slag met bewustwording, want jong geleerd is oud gedaan

Goede voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het zonnepanelenveld bij Breda, dat volledig door burgers is opgezet, en het zonnepanelenveld bij Geldermalsen waar 34.000 zonnepanelen worden geïnstalleerd. Dat park gaat drieduizend huishoudens van energie voorzien. En omdat vele hectares van Locatie Valkenburg nog heel lang braak zullen liggen, zou een zonnepanelenveld prachtig kunnen bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Ik hoor graag een reactie van het college. Ook hier is het niet morgen maar vandaag actie.

Eerste begroting

Dit is de eerste begroting van dit college. Daarin spreekt u de ambitie uit te werken aan een 'open bestuursstijl' door op tenminste drie grote onderwerpen de raad de gelegenheid te geven vroegtijdig kaders te stellen, door het uitbouwen van participatie op tenminste twee onderwerpen en op tenminste vijf onderwerpen keuzes aan de raad voor te leggen in de vorm van meerdere scenario's. Dit komt op mij over als een enigszins gemuilkorfde bestuursstijl.

Als er tien onderwerpen zijn, waarbinnen ook nog overlap mogelijk is, kunnen we dan nog wel spreken van een open bestuursstijl? En wie bepaalt de keuze van de onderwerpen? En wat betekent de door de raad aangenomen motie van de 'Right to challenge' in dit geheel? Is dat recht alleen van toepassing op de gekozen onderwerpen of staat dat daar los van? Wat voor waarde heeft een open bestuursstijl als er al nauwelijks sprake is van dualisme?

OZB-verhoging van tien procent is echt een brug te ver

De meerjarenbegrotingen laten een positief financieel beeld zien. Voor de voorgestelde tien procent verhoging van de OZB zie ik onvoldoende onderbouwing. Het volgen van de landelijke trend kan en mag nooit een reden zijn.

Een verhoging van de OZB voor bekostiging van betere zorg en een betere leefomgeving heeft mijn instemming, maar tien procent is echt een brug te ver. De verhoging van de parkeertarieven is een 'No Go' voor mij. Ik voel niets voor een herhaling van de vele eerdere discussies over betaald parkeren op zondag, maar zolang dit college dat af blijft wijzen is een verhoging van de parkeertarieven wat mij betreft onbespreekbaar.

Morgen bestaat niet, morgen is vandaag. Daadkracht, slagvaardigheid en concrete plannen op korte termijn zijn nodig. Want de kinderen en kleinkinderen van nu zijn het Katwijk van de toekomst of, in de woorden van het college, van morgen.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Goede zorg is prioriteit nummer één

Foto: pr

We staan voor een hele grote opgave als gemeente Katwijk. Want hoewel we in de begroting voordelige cijfers zien staan, die oplopen in de miljoenen, zien we tegelijkertijd dat we als gemeente in ieder geval structureel 2,3 miljoen euro moeten opvangen, door het eenzijdig en direct opzeggen van het solidariteitsbeginsel in de zorg door de gemeente Leiden.

Hoe zorgen we ervoor dat we de zorg betaalbaar houden, maar ook goed voor die mensen die ons zo keihard nodig hebben?

Matthijs van Tuijl Fractievoorzitter PvdA Foto: pr
Foto: pr

Wat de PvdA betreft is goede zorg prioriteit nummer één.

'Het verschralen van de zorg is wat de PvdA betreft geen optie'

De juiste zorg voor onze inwoners

We gaan de komende jaren de toegang tot de zorg (het sociaal domein) veranderen. Als PvdA zien we hier zeker voordelen. Zo zien we bijvoorbeeld veel positiefs in het versterken van de rol van de huisarts in de jeugdzorg, om kinderen sneller zorg te laten krijgen. Maar we moeten steeds in beeld houden waar we het voor doen: de juiste zorg voor mensen en niet om het geld.

Wij hebben altijd gezegd, als het nodig is leggen we geld bij.

Het verschralen van de zorg is wat de PvdA betreft geen optie. Ook als dat betekent dat er structureel extra geld naartoe moet. Want laten we niet vergeten dat het college naast de 2,3 miljoen euro die we als gemeente structureel extra moeten ophoesten, ook zelf nog eens 2,2 miljoen euro wil bezuinigen.

