Leiderdorps Weekblad

19 juni 2019

Leiderdorps Weekblad 19 juni 2019


Pijnlijke maatregelen in 2021

Ondanks de donkere financiële wolken ziet wethouder Daan Binnendijk de toekomst met vertrouwen tegemoet. Foto: Corrie van der Laan

kadernota n De belastingen omhoog, stevig schrappen in de uitgaven of een combinatie van de twee. Hoe het gaat gebeuren is nog niet duidelijk maar zeker is dat de financiële touwtjes in Leiderdorp flink aangehaald moeten worden. Dat is de boodschap die spreekt uit de Financiële Kadernota, die niet alleen een doorkijkje geeft naar de begrotingen voor de jaren 2020 tot en met 2023 maar ook verder vooruit blikt tot aan 2030.

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Voor alle gemeenten is het momenteel moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen en Leiderdorp vormt daar geen uitzondering op, zei financieel wethouder Daan Binnendijk (CDA) die maandag 17 juni een toelichting gaf op de Kadernota. Voor de periode 2020 tot en met 2023 kunnen de begrotingen sluitend gemaakt door bij te plussen uit de reservepotten van de gemeente die nu nog goed gevuld zijn. Zo wordt er voor 2020 ruim 1,6 miljoen euro uit de reserve Sociaal Domein gehaald en bijna 9 ton uit de behoedzaamheidsreserve. Maar dat kan je niet blijven doen, benadrukt Binnendijk. "Met deze Kadernota geven we een soort winstwaarschuwing af. We moeten met de raad in gesprek om een oplossing te vinden." Hij kondigde aan dat het college van B en W rond deze tijd volgend jaar een plan met meerdere opties wil voorleggen aan de gemeenteraad, met het doel de structurele tekorten aan te pakken. "De raad kan daar keuzes in maken en accenten leggen."

In het akkoord dat coalitiepartijen LPL, VVD en CDA in mei 2018 sloten, staat expliciet dat de lokale lasten niet mogen stijgen. Maar wat Binnendijk betreft is dat niet in ijzer gegoten. "Wat mij betreft is belasting een knop waar we aan kunnen draaien. Als een raadsmeerderheid dat niet wil, betekent het dat er nog meer bezuinigd moet worden."

Hoe dan ook, het plan om de Leiderdorpse financiën weer gezond te krijgen "zal pijn gaan doen bij de bevolking", aldus Binnendijk. "Niemand vindt het leuk om meer belasting te betalen, maar mensen vinden het ook niet leuk als bepaalde voorzieningen verdwijnen." De consequenties van het plan, hoe dat er ook gaat uitzien, zullen in 2021 merkbaar worden.

Lees verder op pagina 3

Verzet tegen plannen voor Infocentrum A4

bezwaren n De plannen voor de omvorming van het voormalige Informatiecentrum A4 in de Bospolder tot een horecagelegenheid met een aantal zalen, een groot terras en een steiger die uitsteekt over de Does zijn bij de stichting Comité Doesbrug behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten.

Door: Corrie van der Laan

De stichting, die zich inzet voor behoud van de cultuurhistorische waarden en natuur in de gemeente, vindt de plannen veel te massaal en te verstorend voor de omgeving. "De hele Bospolder verwordt tot een soort speeltuin waar de bezoeker prioriteit heeft over de natuur", schrijven voorzitter Claudia Thunnissen en vice-voorzitter Rob Sperna Weiland.

Ze brengen in de herinnering dat het gebied rond het informatiecentrum aanvankelijk bedoeld was als groencompensatie voor natuur die elders is verdwenen door de verbreding van de A4 en de aanleg van de HSL. Later werd besloten dat het gebouw mocht blijven staan. Het zou dan een bestemming krijgen die gerelateerd is aan het Groene Hart en netjes ingepast worden in de omgeving. Als de verbouw- en aanbouwplannen die er nu liggen doorgaan, wordt die afspraak met voeten getreden, vindt het comité.

Lees verder op pagina 3

Alles ging goed op laatste wedstrijddag

Velocitas 1 bedankt het publiek. | Foto: Frans van Herwijnen Foto: Frans van Herwijnen

Velocitas blijft in overgangsklasse

NATUUR n Wolf in schaapskleren

Felicitaties voor
geslaagden

Haringparty's, voetbal
en muziek

Inpassing Leidse Ring houdt gemoederen omwonenden bezig

wijkactie n Van opruimen is het niet meer gekomen tijdens de wijkactie van GroenLinks. In plaats daarvan wisselden gemeenteraadsleden van die partij zaterdag 17 juni ideeën en standpunten uit met bewoners van de Leiderdorpse wijk Leyhof over de inpassing van de Leidse Ring Noord (LRN) ter hoogte van de Oude Spoorbaan.

Geluidswallen, maximumsnelheden, rotondes, fietspaden en maaiveldhoogte komen uitgebreid aan bod bij de staande receptie op de stoep bij Dijkwacht-bewoner Richard van der Meer. Zijn buurtgenoot Lex de Jonge legt de GroenLinks-raadsleden Bob Vastenhoud en Marlies van Beek haarfijn uit wat de wijk wil en de overheid te bieden heeft.

Met het voorstel om de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan op 70 km/per uur te stellen, kan de buurt volgens De Jonge nog leven. "Maar dan moet in ruil daarvoor de beoogde weg voor auto's een meter omlaag'', aldus de spreekbuis van de bewoners, "want anders raken omwonenden door hoge geluidswallen hun uitzicht op de Boterhuispolder helemaal kwijt.''

Uit overleg met de projectgroep LRN maakt De Jonge op dat de wensen van de bewoners te duur zouden zijn. "Helaas wordt er niet bij verteld wat een half-verdiepte Oude Spoorbaan (1 meter onder maaiveldhoogte) met niet al te hoge geluidswallen mag kosten." Volgens de bewoners verlopen de besprekingen met de projectgroep en wethouder Willem Joosten weliswaar soepeler dan voorheen met diens voorganger Kees Wassenaar, maar gerust op een goede afloop zijn zij allerminst.

Vandaar dat de harde kern van de betrokken buurtbewoners alle Leiderdorpse raadsfracties met hun zorgen confronteerden. "Wij stellen het op prijs dat mensen van GroenLinks ons hier vandaag komen opzoeken'', zegt een van de buurtbewoners. Door aandacht in de media zijn daarnaast ook mensen uit Leiden naar de Dijkwacht getogen, want de beoogde Leidse Ringweg Noord houdt niet op aan de gemeentegrens.

Dat is fractievoorzitter Bob Vastenhoud van GroenLinks Leiderdorp maar al te duidelijk. Hij snapt de gemeentelijke wens om een vlotte verkeersdoorstroming mogelijk te maken, maar houdt tevens rekening met het welzijn van omwonenden. "Als straks Dijkwacht-bewoners geen uitzicht op de polder meer hebben voor een tijdwinst van 20 seconden per automobilist'', stelt hij, "doen we iets verkeerd.'' Daarbij komt dat de gewenste ontlasting van de drukke Engelendaal met de beoogde ringweg niet is gegarandeerd. Ook Vastenhoud is benieuwd naar het prijskaartje dat kennelijk aan de bewonerswensen hangt, maar aan geen van de aanwezigen is gepresenteerd.

Voordat de inpassing van de Leidse Ringweg Noord een voldongen feit is, willen GroenLinks en zeker ook de bewoners antwoord op allerlei vragen. Ideeën leven er genoeg om de inpassing van de beoogde weg zo te realiseren dat de buurt ermee kan leven.

