Katwijk Speciaal

14 november 2017

Katwijk Speciaal 14 november 2017


HOV-maatregelen minder zwaar

Wordt de rotonde op de Biltlaan aangepast? | Foto: Piet van Kampen

r-net n Vorige week maandag waren er een vijftigtal belangstellenden naar de informatieavond in de Ontmoetingskerk gekomen. Zij lieten zich uitvoerig informeren over de huidige stand van zaken rondom de voorzieningen voor het R-net voor het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). De meesten togen met een tevreden gevoel huiswaarts.

Door Piet van Kampen

De plannen die twee jaar geleden op de tekentafel lagen zijn behoorlijk aangepast. Geen rotondes op de Zeeweg ombouwen tot kruispunten met verkeerslichten, geen busbaan langs de oostkant van de Zeeweg dus geen kappen van bomen maar wel het aanleggen van een fiets- en voetgangerstunnel. Deze zal er sowieso moeten komen voor een betere verkeersdoorstroming en tijdwinst. Alleen over de juiste plaats moet hier nog een beslissing over worden genomen.

Er zijn twee opties: op de plaats bij het Waterloopje waar nu de huidige met verkeerslichten beveiligde oversteekplaats (zebrapad) is of even verderop dichter bij de N206 ongeveer ter hoogte van het Roversbrugpad. De laatste optie beoogt een snellere fietsverbinding Leiden-Katwijk-Noordwijk en andersom en lijkt een lichte voorkeur van de gemeente te hebben. De meeste bewoners uit de omgeving prefereren echter een tunneltje bij het Waterloopje.

Er wordt veel gebruik van gemaakt door schoolgaande jeugd, fietsers van Cleijn Duin naar de Koestal en andersom. Bovendien steken er veel buspassagiers over die aan de oostzijde van de Zeeweg uitstappen.

'Het is niet aan de Provincie maar aan de gemeente om hier een besluit over te nemen' gaf woordvoerder Rogier Gerritzen te kennen. Nog voor het eind van dit jaar wordt wel een besluit verwacht. In het aangepaste plan blijven de bushaltes aan de Zeeweg op de zelfde plek en ook de fietspaden op de Zeeweg blijven gehandhaafd waardoor de Nieuwe Duinweg niet extra zal worden belast zoals de leden van de burgerwerkgroep Smart Village Katwijk eerder vreesden. Ook heeft deze groep zich beijverd in het verzamelen van cijfers en gegevens om de eerdere plannen grondig te herzien. Vervolg op P3

Intocht Sint Nicolaas

ontvangst n Op zaterdag 18 november om 13.30 komen Sinterklaas en zijn pieten aan in Winkelhart Zeezijde Katwijk. Alle kinderen uit Katwijk en omstreken kunnen de Sint om 13.30 verwelkomen ter hoogte van de Livera in de Princestraat.

Het Spaanse gezelschap blijft vervolgens op de Princestraat om bij te komen van de lange reis. Sinterklaas zal klaarzitten om de kinderen een handje te schudden en kleurplaten in ontvangst te nemen. Er is een fotograaf aanwezig en uiteraard lopen de pieten rond om strooigoed uit te delen.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan dit fantastische Sinterklaasfeest waarin de Sint en de pieten een warm Katwijks welkom krijgen.

SHD houdt Huurdersavond

shd n Stichting Huurdersbelangen 'de Duinstreek' (SHD) organiseert haar jaarlijkse huurdersavond op woensdag 15 november in de Open Hof-kerk aan de Rijnstraat. Aanvang 19.30 uur en vanaf 19.00 uur gaan de deuren open.

Voorzitter Cees Oostindie van de SHD zal na het uitgesproken woord van welkom met de huurders terugblikken op het afgelopen jaar.

De SHD is er ook deze huurdersavond in geslaagd om voor de huurders en genodigden een aantrekkelijk programma in elkaar te zetten. De gastsprekers zijn Simone Kramer en Kerwin Doelwijt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij gaan in op wat de Woningwet 2015 de huurders heeft gebracht en mogelijk ook wat niet.

Voor de huurders een mooie kans om te horen waar we nu staan in huurdersland anno 2017. Natuurlijk is er ook alle gelegenheid voor het stellen van vragen over wat u gehoord heeft.

Belangstellende huurders hoeven zich niet aan te melden.