Daarnaast moet er ook nog gewerkt worden aan het toegankelijker maken van Katwijk voor mensen met een beperking. Waarom is hier op dit moment geen geld voor gereserveerd? We willen dat het college tempo maakt met een toegankelijkheidsagenda, waar de PvdA al jaren voor pleit. Wij zijn bereid hierin te investeren en roepen het college op hiervoor te gaan.

Vandaag zullen een aantal partijen zich focussen op de OZB-verhoging van 10%. De PvdA niet, want we hebben dit geld keihard nodig. Er zit alleen wel één hele belangrijke 'maar' aan, en dat is dat het college zich goed moet beseffen dat het zich niet kan permitteren om onverantwoorde uitgaven te doen.

Onlangs was er een voorstel om 3 ton voor een ijsbaan te dekken uit de Algemene Reserve. Dat is onverantwoord en iets waar de PvdA keihard voor gaat liggen. We kunnen onze spaarpot niet voor dat soort ad hoc dingen blijven inzetten. Het betekent niet dat we niet mogen investeren, maar wel dat beter moeten nadenken over wat onze prioriteiten zijn.

Armoede aanpakken

Er is een groeiende groep gezinnen in Katwijk die het elke maand heel moeilijk heeft.

Kan ik mijn ziektekostenpremie wel betalen en dan ook nog de eigen bijdrage voor de WMO? Dit komt ook voor bij gezinnen die keihard werken, maar onderaan de streep steeds minder over houden. Ondanks de goede cijfers over de economie.

We zien ook in de begroting dat er een structureel groeiend aantal huishoudens is met een laag inkomen. Dit terwijl het aantal mensen met een uitkering naar verwachting afneemt. Het grote aantal aanmeldingen bij Stichting Leergeld sinds juni dit jaar zijn ook een signaal. Dit is een probleem.

Er is groeiende groep gezinnen in Katwijk die het elke maand heel moeilijk heeft

Wij vinden dat de gemeente een actieve rol heeft dit probleem aan te pakken. Door als gemeente inwoners actief te benaderen. Door er alles aan te doen om de middelen die we voor armoedebestrijding hebben goed in te zetten. Maar ook dat we durven creatief om te gaan met deze middelen, om armoede duurzaam uit te bannen.

Wat ons betreft betekent het dat we mensen niet alleen maar uit gelabelde potjes voorzieningen leveren, maar we laten zorg- en hulpverleners integraal kijken naar wat mensen nodig hebben om problemen op te lossen. We leveren maatwerk. Dit moet betrokken worden bij de toegang tot het sociaal domein.

Maatschappelijke Agenda

En dat brengt ons bij de maatschappelijke agenda. Het idee hierachter: hoe zorgen we ervoor dat we ons geld voor welzijn, sport, onderwijs e.d. nu zo inzetten dat we de doelen halen die we willen behalen. Het betekent dus ook dat we niet voor alles zomaar geld beschikbaar stellen en wellicht inderdaad dat we stoppen met het financieren van sommige dingen. We kunnen daarbij niet iedere vereniging een nieuwe accommodatie verschaffen of in elke wens voorzien.

Daarnaast vindt de PvdA dat het niet doorgaan van het kennis en cultuur centrum in de Noordzeepassage de kans is om na te denken over een goed uitgedacht plan. Wij zijn bereid om te investeren zoals gezegd, maar ook de vraag welke functies op welke plek het beste kunnen worden ingevuld moet op tafel liggen.

'Symbolen doen er toe, zeker wanneer je ze actief weghaalt'

Iedereen is welkom in Katwijk

Binnen de Maatschappelijke agenda zien we een element dat tot nu toe nog onderbelicht is, en dat is het emancipatie gedeelte. Dan heb ik het met name over de LHBT-doelgroep. We hebben een aantal jaar geleden een discussie gehad over de regenboogvlag, waaruit uiteindelijk het compromis kwam om de vlag aan de overkant van het gemeentehuis op te hangen. Afgelopen Coming Out Day heeft PodKat deze vlag wel opgehangen bij het gemeentehuis, net als op heel veel andere plekken. De gemeente heeft deze vlag snel weer weggehaald.