Na de geslaagde 'stoepsessie' is de tijd voor GroenLinks te kort om de wijk grondig schoon te maken. Van de bewoners hoeft dat ook niet, want zij houden hun omgeving zelf wel netjes.

Laat de dames en heren politici er maar voor zorgen dat de nadelen van een drukke ringweg binnen de perken blijven.

Leiderdorp moet tering naar de nering zetten

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Net als vele andere Nederlandse gemeenten is Leiderdorp in financieel lastiger vaarwater terecht gekomen door twee duidelijke oorzaken. De eerste is dat de uitgaven voor de jeugdzorg behoorlijk omhoog gaan. Over 2020 verwacht de gemeente Leiderdorp een tekort van bijna 1,4 miljoen euro. Een tekort dat volgens de wethouder Daan Binnendijk (financiën, CDA) waarschijnlijk structureel zal zijn. Tegelijkertijd komt er veel minder in kas doordat de uitkeringen uit het gemeentefonds, goed voor ongeveer van de helft van de inkomsten van de gemeenten, omlaag gaan. In 2018 is die uitkering al met ruim 700.000 euro verminderd en die trend zet naar verwachting door.

Het gat in het jeugdzorgbudget kan nu nog gedicht worden dankzij de pot 'reserve sociaal domein'. Omdat de uitgaven voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de afgelopen jaren minder waren dan het geld dat de gemeente hiervoor toebedeeld kreeg, is die pot behoorlijk gevuld. Maar ook op de WMO zal de komende jaren meer beroep gedaan worden waarmee de overschotten verdampen.

Het college van B en W doet in de Kadernota al een aantal voorstellen om de tering naar de nering te zetten. Zo is een deel van het groot onderhoud in de openbare ruimte uitgesteld. Ook zal de renovatie van een aantal schoolgebouwen, die tot en met 2026 die op de rol stond voor een bedrag van bijna 13 miljoen euro, deels opgeschoven worden.

Ondanks de donkere financiële wolken ziet wethouder Binnendijk de toekomst niet somber in. "Het probleem in Leiderdorp is wel te overzien, ik ben vol vertrouwen dat we het gaan oplossen. Hier zit geen wanhopige wethouder."

De Leiderdorpse politiek bespreekt de Financiële Kadernota maandagavond 24 juni tijdens een openbare vergadering in het gemeentehuis.

Comité Doesbrug luidt alarmklok over plannen oude Infocentrum A4

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Het Informatiecentrum A4 is begin dit jaar gekocht door Johan Klerks en Bob Meijer van de Brasserie Groep. In maart 2018 tekenden zij al een intentieverklaring met de gemeente waarbij ze aangaven dat ze het gebouw en directe omgeving wilden transformeren tot "een beleving", "een landmark dat Leiderdorp nodig heeft". Ze schetsten toen een plek waar bezoekers informatie kunnen krijgen over fiets- en vaarroutes maar ook over alle highlights in de wijde regio. Waar elektrische boten gehuurd kunnen worden en waar met eigen ogen kunt zien hoe kaas gemaakt en bier gebrouwen wordt. Toen gaven ze al aan dat ze een stuk wilden aanbouwen aan de achterkant van het gebouw, waar een restaurant moet komen met uitzicht op de polder.

Om de aanpassingen mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden veranderd. Tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft het Comité Doesbrug nu bezwaar gemaakt. Afspraken worden niet nagekomen, stelt het comité. Zo is in 2001 al afgesproken dat het comité betrokken zou worden bij het gebruik van het infocentrum, wat volgens Thunnissen en Sperna Weiland niet gebeurd is. De grote parkeerplaatsen die in de plannen staan ingetekend, doen hen vrezen dat gerekend wordt op grote aantallen bezoekers in de avond en nacht. "Het lawaai en het licht dat dit feestgeweld met zich meebrengt, zal tot ver in de polders en over de Does uitstralen en galmen", zo schrijven ze.

Het Comité Doesbrug is niet de enige die protesteert tegen de horecaplannen in de Bospolder. Ook de IVN Leidse regio en de bewonersgroep Hoogmade hebben zienswijzen ingediend. Voorzitter Bas Bijl en secretaris Piet Bekooij van de Vogelwerkgroep Koudekerk e.o. melden in een brief aan het Leiderdorpse gemeentebestuur dat ze helemaal achter de bezwaren van het Comité Doesbrug te staan. Zij zijn vooral ongerust over een toename van het aantal recreanten, waarbij met name de geplande roeibotenverhuur als een probleem wordt gezien. Zij vrezen dat vogels in de Doeshofpolder en de Munnikkenpolder worden verstoord tijdens het broeden en foerageren.

Hollandse Nieuwe in Hollandsche Tuyn

De staande receptie op de Dijkwacht. | Foto: PR Foto: PR

Tekst en foto Frans Brocken

HARINGPARTY n Dinsdag 11 juni werden de eerste vaatjes Hollandse Nieuwe geveild in Nederland, een dag later, op woensdag 12 juni, konden liefhebbers op de jaarlijkse haringparty van het Leiderdorpse café-restaurant De Hollandsche Tuyn al proeven hoe de haring 2019 smaakt.

Saskia van der Lugt met een aantal van haar haringminnende gasten. Foto: Frans Brocken

De Hoofdstraat voor de aloude herberg was afgezet met hekken. Geen overbodig luxe want het was razend druk. En zo kon iedereen van het haringfeest genieten zonder gestoord te worden door het verkeer.

Het had maar weinig gescheeld of het haringfeest moest worden uitgesteld. Het had de hele dag geregend. En niet zo'n beetje ook. Het hemelwater kwam met bakken uit de lucht. Haringmeester Jaap Hartevelt had een goed heenkomen gezocht door tegen de herberg aan te schuilen. Over de kwaliteit van het zeebanket was iedereen het eens. Van een bijzondere kwaliteit: heerlijk vet en mals. En de vele bezoekers van de organiserende ondernemers wisten dat te waarderen. De haring vond gretig aftrek. Hartevelt kwam met zijn beide assistenten handen te kort om de gasten van de malse maatjes te voorzien. Dat de haring moet zwemmen is bekend. Met een biertje of een corenwijn geserveerd door het personeel van de Hollandsche Tuyn smaakte de haring dubbel zo goed. Herbergierster Saskia van der Lugt liet achter de bar de tap geduldig lopen. Een geslaagd haringfeest, met dank aan de sponsors.

Wandelchallenge in De Bloemerd

Uitdaging n Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk en Maatschap Goudeket Fysiotherapie organiseren vrijdagmiddag 21 juni voor het vijfde achtereenvolgende jaar de Wandelchallenge. Dit wandelfestijn door het Leiderdorpse park De Bloemerd is bedoeld voor mensen met een chronische aandoening.

De Wandelchallenge bestaat uit een route van 1,5 km door de Bloemerd, die men één, twee of driemaal kan lopen. Dat betekent dus 1,5, 3 of 4,5 km.

De gekozen afstand moet binnen een uur worden afgelegd. Wie de afstand niet zelf kan lopen, mag ook gebruik maken van een (eigen) rolstoel die dan voortgeduwd wordt door een partner of andere begeleider. Overigens mogen ook andere enthousiastelingen meelopen.

Wie mee wil doen, moet zich tussen 12.45 en 13.15 uur aanmelden bij de inschrijftafel. Deze staat bij voetbalvereniging RCL aan de Bloemerd 2 in Leiderdorp (en niet, zoals eerder aangegeven, bij EasyActive Felter). Vanaf 12.45 uur kan gestart worden, de laatste lopers moeten om 15.00 uur binnen zijn.

Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro p.p. (meer geven mag ook). De volledige opbrengst wordt gedoneerd aan Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp.

Vooraf aanmelden kan bij de Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk, de Maatschap Goudeket Fysiotherapie en e-mailadressen info@fysiotherapieommedijk.nl of info@fysiotherapiegoudeket.nl.

Wolf in schaapskleren?

Links een larve van een lieveheersbeestje. De gestekelde rover transformeert in de popfase tot een schattig kevertje (rechts). | Foto's: PR Foto: PR

We vinden ze leuk, die kleine kevertjes met hun gekleurde schildje. Men wist al vroeg dat deze beestjes ons van nut konden zijn en gaven ze mooie namen als kapoentje, moedergodssterretje, zonnekoekje, piepebontje en lieveheersbeestje.

In het Engels heet hij ladybug of ladybeetle. Men bad in de middeleeuwen tot de Heilige Maagd om de gewassen te beschermen tegen insectenplagen en daar deed het lieveheersbeestje zijn uiterste best voor. Zijn hoofdvoedsel bestaat uit bladluizen. Bladluizen zuigen plantensappen uit de bladeren en daar heeft de plant onder te lijden. Lieveheersbeestjes zijn dus biologische bladluisverdelgers en worden gezien als een geschenk uit de hemel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Foto: PR

Als kind zocht ik al lieveheersbeestjes, en dacht dat het aantal stippen hun leeftijd aangaf. Nu weet ik beter. Een lieveheersbeestje wordt gemiddeld maar één jaar oud. Er zijn vele soorten en de kleuren variëren van lichtgeel, oranje, rood tot zwart. Het aantal stippen is soort gebonden en loopt van nul tot eenentwintig. De vlekken zijn rond, hartvormig of vierkant en kunnen ook verschillende kleuren hebben. Heeft u wel eens gehoord van het roomvleklieveheersbeestje of hiëroglyfenlieveheersbeestje?

Lieveheersbeestjes leggen hun eitjes het liefst in een kolonie bladluizen. Als de larven uit de eitjes komen is het voedsel direct voor handen. Baby lieveheersbeestjes lijken in de verste verte niet op hun ouders. Het zijn gestekelde grote rovers die complete bladluiskolonies uitmoorden. Echte rupsjes-nooit-genoeg. Ze knappen regelmatig uit hun velletje en voordat ze verpoppen en de vorm krijgen van een kevertje hebben ze al vijfduizend bladluizen leeg gezogen! In tijden van hongersnood zijn het ook nog kannibalen en eten ze elkaar op.

Zo'n twintig jaar geleden is het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje in Nederland geïntroduceerd. Deze exoot is te herkennen aan de zwarte M-vormige tekening op het halsschild. Hij zou nog méér bladluizen eten en zich sneller voortplanten. Daar heeft men nu spijt van, want behalve bladluizen eet deze roofkever ook eitjes van vlinders, bladeren van de gewassen en onze eigen inheemse lieveheersbeestjes! Maar krijg ze nu maar weer eens weg…

Een lieveheersbeestje heeft behalve zijn Aziatische familie weinig natuurlijke vijanden. Als hij zich bedreigd voelt scheidt hij een gele stinkende bittere vloeistof af en ook zijn felle kleur geeft aan dat hij geen lekker hapje is.

's Winters zijn er geen bladluizen en wordt er een winterslaap gehouden. Grote groepen lieveheersbeestjes kruipen bij elkaar in boomspleten of in een schuur. Soms zitten ze ook in huizen.

Het lieveheersbeestje wordt soms ook gezien als brenger van geluk en is een symbool tegen zinloos geweld, alhoewel….

Tekst: Ada van der Aar

Kinderen op avontuur rondom Heelblaadjespad

Volop aandacht voor een rupsje op een blaadje. | Foto: PR Foto: PR

Natuurontdekkingstocht n Op het Leiderdorpse Heelblaadjespad hebben honderdzestig nieuwsgierige schoolkinderen van basisscholen de Elckerlyc en de Hasselbraam meegedaan aan een natuurontdekkingstocht. Ze gingen op vrijdag 7 en donderdag 13 juni in kleine groepjes op zoek naar planten en dieren die leven in het bosplantsoen. Bewoners van het Heelblaadjespad zorgden voor het lesmateriaal, loepjes en insectenpotjes werden geleend van het Milieu Educatief Centrum (MEC).

Door: Marleen Zuiddam

Een aantal bewoners van het Heelblaadjespad besloot vorig jaar het bosplantsoen rondom het pad nieuw leven in te blazen nadat het groen een aantal jaar verwaarloosd was. Er is toen de hulp ingeroepen van deskundigen uit de directe omgeving van het pad. Oud-medewerkers van de Leiderdorpse Heemtuin adviseren nu over het ecologisch beheer van dit stukje natuur. Om de biodiversiteit te vergroten hebben bewoners zaad verzameld uit de Heemtuin. Er zijn excursies georganiseerd met groendeskundigen en een vogelaar om de kennis van de natuur onder de bewoners te vergroten. En nu waren de scholen aan de beurt!

Het idee ontstond om de scholen die direct aan het pad liggen te laten delen in de opgedane plantenkennis. Er werd contact gelegd met de scholen, die meteen enthousiast waren over deze natuurontdekkingstocht. Onder leiding van Lieke van der Heiden en met begeleiding van leerkrachten, hulpouders én bewoners van het Heelblaadjespad gingen de kinderen op pad.

Ze gingen onder meer op zoek naar de larf van de mineermot, die gangen graaft in de bladeren van de hulst en de laurierkers. Ook roken zij aan de vogelkers en werd uitgelegd dat deze zo ruikt omdat ze familie is van de amandelboom. Ze leerden het verschil in uiterlijk tussen een mannelijke en vrouwelijke dagkoekoeksbloem. Kinderen weten nu waar de naam 'stinkende gouwe' vandaan komt en hebben met het geeloranje sap gekleurd. Ze weten nu ook waar de Indische aardbeitjes staan en dat ze die wel kunnen eten, maar dat ze nergens naar smaken. Toveren met de blaadjes van de gele kornoelje bleek ook een groot succes.

Nadat de kinderen hun opdrachten hadden gedaan, mochten zij insecten spotten. Potjes werden volgestopt met slakken, rupsen, kevertjes en wormpjes. Aan het einde van de les werd alles weer vrijgelaten.

Het lesmateriaal staat op de website (www.heelblaadjespad.nl), zo kunnen ook andere kinderen deze zoektocht beleven.

Uit de Muurkrant van Buurtactief 't Oude Dorp

Braamstruiken groeien ook in Leiderdorp. | Foto: PR Foto: Picasa

activiteiten n Zo'n vijf maal per jaar verschijnt de Muurkrant van Buurtactief 't Oude Dorp, een groep van betrokken bewoners van het oude deel van Leiderdorp die zich inzetten voor alles wat hun wijken – Achthoven, Doeskwartier, Kerkwijk en Oranjewijk - te maken heeft. Hier enkele items uit de laatste Muurkrant:

Lezing - Dinsdagavond 25 juni om 20.00 uur geeft Gerrit Anker in 't Buurthuis aan de Frederik Hendriklaan 4 (Oranjegalerij) een lezing over Oud Leiderdorp. De toegang gratis maar er is beperkt plek, maximaal twintig personen kunnen de lezing bijwonen. Vooraf opgeven is dan ook noodzakelijk. Dat kan op de lijst in 't Buurthuis of per e-mail buurtactiefleiderdorp@gmail.com

Voorlezen - Het voorlezen voor kinderen op woensdagmiddag stopt per 1 juli. Dit wegens gebrek aan belangstelling.

