De Rijnsburger

28 november 2019

De Rijnsburger 28 november 2019


5 / 28

11 / 28

Provincie: Onderzoek naar nieuwe zuidelijke varianten tijdelijke omlegging N206

De Kooltuinweg, die aan de zuidkant parallel loopt aan de Tjalmaweg. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Twee zuidelijke en gecombineerde noord-zuid optie

Inwoners n van Valkenburg en betrokken bedrijven hadden afgelopen dinsdag- en woensdagavond de gelegenheid om de drie nieuwe varianten voor een tijdelijke omlegging van de N206-Tjalmaweg te bekijken en eventuele wensen en bezwaren kenbaar te maken. Het onderzoek naar nieuwe varianten is in opdracht van de provincie, op nadrukkelijk verzoek van gemeente Katwijk. Het plan voor een tijdelijke weg aan de noordkant kreeg veel weerstand bij bewoners en beide basisscholen in de directe nabijheid.

Door Piet van Kampen

De bezwaren waren van dien aard, dat het nieuwe onderzoek naar alternatieven in volle gang is. Hetgeen niet wegneemt dat het kappen van bomen voor de definitieve verbreding van de N206 doorgaat.

Er zijn drie nieuwe varianten: 1. Aan de zuidzijde parallel aan de Kooltuinweg; 2. Over voormalig Vliegveld Valkenburg; en 3. Gedeeltelijk over het voormalige vliegveld en vervolgens door middel van een ongelijkvloerse kruising over de N 206 ter hoogte van de bushaltes en dan verder vanuit noordelijke richting.

De laatste variant heeft de voorkeur, viel bij een aantal aanwezigen te beluisteren. Bij alle drie de varianten blijft het bestaande fietspad in tact. Bij de keuze voor een van de nieuwe varianten zullen de direct omwonenden aan de noordzijde opgelucht ademhalen.

Randvoorwaarden

De ontwerpen van de zuidelijke varianten worden uitgewerkt tot een vergelijkbaar detailniveau als de noordkant. Er zijn echter randvoorwaarden aan verbonden. Deze zijn in overleg met de gemeente vastgesteld. De uitvoering van het huidige ontwerp voor de verdieping van de N206 ligt vast. Er vindt geen onteigening plaats voor de tijdelijke situatie aan de zuidkant. Beschikbaarheid van de gronden moet gegarandeerd zijn.

Hierover zijn momenteel besprekingen met de eigenaren. De maximale doorlooptijd van het onderzoek is 3 maanden tot uiterlijk 31 januari 2020. Criteria voor de varianten zijn de uitvoerbaarheid, het moet voldoen aan de wettelijke normen zoals geluid, trillingen en luchtkwaliteit. Toetsing op natuur: stikstof, bomenkap, waterhuishouding en archeologie. Bereikbaarheid en verkeersveilig, het draagvlak van de omgeving (zoals afstand tijdelijke weg tot bebouwing en tijd en kosten spelen ook een belangrijke rol in deze.

Onderzoeksvarianten

In het onderzoek van de drie varianten worden de plussen en minnen in een vergelijkingstabel op een rijtje gezet zodat er een beeld ontstaat om tot een keuze te komen die haalbaar is om eventueel voor een zuidelijke variant te kiezen. Eventueel want het valt nog te bezien of deze dan de noordelijke variant waar in eerste instantie alles op gefocust was hiermee komt te vervallen.

Er kleven nog vele haken en ogen aan de zuidelijke varianten. Mocht er toch voor een van deze worden gekozen heeft dit ook weer de nodige consequenties. De voorbereidingen werken vertragend. Zolang de verbreding van de Ir. G. Tjalmaweg niet is gerealiseerd, kan er ook niet worden begonnen met de bebouwing van het voormalige vliegveld. Die prioriteit is hoog gezien het huidige woningtekort.

Aan de hand van de drie varianten kan de gemeenteraad nog input leveren, maar eind januari 2020 moet de eindrapportage gereed zijn, waarna het laatste woord aan de provincie is. Belangstellenden kunnen alle informatie terugvinden op www.rijnlandroute.nl.