De PvdA vindt het teleurstellend om te zien dat de gemeente zich zo laat kennen. Neem een voorbeeld aan het Pieter Groen, waar de vlag wel mocht blijven. Dan snap je goed de sensitiviteit rond dit onderwerp. Symbolen doen ertoe, zeker wanneer je ze actief weghaalt. Overigens complimenten voor wethouder Van Starkenburg die er stond bij het hijsen van de vlag.

Maar het bevreemdt zo dat het niet kan in Katwijk.

Het is niet zo dat het allemaal maar even makkelijk en geaccepteerd is in onze gemeente. Ook dat hoor ik vaak genoeg terug. Wij roepen het college daarom op om dit onderdeel te laten zijn van de maatschappelijke agenda. Om actief het gesprek aan te gaan met de doelgroep en te horen welke problemen er leven. Om bij andere gemeenten, zoals Leiden, te informeren hoe zij ermee omgaan. Om te kijken hoe we dit onderwerp bijvoorbeeld in de jeugdzorg geborgd hebben. Om te kijken hoe scholen en sportverenigingen ermee omgaan.

En betrek Podkat hierbij. Zij hebben een talkshow waar tijdens een aflevering twee jonge voetballers aan tafel zaten en de vraag gesteld werd: hoe wordt er gereageerd als je twee moeders hebt? Wanneer de kwajongens in de gemeente maatschappelijke thema's beter oppakken dan jij, dan moet je aan de slag. Zodat iedereen naar zijn zin kan wonen in onze gemeente.

Meer kansen op een huis

Het is heel moeilijk om aan een huis te komen, ook in Katwijk. De gemeente wil gaan werken aan een nieuwe woonvisie. De wethouder wil betaalbare woningen. Dat is mooi, want die willen wij als PvdA ook. En het is goed dat er gewerkt wordt aan een nieuwe visie.

Het is prachtig dat er gewerkt wordt aan vliegkamp Valkenburg. Want ook die huizen hebben we hard nodig. Alleen het wordt wel hoog tijd dat we tempo gaan maken met bouwen. Daarnaast wordt er ook nog te weinig creatief gedacht. Waar zijn nu bijvoorbeeld een heel aantal tijdelijke woningen die we echt al eens hadden kunnen realiseren. Er zijn initiatieven in de Duinvallei, waaronder Kleine Duinvallei.

'Er wordt nog te weinig creatief gedacht'

Alleen daar zien we dat, net als bij de rest van de woningmarkt, financiering een probleem is. En let wel, de initiatiefnemers vragen hier niet om geld, ze vragen om assistentie van de wethouder zodat anderen kunnen en willen investeren.

De PvdA wil graag dat deze woonstudio's er komen en vraagt de wethouder dan ook zich hiervoor in te spannen. Want er zal actie moeten komen op korte termijn.

Het is nu tijd voor gelijke kansen!

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Met oog voor elkaar verantwoordelijkheid nemen

Katwijk, heb oog voor elkaar. | Foto: pr Foto: pr

Inleiding

Omzien naar elkaar, zorgen voor elkaar is een belangrijk thema in de Bijbel. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan komt dit mooi naar voren. Een man die van Jeruzalem naar Jericho ging, werd door rovers overvallen, en zwaargewond achtergelaten. Een priester en een leviet, die langs de gewonde man kwamen, hielpen hem niet, maar wel een Samaritaan. Die verzorgt hem en brengt hem naar een herberg.

Wouter-Jan Vroegindeweij Fractievoorzitter SGP Van Rossum Fotografie
Foto: pr

Niet alleen is het omzien naar elkaar een belangrijk thema in de Bijbel, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid. Dit komt in de gelijkenis van de talenten duidelijk naar voren. Drie dienaren krijgen veel geld toevertrouwd. De ene vijf talenten, een andere twee talenten en een derde één talent. De eerste en tweede dienaar gaan op een positieve manier aan de slag met de talenten en verdubbelen deze. De derde dienaar gaat hier heel anders mee om en begraaft het talent in de grond.