Lunch - Vanaf september is er iedere derde dinsdag van de maand een lunch in 't Buurthuis. Minimale deelname 10 personen en maximaal 18 personen. Intekenen kan via een lijst in 't Buurthuis.

Bingo - Vanaf september wordt eens per maand op woensdagmiddag een bingo georganiseerd in 't Buurthuis. De exacte data worden nog bepaald.

Wie de volledige muurkrant graag digitaal wil ontvangen, kan mailen naar buurtactief@gmail.com. Ook vragen en idee zijn welkom op dit mailadres.

Eerste Goed Ideecafé vol tips over eetbaar groen

ideeën n Op maandagavond 24 juni organiseert Groen Dichterbij Leiderdorp (IVN) voor de eerste keer een Goed Ideecafé in het Leiderdorpse Milieu Eductief Centrum in De Sterrentuin (Van Diepeningenlaan 110E).

Op deze avond wordt besproken waar eetbaar groen in Leiderdorp gekweekt wordt en kan worden - volkstuinen, schooltuinen, wijktuinen, openbaar groen én privétuinen komen aan de orde.

Spreker is Marijtje Mulder. Ze is permacultuurontwerpster en stadslandbouwdeskundige; één van de initiatiefnemers van de Natuurspeeltuin en van stadskwekerij Het Zoete Land in Leiden. Daarnaast vertellen dorpsgenoten over hun ervaring met kruiden, groenten en fruit in de tuin of de buurt. Ze geven tips voor wie droomt van een eigen stuk eetbaar groen.

Iedereen met interesse voor een eetbaar en groen Leiderdorp is van harte welkom. Het programma duurt van 19.30 tot 22.00 uur, de deuren zijn vanaf 19.00 uur open. Aanmelding wordt op prijs gesteld. Dat kan via groendichterbij071@gmail.com.

Groen Dichterbij Leiderdorp is een project van natuurorganisatie IVN in samenwerking met de gemeente Leiderdorp. Het doel is groene initiatieven in Leiderdorp te ondersteunen en te stimuleren. Dit jaar worden er vier Goed Ideecafé's georganiseerd, waarvan dit de eerste is.

Kliederkerk trekt park in

Bij de Kliederkerk gaat het spelenderwijs over het geloof. | Foto: PR Foto: PR

bijbelverhaal n De Leiderdorpse Kliederkerk heeft, een jaar na de start, een trouwe schare fans. Een paar keer per jaar komen zo'n 25 (groot)ouders met hun kinderen bij elkaar om op een speelse manier aan de slag te gaan met een Bijbelverhaal. Zaterdag 22 juni van 16.00 tot 18.00 uur is er opnieuw Kliederkerk. Dit keer niet in de Scheppingskerk of Dorpskerk, maar in park De Houtkamp. Met allerlei spelletjes rondom een verhaal over Jezus en als afsluiting een picknick.

Marloes, moeder van een dochter en een zoon, vindt de laagdrempelige en speelse vorm prettig. "We vinden het leuk dat het spelenderwijs over het geloof gaat. Dit sluit aan bij de manier waarop wij de kinderen het geloof willen meegeven."

Vrijere vorm

Het is precies wat de Protestantse Gemeente Leiderdorp met deze bijeenkomsten wil bereiken: kinderen en hun ouders kennis laten maken met een Bijbelverhaal op een manier die bij hen past. Dat is voor een aantal mensen niet de traditionele kerkdienst op zondagochtend. "Kliederkerk is voor ouders of grootouders en hun kinderen sámen", vertelt dominee Esther de Paauw. Zij leidt de Kliederkerk beurtelings met haar collega's Hester Smits en Stephan Kurtzahn. "Als werkende ouder breng je je kind al een paar dagen per week naar de crèche. In het weekend wil je iets samen doen. Daarom bieden wij deze vrijere vorm op zaterdagmiddag aan."

Onder de vaste gasten zijn gezinnen die regelmatig op zondag naar de kerk gaan. Maar er zijn ook flink wat deelnemers voor wie dat niet geldt. "Wij willen onze kinderen het geloof meegeven. Daarom zitten ze ook op een christelijke school. Maar we komen zelf eigenlijk niet in de kerk. Alleen met het kinderkerstfeest", geeft Marloes aan. "Ik ben zelf niet gelovig en ook niet zo opgevoed. Mijn man wel."

Marieke, moeder van twee jonge jongens, werd opgevoed met de kerk en het geloof. "Ik ben er niet meer ingeschreven", vertelt ze. "De laatste jaren ben ik eigenlijk alleen naar de kerstnachtviering in De Houtkamp geweest, dat is ook erg toegankelijk. Of ik wel of niet gelovig ben vind ik een lastige vraag. Ik vind het in elk geval belangrijk om mijn kinderen de normen en waarden vanuit het geloof mee te geven. Die zijn ook in onze samenleving van belang."

Esther de Paauw herkent in de uitspraken van Marloes en Marieke wat voor meer jonge mensen geldt. "Mensen willen de christelijke waarden kennen, maar ze willen een vrijer geloof. Dat bieden wij met de Kliederkerk. We bereiken er een bredere groep mee. Als zij uiteindelijk actiever bij de kerk willen aanhaken zijn ze welkom, maar het is niet perse de bedoeling."

Op 22 juni staat het verhaal centraal waarin Jezus een grote groep mensen voedt met vijf broden en twee vissen. "We gaan vissen in De Houtkamp: de oudere kinderen met echte hengels, de peuters met magneetvissen", vertelt De Paauw. Natuurlijk wordt het verhaal verteld en zoals altijd wordt er afgesloten met een maaltijd, verzorgd door een vast cateringteam. Dit keer, in de sfeer van het Bijbelverhaal, op kleden op het gras. Kliederkerk duurt van 16.00 tot 18.00 uur. Later komen en eerder weg? Geen probleem.

Kliederkerk trekt De Houtkamp in

Leiderdorp – De Leiderdorpse Kliederkerk heeft, een jaar na de start, een trouwe schare fans. Een paar keer per jaar komen zo'n 25 (groot)ouders met hun kinderen bij elkaar om op een speelse manier aan de slag te gaan met een Bijbelverhaal. Aanstaande zaterdag, 22 juni, is er opnieuw Kliederkerk. Dit keer niet in de Scheppingskerk of Dorpskerk, maar in De Houtkamp. Tussen 16 en 18 uur zijn er allerlei spelletjes rondom een verhaal over Jezus. En net zoals in het Bijbelverhaal wordt er afgesloten met een picknick.

De laagdrempelige, speelse vorm is aantrekkelijk, vindt Marieke, moeder van twee jonge jongens. "Kliederkerk is een leuke manier om mijn jongens kennis te laten maken met het geloof en de Bijbelverhalen. Het is toegankelijk, luchtig, informeel en actief. Kinderen worden aangemoedigd om mee te doen, maar kunnen ook rustig de kat uit de boom kijken. Als ouder is het daarnaast fijn dat je je kinderen niet hoeft stil te houden." Ook Marloes, moeder van een dochter en een zoon, vindt de vorm prettig. "We vinden het leuk dat het spelenderwijs over het geloof gaat. Dit sluit aan bij de manier waarop wij de kinderen het geloof willen meegeven."