In memoriam Boelhouwer van Wouwe

Burgemeester n Op dinsdag 7 november overleed op 78-jarige leeftijd de oud-burgemeester van Katwijk, Boelhouwer van Wouwe in zijn woonplaats Zevenbergen.

Voordat hij Katwijk's eerste burger werd bekleedde hij deze functie in Klundert en Hardinxveld-Giessendam. Na zijn ambtsperiode van 1995-2001 in Katwijk werd Van Wouwe in 2004 kort waarnemend burgemeester van Ridderkerk.

Het was een aimabele en geziene man die zich vaak tussen de mensen bevond. Regelmatig was hij bij voetbalwedstrijden een graag geziene gast. Als voorzitter van de gemeenteraad stond Van Wouwe bekend als een man die van efficiënt werken en vergaderen hield. Het hoogtepunt in zijn carrière was het bezoek van Koningin Beatrix en de koninklijke familie in Katwijk.

Gisteren werd Boelhouwer van Wouwe in Zevenbergen begraven. Hij laat een vrouw, twee zonen en een dochter achter.

Wijkmiddag Bethelwijk

Zending n Op donderdag 16 november is er weer een wijkmiddag van de Bethelwijk. Ds. Bosch houdt de meditatie en wil wat vertellen over het zendingswerk.

Dit keer gaat het niet over Cuba, maar over Costa Rica. Aan de hand van foto's kan men kennis maken met de mensen daar. Een land waar de natuur prachtig is maar ook een land waar Gods werk groeit.
Het programma begint om 14.30 uur. De zaal van de Pniëlkerk is open vanaf 14.00 uur.

column n 't Is iet ârs

Geert van Poelgeest vertelt over het succes van Operatie Steenbreek in Den Haag. | Foto: Piet van Kampen Foto: Cor de Mooy

Meer groen en minder stenen

Column AOBK

We gaan stappen ondernemen'

Katwijk onbedreigd langs FC Lisse

Meer groen en minder stenen voor een beter leefklimaat

Geert van Poelgeest vertelt over het succes van Operatie Steenbreek in Den Haag. | Foto: Piet van Kampen

steenbreek n Het is de laatste decennia een trend om nieuwe en bestaande tuinen en tuintjes van sierbestrating te voorzien. Hoveniers zijn zo langzamerhand vakkundige stratenmakers geworden. Het is vooral het gemak van weinig of geen onderhoud dat woningbezitters met een tuin waar voor gekozen wordt. Een ontwikkeling die bepaald niet bijdraagt aan een beter leefklimaat.

Door Piet van Kampen

Vorige week donderdag was er in het gemeentehuis een informatieve avond waarin een aantal betrokkenen met name van het burgerinitiatief Groengroep van gedachten wisselden hoe de gestaag toenemende verstening van tuinen kan worden geremd. Of liever nog, hoe tuinen die nog moeten worden aangelegd of gerenoveerd een overwegend groen karakter kunnen krijgen. Hier ligt een adviserende taak voor de hoveniers. Met een beetje creativiteit kunnen er mooie combinaties van steen en groen worden bedacht. Een ander punt waar aandacht aan zal moeten worden besteedt is de verwerking van het zoete regenwater. Het is belangrijk dat dit niet meer in het riool terecht komt maar in de bodem. Door de stijging van de zeespiegel rukt het zoute water ondergronds op en kan door een buffer van zoet water een halt worden toegeroepen. De gemeente treft steeds meer voorzieningen om het regenwater los te koppelen en niet meer in het riool weg te laten vloeien. Er zijn zogenaamde grastegels op de markt die het regenwater in de tuin doorlaten.

Steeds minder

Steeds minder groen betekent ook minder vogels, vlinders en insecten die nodig zijn voor de biodiversiteit in de natuur. Bovendien is veel groen belangrijk voor een gezond klimaat. Geert van Poelgeest toonde tijdens een presentatie hoe men in Den Haag al goed bezig is. Voor elke steen of tegel die uit de tuin wordt ingeleverd krijgt men een gratis plantje.

Wethouder Jacco Knape: 'Ik was vorig jaar in Den Haag en heb me over laten halen om ook Katwijk bij de landelijke actie aan te laten sluiten. Informatiefolder en promotie in de wijken moeten bijdragen tot bewustwording. We gaan stappen ondernemen'.