WereldLichtjesDag op 7 december

Wereldlichtjesdag Katwijk, Michel van der Bent, Areen van der Plas en Rendi Hartevelt. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde Foto: Adrie van Duijvenvoorde

herinnering n WereldLichtjesDag is in 1997 ontstaan in Amerika onder de naam World Wide Candle Lighting. Inmiddels worden er wereldwijd, op de 2e zondag van december om 19.00 uur lokale tijd, kaarsen gebrand voor overleden kinderen. Dit jaar doet Katwijk ook mee, alleen niet op zondag. Zaterdag 7 december is iedereen, die een kind heeft verloren, welkom in de aula van de begraafplaats Duinrust te Katwijk.

Door Jess Helling

Ik spreek Rendi Hartevelt over deze bijzondere dag. "Het is ooit begonnen met Michel van der Bent en Areen van der Plas (beide werkzaam bij Barbara Uitvaartverzorging) en Mirjam Hazenoot, fotografe bij Stichting Make a Memory. Michel en Areen zagen in hun dagelijks werk de pijn die het verlies van een kind met zich meebrengt en Mirjam zag in haar fotoreportages dat het ontzettend belangrijk is om de naam van een overleden kindje te noemen én te blijven noemen. Met zijn drieën zijn ze WereldLichtjesDag Katwijk gestart en ik zag een uitnodiging voor deze speciale dag en heb gevraagd of zij nog hulp konden gebruiken. Zo werd langzaam het team van vrijwilligers uitgebreid en doen wij het nu met zijn zevenen." Zaterdag 7 december kan met vanaf 18.30 uur de aula binnenlopen. "Er is eerst rustig de tijd om de naam van het overleden kindje door te geven. Wij willen dit met de grootst mogelijke zorg doen, omdat we niet willen dat de naam verkeerd wordt gespeld. Om 19.00 uur begint de herdenking. Er zal een gedicht worden voorgelezen, kaarsjes worden aangestoken en alle namen worden opgenoemd. Ook wordt er een boom geplant op de begraafplaats, in het gedeelte waar alle kinderen begraven liggen. Na de herdenking is er tijd om iets te drinken en met elkaar te praten."

Spanning

Een herdenking als deze brengt de nodige spanning met zich mee. Rendi bevestigt dit. "Het is dit jaar voor het eerst, dus dan is het altijd weer afwachten hoeveel mensen erop reageren. Er wordt ontzettend veel tijd gestoken in het plannen van de herdenking, want we willen natuurlijk niet dat er iets misgaat. Door een bijdrage van De Wijkraad en Fonds 1818 zijn een groot gedeelte van de kosten afgedekt, dus daar hoeven we ons wat minder zorgen om te maken. Uiteraard blijven giften altijd welkom, zeker omdat wij deze herdenking graag ieder jaar aan willen blijven bieden. Het rekeningnummer vindt u op onze Facebookpagina." Omdat het verlies van een kind zo enorm ingrijpend is, maakt het niet uit hoe lang het geleden is. "Vroeger werd er bijna niet over gepraat als men een kindje verloor, dat deed men gewoon niet. Hoe fijn is het dan dat er nu wél over gepraat mag worden! Of het nu recent is of vele tientallen jaren geleden… het maakt niet uit. Iedereen is welkom, óók opa's, oma's, tantes, broers en zussen." De herdenking start op 7 december om 19.00 uur. Meer informatie kunt u vinden via de Facebookpagina van de herdenking "WereldLichtjesDag Katwijk". De organisatie vindt het fijn om vooraf te weten of u komt. Via de mail kunt u de voornaam en achternaam van uw overleden kind(eren) doorgeven, zij zorgen dan dat er een kaarsje klaar staat. wereldlichtjesdagkatwijk@gmail.com

Uitkomst van het onderzoek groen, spelen en parkeren in Katwijk

enquête n Veel inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg hebben meegedaan aan de enquête over het groen, spelen en parkeren in hun buurt.

Ruim 1900 inwoners zijn uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Maar vooral op de oproep op social media hebben veel inwoners gehoor gegeven en de vragenlijst ingevuld. Ook zijn voorbijgangers op straat gevraagd naar hun ervaringen op deze drie thema's.
De gemeente weet nu goed hoe bewoners denken over het groen, spelen en parkeren in hun wijk of buurt. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het opstellen van het nieuwe groenbeleid, parkeerbeleid en het speel- en beweegbeleid.