Zaterdagmiddag

Het is precies wat de Protestantse Gemeente Leiderdorp met deze bijeenkomsten wil bereiken: kinderen en hun ouders kennis laten maken met een Bijbelverhaal op een manier die bij hen past. Dat is voor een aantal mensen niet de traditionele kerkdienst op zondagochtend. "Kliederkerk is voor ouders of grootouders en hun kinderen sámen", vertelt dominee Esther de Paauw. Zij leidt de Kliederkerk beurtelings met haar collega's Hester Smits en Stephan Kurtzahn. "Als werkende ouder breng je je kind al een paar dagen per week naar de crèche. In het weekend wil je iets samen doen. Daarom bieden wij deze vrijere vorm op zaterdagmiddag aan."

Onder de vaste gasten zijn gezinnen die regelmatig op zondag naar de kerk gaan. Maar er zijn ook flink wat deelnemers voor wie dat niet geldt. "Wij willen onze kinderen het geloof meegeven. Daarom zitten ze ook op een christelijke school. Maar we komen zelf eigenlijk niet in de kerk. Alleen met het kinderkerstfeest", geeft Marloes aan. "Ik ben zelf niet gelovig en ook niet zo opgevoed. Mijn man wel." Marieke werd opgevoed met de kerk en het geloof. "Ik ben er niet meer ingeschreven", vertelt ze. "De laatste jaren ben ik eigenlijk alleen naar de kerstnachtviering in De Houtkamp geweest, dat is ook erg toegankelijk. Of ik wel of niet gelovig ben vind ik een lastige vraag. Ik vind het in elk geval belangrijk om mijn kinderen de normen en waarden vanuit het geloof mee te geven. Die zijn ook in onze samenleving van belang."

Christelijke waarden

Esther de Paauw herkent in de uitspraken van Marloes en Marieke wat voor meer jonge mensen geldt. "Mensen willen de christelijke waarden kennen, maar ze willen een vrijer geloof. Dat bieden wij met de Kliederkerk. We bereiken er een bredere groep mee. Als zij uiteindelijk actiever bij de kerk willen aanhaken zijn ze welkom, maar het is niet perse de bedoeling."

Aanstaande zaterdag 22 juni staat het verhaal centraal waarin Jezus een grote groep mensen voedt met vijf broden en twee vissen. "We gaan vissen in De Houtkamp: de oudere kinderen met echte hengels, de peuters met magneetvissen", vertelt De Paauw. Natuurlijk wordt het verhaal verteld en zoals altijd wordt er afgesloten met een maaltijd, verzorgd door een vast cateringteam. Dit keer, in de sfeer van het Bijbelverhaal, op kleden op het gras. Kliederkerk duurt van 16 tot 18 uur. Later komen en eerder weg? Geen probleem.

Verkorting termijn partneralimentatie

Lorien de Roode Advocaat, gespecialiseerd in familierecht, en mediator Foto: PR

Er wordt al jaren over gesproken en nu is het dan zover. Per 1 januari 2020 zal de wet herziening partneralimentatie van kracht zijn. Deze wet verkort de standaard wettelijke termijn voor partneralimentatie van twaalf jaar naar vijf jaar. Dat is een behoorlijke verandering en wellicht voor echtgenoten die willen scheiden het wachten waard of juist niet? In deze maandbijdrage zal ik nader ingaan op deze nieuwe wet.

In de nieuwe wet wordt enkel de duur van de partneralimentatie drastisch gewijzigd. De systematiek blijft hetzelfde. Dit heeft alles te maken met het feit dat er al lange tijd geen maatschappelijk draagvlak meer is voor de huidige wettelijke periode van twaalf jaar bij huwelijken die langer dan vijf jaar hebben stand gehouden. De grondgedachte van de huidige duur van de partneralimentatie stamt uit 1838, de tijd dat men de vrouw nog ondergeschikt achtte aan de man. In de huidige tijd past een partneralimentatie met zo'n lange duur niet meer. Ex-partners blijven lange tijd financieel aan elkaar verbonden en de alimentatiegerechtigde wordt niet gestimuleerd om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. Ook zou deze lange periode van partneralimentatie procedures en vechtscheidingen uitlokken. Deze nieuwe wet zal onderdeel moet gaan uitmaken van een breed emancipatiebeleid, aldus de politiek.

Omdat een abrupte verkorting van de duur van de partneralimentatie niet gewenst is, zijn er drie uitzonderingsgevallen en een hardheidsclausule opgenomen in deze wet. Bij een beroep op de hardheidsclausule kan de rechter bepalen dat beëindiging van de partneralimentatie naar redelijkheid en billijkheid niet wenselijk is. In schrijnende gevallen kan dus de (verkorte) alimentatietermijn alsnog worden verlengd.

In het wetsvoorstel wordt zorgvuldig rekening gehouden met ten eerste de langdurige huwelijken, ten tweede de ex-partners met jonge kinderen en de laatste categorie zijn de alimentatiegerechtigden van 50 jaar of ouder. De maximale alimentatietermijnen kunnen variëren van geval tot geval.

Er is sprake van overgangsrecht wat inhoudt dat lopende alimentatieverplichtingen niet vallen onder de nieuwe wet. Enkel alimentatieverplichtingen die ontstaan op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe wet vallen onder deze nieuwe wet.

Van belang is dat de huidige twaalfjaarstermijn van partneralimentatie ook zonder de nieuwe wet verkort kan worden. Je zult hier wel expliciet om moeten verzoeken bij de rechtbank. Dit betreft de zogeheten limitering van de alimentatieduur. In de praktijk wordt hier naar mijn mening te weinig gebruik van gemaakt. Wachten op de nieuwe wet is daarom niet noodzakelijk.

Wil je meer weten over dit onderwerp of wat dit voor jouw situatie betekent? Stuur een mail via het contactformulier van onze website www.wettingenderoode.nl of bel ons op (071) 203 21 66.

Inschrijving Rabobank Wensenfonds geopend

De bewoners van de Karolusgulden zijn blij met de fonkelnieuwe tafeltennistafel. Foto: PR

wensen n Via het Rabobank Wensenfonds stelt de Rabobank Leiden-Katwijk ieder jaar een deel van haar winst beschikbaar om initiatieven van lokale verenigingen en stichtingen te ondersteunen. De inschrijving voor 2019 is geopend. Tot en met 22 september kunnen ook verenigingen en stichtingen uit Leiderdorp een wens indienen voor maximaal 5000 euro.

Aan deelname aan het Wensenfonds zijn spelregels verbonden. Zo kunnen alleen klanten van de bank een wens indienen en is de toekenning van het bedrag eenmalig. Daarnaast vergoedt Rabobank Leiden-Katwijk nooit het volledige bedrag, want de bank vindt het belangrijk dat de initiatiefnemers ook zelf de handen uit de mouwen steken.


Stemmen

Verenigingen en stichtingen die een wens willen indienen kunnen terecht op www.dichterbijleidenkatwijk.nl. Na 22 september beoordeelt een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, ambassadeurs en medewerkers van de bank, de wensen en bepaalt of deze in aanmerking komen voor de erop volgende stemronde. Vervolgens brengen klanten en leden hun stemmen uit op de genomineerden. Hoe meer stemmen een wens krijgt, des te hoger het bedrag dat de vereniging of stichting ontvangt.

Sport2000 helpt met buurt-tafeltennistafel

BUITENSPELEN • Met een flinke financiële injectie heeft de Leiderdorpse sportwinkel Sport2000 bijgedragen aan de komst van een tafeltennistafel aan de Karolusgulden. Op de plek waar vorig jaar ook al een voetbalkooi werd geplaatst, hebben bewoners nu een tafeltennistafel laten plaatsen. Fonds1818 en Sport2000 hebben stevig bijgedragen in de kosten en zo de komst van de tafel mede mogelijk gemaakt.