De vraag is of wij omzien naar de mensen om ons heen, die dat nodig hebben. Nemen wij onze verantwoordelijkheid? En hoe gaan wij om rentmeesterschap? Nemen wij onze verantwoordelijkheid als rentmeester?

Sociaal Domein

Een nadrukkelijk spanningsveld tussen barmhartigheid en rentmeesterschap ervaart de SGP op het terrein van het Sociaal Domein. Juist op dit domein vinden wij ook de kwetsbare naaste. Waar de overheid een roeping heeft om een beschermend schild te zijn voor deze zwakkeren.

Als rentmeester moeten we de tering naar de nering zetten

Tegelijkertijd zien we dat in 2019 Katwijk 5,2 miljoen moet bijleggen bij de tekortschietende rijksmiddelen. Dat kan niet zo doorgaan. Als rentmeester moeten we de tering naar de nering zetten. Keuzes dienen gemaakt te worden, waarbij de zorg voor de naaste niet tekort mag gaan schieten, maar het financiële plaatje wel meer in evenwicht komt. De zorg dient duurzaam georganiseerd te worden en toegankelijk te blijven voor wie dat nodig heeft.

Als raad hebben we hier duidelijk een verantwoordelijkheid in. Graag horen we hoe het college dit in samenspraak met de raad wil gaan aanpakken. Zelf denkt de SGP aan het maken van eerst een integrale afweging van de hele breedte van het sociale domein, voordat wij op onderdelen allerlei zaken willen gaan aanpakken. Wat is de mening van het college hierin?

Duurzaamheid

Uit respect voor het leven dat God in de schepping heeft gelegd, dient de mens voorzichtig om te gaan met de natuur. De mens is beheerder in plaats van bezitter, en weet dat de aarde en de natuur niet van hem zelf zijn.

De gemeente Katwijk heeft ambitieuze doelstellingen vastgelegd in de duurzaamheidsagenda om zorgvuldige omgang met de aarde te realiseren. De SGP vindt het belangrijk om deze doelstellingen na te streven. Regelmatig onderzoek van de behaalde resultaten is belangrijk.

De energietransitie en het klimaatakkoord vergen bijstelling van de lokale duurzaamheidsagenda. Belangrijke aanvullende thema's zijn de versnelling van de energietransitie en de warmtetransitie waarbij aardgasaansluitingen worden vervangen door alternatieven. De effectiviteit van veel voorgestelde maatregelen wordt niet door alle experts onderschreven.

De SGP wil uitvoerig kennisnemen van resultaten die behaald worden door andere gemeenten of door onderzoeksinstellingen. Zodat binnen onze gemeente goed onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden gemaakt.

Participatie in subsidieprojecten, zoals het project in de Hoornes en Blue Energy, ziet de SGP als een mooie kans om kennis op te doen van de duurzame en financiële effectiviteit van alternatieve energiedistributie en passen ook mooi binnen de ambities van de omgevingsvisie.

Het huishoudboekje

De SGP vindt het een compliment waard dat er een sluitende maar ook deugdelijke en goede leesbare meerjarenbegroting voorligt. Het huishoudboekje is op orde, en er is zelfs meerjarig een overschot.

Als goed rentmeester geeft het college echter terecht aan, dat er ook risico's zijn, en het college benoemt die ook. Te denken valt aan de bezuinigingstaakstelling op het Sociaal Domein, maar ook bijvoorbeeld het opzeggen van het solidariteitsbeginsel door de gemeente Leiden. Hier zijn forse bedragen mee gemoeid.

Het is dan ook zeker van belang om de reservepositie van de gemeente Katwijk goed op peil te houden. De SGP moest uiteraard ook even slikken bij de extra verhoging van de onroerendezaakbelasting met 10 procent. Bij nader onderzoek blijkt dit echter goed te verdedigen en blijven de totale huisvestingslasten in onze gemeente zeer laag in relatie met andere gemeenten.

Voor een gemiddeld huishouden bedraagt de verhoging van de OZB tussen de 20 en 30 euro op jaarbasis. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van het Sociaal Domein, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg op peil houden.