Uit de enquête blijkt dat bewoners het belangrijk vinden dat hun omgeving naast schoon, heel en veilig ook groen moet zijn. Bewoners zijn graag actief en willen vooral wandelen, fietsen of joggen in een groene omgeving. Ruim zeventig tot vijfenzeventig procent van de inwoners doet dit vaak tot zeer vaak. En daarbij valt op dat zij de omgeving hier ook al goed geschikt voor vinden.

Groen

Zestig procent van de bewoners willen een bijdrage leveren in de vergroening van hun eigen woonomgeving door het aanbrengen van bijvoorbeeld gevelgroen, dakbegroening en/of geveltuintjes. De verstening wordt vooral ervaren in Katwijk aan zee en in Valkenburg. Ook staan bewoners (56 %) positief tegenover het idee om zelf bij te dragen in het onderhoud van openbaar groen in hun directe woonomgeving zoals het adopteren van de grond om een boom (boomspiegel) of het onderhouden en/of aankleden van een plantvak in hun straat.
Daarnaast zijn bewoners (58 %) van mening dat er meer groen moet komen die de biodiversiteit versterkt, zoals de aanleg van meer bloemrijke bermen. Een duidelijk verbeterpunt voor de gemeente is de communicatie over groenonderhoud en bomenkap en meer aandacht voor de hoeveelheid van bomen in Katwijk.

Spelen

Inwoners van Katwijk geven voor de speelruimtes in hun buurt een 6.1 als rapportcijfer. Zij zijn over het algemeen tevreden en vinden dat de ingerichte speelplekken goed worden gebruikt. De meeste mensen gebruiken de buitenruimte vooral om te ontspannen en te recreëren. Zij zien daarom graag dat er, naast de ingerichte speelplekken, ook meer ruimte komt voor het spelen, bewegen en sporten in de natuur. Zij vinden het bijvoorbeeld een goed idee als er meer routes worden aangelegd aan de rand van de wijk voor hardlopen en wandelen. Ook de wijkraden hebben meegedacht: In Katwijk aan zee ligt de wens op duurzame speel- en beweegplekken met meer groen en dat schoolpleinen openbaar zijn. In Katwijk a/d Rijn ziet de wijkraad graag dat parken beter met elkaar worden verbonden, zodat er routes kunnen ontstaan met sport- en beweegtoestellen. De wijkraad in Katwijk Noord vindt het een goed idee als speeltoestellen centraal komen te staan in plaats van verspreid door een ruimte, waardoor de speelwaarde wordt vergroot. En de wijkraad in Rijnsburg geeft aan dat sociaal, veilige plekken in en nabij de woonwijk voor jongeren om te chillen het meest geschikt zijn.

Plekken om te chillen gewenst

Parkeren

Bewoners houden van een schone en veilige omgeving en vinden Katwijk goed bereikbaar. Voor de parkeermogelijkheden scoort Katwijk een voldoende, maar in de wijken Katwijk aan zee en Katwijk aan de Rijn is ruimte voor verbetering. Niet iedereen is tevreden over het parkeren; circa de helft van de bewoners geeft aan dat er onvoldoende ruimte is om te parkeren. Dit is gemeten over heel Katwijk, inclusief Katwijk aan Zee. Waarvan zesenzestig procent van de inwoners het wel een goed idee vindt om het aantal vergunningen per woonadres te beperken. De meerderheid van de inwoners (69 %) is vóór invoering van betaald parkeren en handhaving op zondag en vóór het uitbreiden van het vergunningsgebied.

19 / 28

23 / 28

27 / 28

ZONDAG 1 DECEMBER

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Ton Heemskerk

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Jaap Ketelaar

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. D. Kruyt,
Arnhem-Zuid

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. P. Niemeijer
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. C. van den Berg, Gouda
17.00 uur: ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends, Katwijk
Immanuëlkerk
8.45 en 10.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
De Voorhof
9.30 uur: ds. Ph. van Wijk

VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
18.30 uur: ds. F. Rinkema, Katwijk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: ds. J.B. Kamp, Elden
18.30 uur: ds. Z. de Graaf, Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. A. Haasnoot,
Rijnsburg

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Taizéviering, WD, werkgroep
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
De Vrolijke Noot

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Henk Bruggeman