Paul Catsburg van Sport2000 juicht het initiatief van harte toe: "Ik vind het fantastisch om te zien dat kinderen buiten actief zijn. Met de komst van de tafeltennistafel worden zij gestimuleerd worden om buiten te spelen."

Op de foto Paul Catsburg van Sport2000 (rechts) met kinderen uit de buurt die de tafeltennistafel ongetwijfeld druk zullen gaan gebruiken. | Foto: PR

9 / 20

Foto: PR

Lieve Chaia,

Wat onwijs goed dat je ondanks alle omstandigheden geslaagd bent met zulke mooie cijfers.

Gefeliciteerd,

Pa, Ma, Demi

Foto: PR

Lieve Songül,

Gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wij zijn super trots op jou.Heel veel succes met je vervolgopleiding. XXX,

Aynur, Dennis & Elisa

Foto: PR

Stan van Haasteren

is ook geslaagd! Gefeliciteerd! Super gedaan, trots op je!

Je ouders en zussen

Foto: PR

Lieve Genthia,

Door hard werken en geduld heb je het VWO gehaald. Wij zijn super trots op je!

Iris en Wanne

vooruitblik n Voor het vijfde achtereenvolgende jaar organiseren de gemeente Leiderdorp en Watersportvereniging Doeshaven deze zomer het Doeshavenconcert. Dit vindt plaats op vrijdagavond 5 juli. Zoals ieder jaar worden de bezoekers getrakteerd op een verrassende avond vol entertainment. In de aanloop naar het evenement lichten we de komende weken in deze krant wat tipjes van de sluier op.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is niet zomaar dat tijdens de vijfde editie van het Doeshavenconcert een belangrijke rol is weggelegd voor jonge Leiderdorpse talenten, vertelt burgemeester Laila Driessen die de initiatiefnemer was voor het evenement en altijd zeer nauw betrokken is bij de organisatie. "Als de jeugd opgroeit met het jaarlijkse Doeshavenconcert, kan het een langblijvende traditie worden. Eerlijk gezegd zou ik het wel leuk vinden als het na mijn vertrek, over vierenhalf jaar, gewoon doorgaat."

Leiderdorp heeft heel wat jong talent, maar je moet het wel weten te vinden. En daar is Annemiek de Groot, onder meer bekend als dirigent van de Leiderdorpse koren Songs2Sing en Young@Heart, een ster in, vertelt Driessen. Zij heeft gezorgd voor een prachtige line-up in het voorprogramma, dat start om half acht en ongeveer drie kwartier duurt. Te horen en zien zijn: Jusane & Rasmus, Roos Remijn, Jetske Breedeveld, Paul Maas, Rick Haneveld en Quincy de Boer. De laatste, die vorige jaar debuteerde op het Doeshavenconcert, zal ook te zien zijn in het hoofdprogramma, dat begint om half negen.

Quincy de Boer. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg
De Wednesday Evening Singers. | Foto: PR

Driessen: "We hopen natuurlijk dat familie, vrienden en klasgenoten van de jonge artiesten komen kijken."

Voor het organiseren van de concert-avond heeft burgemeester Driessen een zeer competente ploeg mensen verzameld. De spil wordt gevormd door vrijwilligers van de Oranjevereniging Leiderdorp en Watersportvereniging Doeshaven en medewerkers van de afdeling communicatie van de gemeente. Driessen is trots op ze. "Op de avond zelf is iedereen die bij de organisatie is betrokken duidelijk herkenbaar dankzij T-shirts met het Doeshavenconcert-logo."

Voor alle bezoekers is er een programmaboekje waarin ook de teksten van een aantal meezingliedjes zijn opgenomen. Ter verhoging van de sfeer later op de avond, als donker wordt, krijgt iedereen een fraaie lichtstaaf, wat vorig jaar een groot succes was.

Zoals altijd is de toegang voor het Doeshavenconcert gratis. Bezoekers wordt gevraagd als het even met een boot te komen om het concert te zien vanaf het water. Wie gaat voor een plekje op de kade, moet zelf zorgen voor een stoeltje of plaid om op te zitten.

Swingend lustrum ID Dance Factory

Komopjuh zingt bij Tamarco. Rechts is Bertus Bos te zien bij zijn haringkar. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.K

jubileumvoorstelling n Ruim tweehonderd leerlingen van de Leiderdorpse dansstudio ID Dance Factory danste zondag 16 juni hun jubileumvoorstelling 'Dreams' in het stadstheater van Zoetermeer. De afsluiting van het seizoen met een feestelijk tintje en een boodschap.

"Elk jaar is de afsluiting van het seizoen weer één groot feest en een bijzondere belevenis maar dit seizoen nog net een beetje extra. Dit jaar hebben we met de locatie van de voorstelling extra groot uitgepakt", aldus Ilona Verhoogt, eigenaresse van de dansstudio. In de grote zaal van het Stadstheater in Zoetermeer lieten de dansers, in de leeftijd van 3 jaar tot en met volwassenen, twee keer de voorstelling "Dreams" zien. Een voorstelling over dromen, van klein tot groot, een voorstelling die vertelde dat dromen uit kunnen komen als je er maar in gelooft.

Dansen over een droomhuwelijk. | Foto: PR Foto: PR
V.l.n.r. Noa Guijt, Dick van der Bijl (voorzitter RCL), Romy Siera, Ronald Nieuwenhuizen (voorzitter Supporters Vereniging RCL) en Sabine Verheul. | Foto: PR Foto: PR

In de voorstelling nam Dagmar (leerling van de dansstudio) het publiek mee in haar dromen. Tijdens het eerste deel kreeg het publiek dansen te zien waarin dromen over later werden verbeeld: als klein meisje dromen over studie, moeder worden en gaan trouwen. In allemaal witte jurken met sluiers werd er gedanst met trouwboeketten. Verder waren er dansen over beroepen te zien zoals brandweer, zuster en DJ. Ook werd het publiek meegenomen in nachtmerries. Spoken, griezels, een achtervolging en heksen en dat allemaal in bijpassende kostuums. "We besteden elk jaar weer werk aan alle kostuums, we willen namelijk dat zowel de muziek als de kleding haarfijn op het verhaal van de voorstelling en het thema van de dans aansluit. Veel van de kostuums worden zelf gemaakt maar we schaffen ook een hoop aan."

In het tweede deel van de voorstelling kreeg het publiek dansen te zien over droomreizen. Zo werd de hele zaal meegenomen naar China, kreeg het een vrolijk Hawaïaans tintje en was er een stoere indianen dans. Ook kwam een aantal dansen voorbij met een grote denkbeeldige knipoog. Zo stapten er wel veertig leerlingen in een tijdmachine, veranderden de allerkleinsten in bijen en was er een geluksvogel die de loterij won.

"Het was een ontzettend geslaagd lustrum, zowel de leerlingen als het publiek hebben genoten van deze dag. Dit smaakt absoluut naar meer", aldus Verhoogt.

De Wes viert zilveren jubileum met concert

muziek n De Wednesday Evening Singers, kortweg de Wes, bestaat 25 jaar. De Leiderdorpse close-harmonygroep viert dat vijfde lustrum met een jubileumconcert op zondagmiddag 23 juli in Cultuurhuis De Paulus in Oegstgeest.