Personeelsformatie/cultuuronderzoek

Vorig jaar waren er veel vragen over de uitbreiding van de personeelsformatie en de cultuur binnen de ambtelijke organisatie. Wat betreft deze cultuur vragen wij het college wat de stand van zaken is en of er verbeteringen waarneembaar zijn. Met betrekking tot de personeelsformatie heeft de SGP zorgen. Is er nu wel echt grip op de totale formatie? Is er voldoende sturingsinformatie?

Het lijkt er op dat er opnieuw onvoldoende uren worden geschreven op de investeringen en de grondexploitaties. Ook gaat het nog helemaal niet goed met het terugdringen van de inhuur van personeel en het omzetten in vast personeel. Hoe zit het met de toerekening van overheadkosten? Hoe gaat dat in 2019 verbeterd worden?

De SGP is het niet eens met het gestelde in de begroting dat de raad slechts toestemming heeft gegeven om voor 1 miljoen personeel te mogen werven. Reeds op 8 maart is het volledige personeelsbudget vrijgegeven, en kon dit volledig worden gebruikt. In diverse stukken wordt dit onjuist weergegeven. Per brief van 17 oktober is de 8-maands rapportage ontvangen over de ontwikkeling van de salarissen en inhuur.

Huisvestingslasten blijven zeer laag in relatie met andere gemeenten

De SGP vindt het jammer dat deze rapportage niet eerder ter beschikking is gesteld, en ook niet is meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2019. Voor nu is de SGP van mening dat extra claims voor geld in de begroting 2019 om deze reden niet kunnen worden geaccordeerd, en dat er eerst een grondige bespreking van deze rapportage, de gevolgen daarvan en de mogelijke oplossingen moet plaatsvinden.

De SGP wil dit zo snel mogelijk bespreken in een raadscommissie. Daarbij zou de SGP ook graag spreken over de werving van de nieuwe gemeentesecretaris.

Projectlocatie Valkenburg

De integrale ruimtelijke verkenning laat zien dat inpassing van Unmanned Valley en ontwikkeling van woningen goed mogelijk blijkt. De SGP hecht bij de verdere ontwikkeling van woningbouw op deze laatste grote bouwlocatie aan voldoende ruimte voor Katwijkse woningzoekenden met aandacht voor starters en senioren. Ook de in het gebied gevestigde ondernemers zijn gebaat met duidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen.

De woningmarkt blijft voorlopig gespannen. Daarom is doorstroming een belangrijk punt, dat de nodige aandacht blijvend nodig heeft. In dat kader acht de SGP de komst van een identiteit gebonden Woonzorgcomplex plan passend, wat ook doorstroming ten goede komt.

Visie bibliotheek en muziekschool

Nu de gemeenteraad heeft besloten de Noordzeepassage niet als locatie aan te wijzen, is een nieuwe visie op onder meer huisvesting van bibliotheek en muziekschool noodzakelijk. Kan het college het eerste kwartaal 2019 met een nieuwe visie komen, waarin verschillende mogelijkheden worden uiteengezet?

Vuurwerkvrije zones

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen met betrekking tot vuurwerkvrije zones voor de komende jaarwisseling. Wat is de stand van zaken?

Onderwijs en speelplaatsen

Goede huisvesting van scholen vindt de SGP belangrijk. Het investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Is hiervoor voldoende geld gereserveerd in de begroting? Een grote speeltuin in de Zanderij is gesloten. Er zou een andere grote speeltuin in de Zanderij terugkomen, maar het college heeft de vergunning hiervoor ingetrokken. Wanneer komt deze speeltuin er alsnog?

Voldoende bewegen voor kinderen is belangrijk. Wat is de stand van zaken van speeltuinen in de gemeente Katwijk? Wat is de stand van zaken van het multifunctioneel gebruik van schoolpleinen als speelplaatsen? Kan het geactualiseerde speelplaatsenbeleid in 2019 worden besproken.

Tenslotte wenst de SGP college, raad en organisatie Gods onmisbare zegen toe op het vele werk in het belang van de gemeente Katwijk.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Begroting 2019: meer belasting voor hetzelfde

Foto: pr

Bij de verkiezingen van afgelopen maart kreeg de VVD in Katwijk er een zetel bij, kwam een nieuwe partij vanuit het niets op drie zetels, en verloor de coalitie van drie christelijke partijen twee zetels.

De VVD had graag constructief meegedaan aan een coalitie voor het besturen van Katwijk. We vinden het jammer om te zien dat uiteindelijk de vorige coalitie gewoon is voortgezet, aangevuld met GemeenteBelangen. Er zijn drie belangrijke punten waarop we met het college van mening verschillen.

Toon Stegmann Fractievoorzitter VVD Foto: pr
Foto: pr

Ten eerste: de belastingverhoging (OZB), alleen al dit jaar in één keer met 12,5 procent. Wij zouden deze belasting verlaagd hebben. Een OZB-verhoging treft alleen huizenbezitters, maar het geld wordt besteed aan alle inwoners van Katwijk. Oneerlijk en onnodig; gewoon de tering naar de nering zetten, minder uitgeven, en andere mogelijkheden om meer geld binnen te krijgen, zoals het invoeren van betaald parkeren op zondag, benutten. Parkeren moet geen melkkoe worden, maar bezoekers mogen ook wel eens wat betalen.

Parkeren moet geen melkkoe worden, maar bezoekers mogen ook wel eens wat betalen

Ten tweede: de uit de hand gelopen uitgaven voor het sociaal domein (jeugdzorg, huishoudelijke hulp etc.). Katwijk geeft hier in 2019 5,2 miljoen euro meer aan uit dan er vanuit het Rijk voor binnenkomt. Toen deze taken een paar jaar geleden naar de gemeente toekwamen, was dat een decentralisatieoperatie én een bezuiniging. Katwijk heeft de taken overgenomen, maar niet bezuinigd. Daarnaast is de chaotische organisatie van het sociaal domein een oorzaak van de verspilling.

Het nieuwe college vindt ook dat we aan die organisatie iets moeten doen, maar gaat daarnaast bewust door elk jaar miljoenen teveel uit te geven in de periode 2019-2023. Wij zouden dat verder hebben teruggebracht.

Tot overmaat van ramp dreigt er nog eens 2,3 miljoen euro per jaar bij te komen, nu het delen van de lasten in regionaal verband stopt en we de jeugdzorg weer zelf moeten overnemen.

Plannen om het aantal bijstandsuitkeringen omlaag te krijgen zijn vaag, terwijl uit een proef in vier gemeenten blijkt dat drie op de tien bijstandstrekkers kunnen slagen als ondernemer, indien ze geholpen worden (volgens BNR).

Drie op de tien bijstandstrekkers kunnen slagen als ondernemer

En ten derde was er de bibliotheek. Daar willen we niet teveel meer over zeggen. We waren en zijn tegen het bouwen van een nieuwe bibliotheek. Het willen bouwen van een bibliotheek was hét verbindende element tussen de collegepartijen die daarvoor door roeien en ruiten gingen; tot nu toe hebben ze jammerlijk gefaald.

De anderhalf miljoen euro die uitgegeven is aan het maken van plannen (gelijk aan één jaar OZB-verhoging) is weg en komt niet meer terug.

Wat nu?

Honderd dagen onderhandelen leverde uiteindelijk een vaag coalitieakkoord op, en een college met veel nieuwbakken en wellicht onbevangen wethouders. Onze hoop als oppositiepartij is nu dat die onbevangenheid, dan wel de door het college aangekondigde open bestuursstijl in combinatie met de vaagheid van het akkoord, de oppositie mogelijkheden geven om mee te besturen. Zoiets zou tamelijk nieuw zijn in de geschiedenis van Katwijk.

Tot nu toe hebben we er nog niets van gemerkt. We horen nog steeds graag van het nieuwe college hoe ze die open bestuursstijl gestalte gaan geven. Als VVD Katwijk zullen we ons blijven verzetten tegen de slordige omgang van de gemeente met het belastinggeld van de burgers. Met een extra wethouder, anderhalve ton per jaar, om puur politieke redenen, zijn we al niet blij. Zomaar vier ton uit de zak trekken, omdat het CDA dat wil, niet tevreden met een gloednieuwe ijsbaan van 250 meter, om die met 83 meter te verlengen, dat kan niet, laat de ijsclubs dat zelf betalen.