Van de oorspronkelijke zes leden zijn er nog twee over: Caroline en Arjen van der Kuijl, respectievelijk alt en bariton. Verder bestaat de Wes alweer bijna tien jaar uit Heleen Nobbe (sopraan), Wim Sangster (tenor), Arno Meijer (tenor) en Adri den Ouden (bas). Met enige moeite (er is teveel moois) maakten zij een selectie uit het repertoire van 25 jaar. Een staalkaart van alle genres die zij graag zingen. Of het nu madrigalen zijn uit de renaissance of pop van deze eeuw, verstilde nummers van de Salvation Army of energieke spirituals, modern klassiek of ludieke bewerkingen van het ijzeren repertoire, Engelse of Nederlandse folksongs/volksliedjes of Barbershop voor enkel de mannen: "Wij hopen dat u, trouw of nieuw publiek, er even veel plezier aan beleeft als wij!" aldus de enthousiaste zangers.

Het concert van 23 juni start om 16.00 uur. Cultuurhuis de Paulus ligt aan de Warmonderweg 2 te Oegstgeest. Kaarten zijn te koop aan de zaal voor € 10 / € 5 (kinderen), inclusief een drankje na afloop.

Kijk voor meer informatie over de WES op Facebook: wednesdayeveningsingers.

Haringparty's met voetbal en muziek

vis n Het zijn drukke tijden voor Bertus Bos van De Spakenburgse Visspecialist. Hij kwam vorige week driemaal in actie bij het als haringmeester bij Leiderdorpse haringparty's. Op donderdagavond stond hij met zijn haringkraam bij voetbalvereniging RCL, op vrijdag bij muziekvereniging Tamarco en zaterdag in winkelcentrum Winkelhof, waar ook zijn viswinkel is gevestigd.

Verkiezingen

Bij RCL werd de haringparty voor relaties en sponsoren gecombineerd met de uitreiking van prijzen aan de beste voetbal(st)ers van het afgelopen seizoen. Romy Siera en Nick van Bemmel uitgeroepen tot speelster en speler van het jaar. 'Rookie' van het jaar werd Noa Guijt bij de vrouwen en Levi Overduin bij de mannen. Een speciale oeuvre-prijs ging naar Sabine Verheul. Zij neemt afscheid van RCL maar heeft ontegenzeggelijk veel betekend voor de damestak van de vereniging. De avond werd ook gebruikt om afscheid te nemen van verschillende RCL-ers, waaronder speler Robin Basker en trainers Janet Griffioen (eerste damesteam) en Erwin Pfundt (JO15-1).

komopjuh

Tamarco organiseerde vrijdagavond voor de allereerste keer een haringparty in het eigen clubgebouw aan de Van der Marckstraat. Leden en genodigden genoten van de Hollandse Nieuwe, en voor wie dat niet lustte was er zalm en paling. De bijeenkomst werd extra vrolijk dankzij een optreden van de Leiderdorpse zang- en theatergroep Komopjuh.

Winkelhof

Zaterdag werden bezoekers van Winkelhof verwend met heerlijk hapjes haring, desgewenst vergezeld van een slok corenwijn.

Driemaal een verschillend publiek, maar het oordeel is unaniem: de Hollandse Nieuwe is weer best dit jaar!

Velocitas mag in overgangsklasse blijven

Velocitas 1 bedankt het publiek. | Foto: Frans van Herwijnen Foto: Frans van Herwijnen

Korfbal n Velocitas komt volgend jaar weer uit in de overgangsklasse. Zaterdag vielen alle dubbeltjes de goede kant op voor de Leiderdorpse korfballers: de laatste competitiewedstrijd tegen Die Haghe werd gewonnen met 23 - 18, terwijl directe concurrent VEO verloor van KVA.

Velocitas moest winnen om aanspraak op nog een jaartje overgangsklasse. Om te ontsnappen aan het spelen van de nacompetitie, moest bovendien VEO verliezen tegen KVA.

Christel Zwanenburg kreeg een erewissel. | Foto: F.v.H. Foto: Frans van Herwijnen

De ploeg van coach Leo van den Bos startte ijzerscherp aan de wedstrijd. Nick van der Zee opende de score. Die Haghe maakte nog de aansluitingstreffer maar kon niet voorkomen dat Velocitas in de openingsfase een groot gat sloeg. Na amper tien minuten stond er al een marge van 5 op het scorebord: 7 - 2.

Na de overrompelende openingsfase nam het scoringspercentage bij de Leiderdorpers iets af. Het stelde Die Haghe in staat om de achtervolging in te zetten. Bij 9 - 7 leek de aansluitingstreffer een feit. Maar Christel Zwanenburg hield Velocitas netjes in de rails en realiseerde met twee treffers op rij weer een comfortabele marge van vier punten. Bij het rustsignaal was de voorsprong nog intact: 14 - 10.

In tweede helft lukte het Velocitas niet om de flow van die eerste 10 minuten terug te vinden. Haghe bleeft strijden en kwam steeds een stukje dichterbij. Bij 18 - 16 was het aanvoerster Debby Halvemaan die opstond en de opmars van de ploeg uit Den Haag een halt toeriep. Met een mooie doorloopbal zorgde ze voor nummer 19 van de middag. Even later besliste de prima spelende Tom Glasbeek met twee treffers de wedstrijd.

Erewissel

Vlak voor het einde van de wedstrijd was er de erewissel voor Christel Zwanenburg. Na een aantal zeer succesvolle seizoenen bij Velocitas, keert ze terug naar Pernix. Een minutenlang applaus van het publiek was het gevolg. De publiekslieveling had met vier treffers tegen Die Haghe weer een groot aandeel in de overwinning van 23 - 18.

Nagelbijten

Na de wedstrijd moest nog een half uur nagelbijtend gewacht worden op de uitslag van de wedstrijd tussen VEO en KVA. Dan is er ineens het gejuich: VEO heeft verloren met het kleinst mogelijke verschil (20 - 19). Het is met de hakken over de sloot, maar wat geeft het: Velocitas handhaaft zich in de overgangsklasse waarin de Leiderdorpse ploeg dit seizoen debuteerde.

NIEUWS OVER DE MIDZOMERLOOP

Vrijdagavond 5 juli wordt de twaalfde MidZomerLoop Leiderdorp gehouden. Een kleinschalige loop, bedoeld voor iedereen die op een gezellige en ongedwongen manier een persoonlijke prestatie wil leveren.

Verbeteringen

Bij elke editie van de MidZomerLoop Leiderdorp worden wel een paar verbeteringen doorgevoerd en in 2019 is dat niet anders.

Zo is er dit jaar een flinke wijziging in het parcours van de 10,3 km. Daarvoor is een nieuwe route bedacht via de Zijldijk naar de Boterhuispolder en via het 'Henk van Driel' pad en de Lakenvelderboerderij via de Leidseweg terug naar de Bloemerd.

De grootste verandering én verbetering is het gebruik van elektronica bij de tijdmeting. Chips voor alle deelnemers zorgen ervoor dat je de exacte tijd op het juiste moment te weten krijgt.

Ook aan het comfort en wat luxe is gedacht. Omdat we als gasten gebruik mogen maken van het mooie RCL-clubgebouw zijn er nu kleedkamers beschikbaar voor zowel de mannen als de vrouwen en is er ook douchegelegenheid. Tassen en persoonlijke eigendommen kunnen achtergelaten worden in een bewaakte ruimte. Mooier en beter kunnen we het niet maken, denken we.

Het inschrijven is nu nog gemakkelijker en eenvoudiger dan het al was. Op de avond zelf kan men zich natuurlijk nog aanmelden, maar inschrijven via onze website (www.midzomerloop-leiderdorp.nl) is ook simpeler gemaakt. Daarnaast zijn er diverse inschrijfadressen: Sport2000 in winkelcentrum Winkelhof, van Bemmelen Outdoor in Zoeterwoude, Incluzio in De Sterrentuin en de sportwinkel van de Roadrunnersclub in Leiden. Daar krijg je dan meteen je startnummer uitgereikt. Met dat startnummer haal je op de dag zelf bij de aanmeldbalie je persoonlijke chip op. Als je via de website ingeschreven hebt, krijg je je startnummer en chip in handen bij de aanmeldbalie. Voorinschrijvers mogen gratis deelnemen aan de barbecue.