Het mislukken van een efficiencyoperatie ten stadhuize, die nooit de beloofde personeelsreductie heeft opgeleverd bevalt ons ook niet. Dat die alweer ingehaald wordt door een tweede rekruteringsgolf, waarvoor de gemeenteraad 1 miljoen ter beschikking had gesteld, maar die nu 1,2 miljoen per jaar blijkt te kosten ('mag het een onsje meer zijn?'), bevalt ons evenmin. Zonder de muziekschool (die wat ons betreft geprivatiseerd mag worden) en de politici mee te rekenen, zorgen nu al 430 voltijds-equivalenten aan ambtenaren voor ons. Boekhoudkundige trucs, zoals het verlagen van de post onvoorzien van 250.000 naar 100.000 euro en het zonder nadere uitleg vermelden van een post 'efficiency' op de begroting die 100.000 euro gaat opleveren, vinden we een belediging van de intelligentie van onze burgers.

Aan de andere kant is het programma om de economie van Katwijk aan te jagen zeer bescheiden, en wordt het tegengewerkt door de overregulering van ondernemers: op de ene plek mogen alleen reisbureaus en winkels die iets met water te maken hebben (de Zwaaikom), terwijl in andere gebieden (Valkenburg) de groentekraam niet naast de notenkraam mag staan. Zulke vergaande en niet uit te leggen regels moet een gemeente helemaal niet maken.

Wij vinden daarnaast dat ondernemers gewoon zelf mogen weten wanneer hun winkel open is. De vaste schulden van de gemeente tenslotte, 154 miljoen euro, zijn eerder vergelijkbaar met het niveau van Italië dan met dat van Duitsland, en zullen nog wat stijgen.

Meedoen

Maar er zijn natuurlijk ook voornemens van het nieuwe college waar wij ons in kunnen vinden, al zouden we soms andere accenten leggen. Zo is het iedereen duidelijk dat we moeten bouwen. De VVD Katwijk ziet daar graag een accent bij de middeldure huur- en koopwoningen. Ook mag er, wat ons betreft, hoger gebouwd worden (verdichten). De nieuwe flatgebouwen aan de Hoorneslaan met minder, niet meer, nieuwe woningen zijn een gemiste kans.

Voor wat de sociale woningbouw betreft, krijgt de gemeente niet veel grip op onze enige woningbouwvereniging: Dunavie. Het zou goed zijn als andere woningbouwverenigingen hier wat kwamen concurreren. Het is ook jammer dat er vooralsnog niets terecht komt van de 80 woningen in de Kleine Duinvallei door het afhaken van stakeholders.

Laat ditzelfde niet gebeuren voor Nieuw Valkenburg. Daar is twee jaar vertraging opgelopen door het op eigen houtje onderhandelen van Katwijk over de Unmanned Valley, zonder dat Katwijk eigenaar was van de grond. Er is nu nog steeds geen getekende Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf.

Regeren over andermans grond gaat niet, maar het is hoog tijd om het eindeloze, kostbare plannen, herplannen en nog eens opnieuw plannen van het project te staken en te gaan bouwen. De behoefte aan nieuwe woningen in onze gemeente is immers enorm.


Ook het beter inpassen van de N206 ter hoogte van het Zeewegviaduct, waar nagenoeg alle partijen het over eens zijn, komt niet van de grond. De geluidsoverlast daar staat in de top tien van Zuid-Holland.

Af en toe ontbreekt het simpelweg aan samenhangend beleid. Zo wordt nu eerst de Tjalmaweg (N206) verbreed, maar voorlopig gaat de nieuwe R-net bus gewoon over die weg, met kans op files. De vrije busbaan komt pas later. De boel moet dan twee keer open.