Voor meer informatie en inschrijven:

www.midzomerloop-leiderdorp.nl

Open toernooi De Munnik met 250 deelnemers

De toernooiwinnaars van alle categorieën bij elkaar. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Tennis n Het De Munnik Sport2000 Open 2019 was met 250 deelnemers een groot succes.

De Leiderdorpse tennisclub organiseert ieder jaar een open toernooi op de all wether banen aan de Hoogmadeseweg. Dit jaar werden de wedstrijden in de verschillende categorieën afgewerkt tussen zaterdag 8 en zondag 16 juni.

Doordeweeks startten de wedstrijden vanaf 5 uur 's middags en kon op de club meteen een heerlijke dagschotel gegeten worden. In het finaleweekend kon er vanaf 10 uur genoten worden van fraaie wedstrijden.

De toernooiwinnaars in de hoogste categorieën waren: Nick Vissers (heren enkel), Lieke Wolfert (dames enkel), Mats Bastiaaans en Joost Wensveen (heren dubbel), Judith Goldstaub en Miranda van Veen (dames dubben) en Nick Vissers en Esther van der Voort (gemengd dubbel).

Spotvogels meten hun krachten

De clubkampioenen: Wilfred (l.) en Martin. | Foto: PR Foto: PR

badminton n De leden van de Leiderdorps badmintonclub De Spotvogels maakten woensdag 12 juni tijdens het Karel van Winkeltoernooi uit wie de beste speler van de club is. Er werd gespeeld in twee sterkte poules (A en B). In beide poules was het tot op de laatste wedstrijd spannend. Maar uiteindelijk ging Wilfred (links op de foto) er in poule B met de winst van door en in poule A was het Martin (rechts op de foto) die met de titel aan de haal ging. Een eervolle vermelding was er voor Ans, die voor het tweede jaar achtereen nipt naar de tweede plaats werd verwezen in de B poule.

Kijk voor meer informatie over De Spotvogels op de website www.spotvogels.nl check de FaceBook pagina despotvogels. Langskomen bij een training kan ook, in sporthal De Bloemerd op woensdagen vanaf 20.00 uur en in sporthal de Does op maandagen vanaf 20.00 uur.

Foto: PR

RCL JO11-3 wint thuistoernooi

voetbal n Het ochtendtoernooi voor de voetballers onder de 10 jaar werd zaterdag 15 juni nog afgelast vanwege hevige regenval. Gelukkig konden de spelers van de JO11 's middags wel spelen op het RCL thuistoernooi. Er werd gestreden in vier poules. RCL JO11-3 sleepte de eerste prijs weg door alle vier de wedstrijden te winnen. Met fraai voetbal voor de toeschouwers, waarbij in totaal veertien doelpunten vielen, werden MMO, Reeuwijk, Katwijk en een ander RCL-team verslagen. Op de foto Martijn (coach), Ian, Jesse, Diego, Floortje, Dennis, Bart (coach), Gijs, Justijn, Finn, Nikolass en Olaf (Foto: PR).

Zwemvierdaagse

Zwemmen n Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli vindt de 44ste Leidse Zwemvierdaagse plaats in zwembaden De Zijl en De Vliet. Het is de bedoeling vier avonden een afstand van 500 meter per avond te zwemmen. In beide zwembaden kan gestart worden tussen 19.00 en 20.15 uur. Kosten voor deelname zijn 6,50 voor vier avonden. Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.leidsezwemvierdaagse.nl.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Ma. 24 juni: Meidenmiddag

Voor meiden tussen de 11 en 14 jaar is er van 15.30 tot 17.00 uur meidenmiddag in Dwars (Bloemerd 1c). Kosten zijn €1,00. Bij interesse kun je contact opnemen met Lise Huitema: lhuitema@incluzio.nl of 06-83000260

Do. 4 juli: Klassieke Muziek

De vrijwilligers brengen weer een geselecteerd muziekprogramma ten gehore. U bent van harte welkom. Aanvang: 14.00 uur. Plaats: Splinterlaan 156. Kosten: €1.- incl. koffie/thee. Aanmelden is niet nodig.

Vr. 5 juli: Gezamenlijk high-tea voorbereiden

Senioren en leerlingen van groep 5-6 van basisschool Regenboog maken tussen 13.00 en 15.00 uur gezamenlijk een high-tea. Tijdens de voorbereidingen wordt gesproken over het leven van een kind vroeger en nu. Locatie: Dwars, Bloemerd 1c. Kosten € 5 per persoon. Aanmelden via Gwendolyn van der Ven, gvdven@incluzio.nl.

Ruilwinkel

De ruilwinkel, locatie Buitenhoflaan, zij-ingang van De Buit, is wekelijks geopend op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Er is ook een ontmoetingsruimte voor mensen uit de buurt. Voor meer informatie kijk dan op www.incluzioleiderdorp.nl/ruilwinkel.

Juridisch inloopspreekuur + inloopspreekuur voor statushouders

Deze spreekuren vinden elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur plaats in Dwars, Bloemerd 1c.

Spreekuur i.s.m. de Stadsbank

Komt u niet meer uit de schulden en wilt u hierover advies? Wij houden een speciaal spreekuur voor schulden in samenwerking met de Stadsbank. Dit vindt wekelijks plaats op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur. Aanmelden van tevoren gewenst.

Creatieve club Gading

Verschillende kaarten worden gemaakt en andere gezamenlijke activiteiten worden gedaan op donderdag van 9.30 tot 11.00 uur bij Gading, Griffioen 15, Leiderdorp. Kosten €2,50. Aanmelden via Ella Koning, ekoning@incluzio.nl

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp. Tel. (071) 5413536, e-mail: leiderdorp@incluzio.nl, website: www.incluzioleiderdorp.nl.

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 23 juni, Hoogfeest van het Heilig sacrament

9.30 uur: Dienst van Woord en Gebed. Voorganger: Thea Epskamp. Mm.v. het Dames- en Herenkoor.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 23 juni, 1ste van Trinitatis

Dorpskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw, Maaltijd van de Heer.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Kapelzaal Scheppingskerk

10.00 uur: J.P. Karstens + tolk dovendienst.

Alrijne

10.00 uur: A. Rietbroek.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

De Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. | Foto: PR

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 23 juni:

10.00 uur: ds. H. Paul.

16.30 uur: leesdienst (H.C. 19).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 23 juni, 10.15 uur: ds. A. van der Hoek (Sassenheim / remonstrants). Kinderopvang aanwezig.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

17 t/m 23 juni: TP Remmert-Schreinemachers (D.J. Remmert), Geversstraat 50, 2342 AB Oegstgeest. Tel. (071) 5726600.

24 t/m 30 juni: De Schans Tandartsen (B. Kortweg-Vissers), Lammenschansweg 15A, 2313 DH Leiden. Tel. (071) 5142100.

CJG Webinar

Op woensdag 26 juni van 20.30 tot 21.30 uur organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over Opvoeden zonder straffen en belonen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar.

Er gaan steeds meer geluiden op om op te voeden met minder belonen en straffen. In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige (o.a. bekend van het opvoed-TV-programma Schatjes, JM Ouders en Kindergarden) volop inspiratie hoe je dat kan aanpakken.

Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.