Wij schrikken van de ME-busjes die bij een eenvoudig potje voetbal al nodig zijn

Net als het college is de VVD Katwijk voorstander van de Pioniersbaan. Er zal nog heel veel moeten gebeuren om die aan te leggen, maar de druk moet op de ketel blijven bij de provincie. En hoe moeilijk kan het zijn om nu eindelijk de Brouwerstraat eens te sluiten voor zwaar vrachtverkeer?

Verder pleiten wij voor het aanleggen van de verlengde Westerbaan, niet alleen als fietspad, maar ook voor elektrische auto's. Vanwege de stikstofuitstoot van gewone auto's mogen we hier geen weg aanleggen, maar de gemotiveerde inwoners die nu al elektrisch rijden, mogen toch zeker wel beloond worden voor hun goede gedrag?

Wij schrikken ook van de ME-busjes die blijkbaar bij een eenvoudig potje voetbal al nodig zijn; vraag liever Rijnsburgse Boys om vakken te scheiden met hekken, agenten zien wij graag gewoon op straat patrouilleren. Daar zijn ze onder andere nodig om de problemen, die wij toch wat meer dan andere gemeenten hebben met drugs en alcohol, onder controle te krijgen.

Tot slot: de VVD levert in de komende jaren graag een positief kritische bijdrage aan het bestuur van Katwijk en wenst het nieuwe college veel succes.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

ZONDAG 11 november

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: n.b.

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: René Millenaar

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. E. Oort, Katwijk

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. A. Meek
17.00 uur: geen dienst
Immanuëlkerk
8.45 en 10.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
De Voorhof
9.30 uur: prop. W. Nijsse,
Amsterdam
15.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende,
Sien-dienst

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: leesdienst

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. J.B. Alblas, Katwijk
18.30 uur: ds. J. Quist,
Scheveningen

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. J.M. Post, Rijnsburg

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
Boris Plavcic, cantort
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, Cantemus

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Jan Valstar
19.00 uur: Bijbelstudie

Moeite met pillen slikken?

Kent u dat probleem? U bent net bij de apotheek geweest en heeft tabletten meegekregen. Thuis wilt u die innemen, maar u heeft moeite met tabletten innemen. Dus gaat u het wel proberen, maar met veel tegenzin. Uiteindelijk neemt u de tabletten misschien helemaal niet meer in.

Maar liefst 3 op de 10 mensen hebben last met het innemen van pillen. Dat is niet zo raar, want soms zijn de pillen groot, raar van vorm en niet heel glad. Zeker wanneer u de pillen vaak per dag moet innemen en zelfs meerdere pillen tegelijk dient in te nemen kan het problematisch zijn.

Sommige mensen maken als oplossing de capsules open of verpulveren de tabletten. Niet altijd gaat dat goed.

Sommige capsules mogen immers niet open gemaakt worden vanwege het beschermende omhulsel en vaak heeft het poeder een vieze smaak, verre van ideaal dus.

Sommige mensen proberen de pillen in te nemen met yoghurt, vla of appelmoes. Ook dit is niet altijd toegestaan, immers niet altijd mag met zuivelproducten ingenomen worden en appelmoes is vaak te waterig. Bent u dus van plan de capsules open te maken of de tabletten te breken of verpulveren? Of bent u van plan met zuivel of appelmoes in te nemen? Neemt u dan eerst even contact op met Apotheek Rijnsburg.

Een aantal nuttige tips;Hou het hoofd voorover; hierdoor wordt het slikken gemakkelijkerNeem ook van tevoren een slok waterGebruik een hulpmiddel om een tablet te halveren of te verpulveren

Er is tegenwoordig ook een handig hulpmiddel te verkrijgen om gemakkelijker te slikken. Hiermee wordt het erg gemakkelijk gemaakt om pillen in te nemen.

Wij vertellen u graag meer over in Apotheek Rijnsburg. U bent van harte welkom aan de Graaf Florislaan 9.

Muziek

Het ritme zit in je hart.

De woorden zijn onze emoties.

Gedeeld met de wereld.

Je voelt hun pijn.

En hoort hun liefde.

Neem hun woede waar.

Alles een.

Hun emoties worden de jouwe.

Liefde en verdriet.

Verborgen in de teksten.

Verstopt achter het geluid.

Uit: 1001gedichten.nl