Intimedaesie

Hallòò mit wies? Bè jij 't Krij? Wat klink je skor. Hè je soms een kouw op edaen? Jae, 't weertje is in iene om eslége. Ik heb de flenelle laekes al op esnord en Klaes z'n monkje en z'n lange onderbrouke te voorskijn ehaeld voor assie op de brommerd naer de wurreft gaet.

Maer jae, wat wulle we nouw, t'is al hallef nevember. Nes je zeg; de zeumer is weer om evlôge. Nog effe en dan zitte we weer mit een kersbôôm in huis. Jae, jae, earst de Suntereklaes nog netuurlek! Daer beginne de reclaemejonges al vroug mit. Ik doch hallef september al: zel ik àvast een partie zakke van die kruidneutjies meenéme. Jae, echt waer Krij, die lagge d'r al. Heale staepels mit 50 percent korting! Néén ik heb ze op 't langelest toch maer iet mee enòme, want Klaes zé dat die dinge ôverebléve waere van verléje jaer. Dat kos je je gebit! Maer affijn, dat gekonkel ôver die zwarte piete is òòk nog iet verbij. Volwasse grôte guile zitte maer te mekke of ie nouw bruin, zwart of mit roetstrépe mot worde, jae echt! Ik heb 't zellef weer ezien op 't sjoernael! De kindertjies trouwes òòk, want 't was 't sjoernael van zus uur. Wie verzint dat? Die klààne van onze Henke was toevalleg bij mijn en die zat mit ôge as 'n bollek d'r naer te kijke! En toe vroug-ie an mijn of de Sunt en de zwarte piete al in 't land waere mit de stòòmbòòt. Toe heb ik maer ezààd dat deuze piete avast hier waere ekomme mit 't vliegtuig om op te skrijve welleke stouters d'r allemael een zak mit zout zouwe gaen krijge. Nouw Krij nes je zeg: ik ken d'r òòk wel een paer opnoeme die daer voor in anmerreking komme! Heb jij dat nouw òòk ezien en ehoord van al die bekende tillevizie en fillemlui die d'rlui kleààuwe iet thuis konne houwe en d'rlui gollepe iet dicht? De iene nae de âre kwam mit een verhael op de proppe. Nouw weet ik best wel dat 'r achter de skurreme heal wat ofspeult maer dat 't zô àreg was, dat wis ik iet. Het ging 'r ôver dat de iene vent an âre vente ezéte hààd, in konte eknépe, hande urreges elége waer dat iet mog, pôôtje evréje, ge ààiepoest ôver dijbiene. En gae zô maer deur, vul 't zellef maer in. Gien mens dors ôver intimedaesie te praete... Hè? Jae, intimedaesie. Zô hiet dat, Krij! Toe d'r ienmael ien mit begon toe ging 't deksel van de beerput of. Maer weet je wat 't is? Wij, as kijker zijnde motte dat allemael an gaen zitte hôre! Zeg 't iene kear op 't sjoernael en klaer is Kees! Nééén, heale praetpregrammaes worde d'r an besteed om die vetnek an de skandpael te naegele. Nou, die vijzerikke wulle nouw voor de rest van d'rlui miseraebele léve onder een stien wegkruipe, denk je òòk iet? Wat ik zouw doen mit zo'n vent? Mit een bot mes een paer sneetjies maeke, je weet wel waer, en dan een zak zout d'r ôverheen gooie! Aàge skuld!

Rotondes gehandhaafd bij invoeren HOV

Een fietstunnel hier zal voor een betere doorstroming van het verkeer gaan zorgen. | Foto: Piet van Kampen Foto: Cor de Mooy

hov n Vervolg van voorpagina. De rotondes op de Zeeweg blijven voorlopig gehandhaafd. Aanleiding hiertoe zijn verkeerd geprognotiseerde cijfers over de verkeerstoename. Over een aantal jaren zal dit opnieuw worden bezien.

De rotonde bij de Industrieweg/Koningin Julianalaan zal waarschijnlijk blijven maar de voorgenomen aanpassing van de rotonde Biltlaan/Rijnsoever is nog een heikel punt. Zeker voor de familie Zwanenburg van de hoek van Rijnsoever. Zij bekeken de tekening kritisch. 'Als er een fietspad en een nieuw wandelpad worden aangelegd komen deze vlak langs ons huis. We vrezen geluidsoverlast en er moet groen wijken. Beide paden eindigen dan op de weg en hoe moeten fietsers, brommers en voetgangers dan verder?' vroeg het echtpaar zich af. 'Wij leven voorlopig nog in het ongewisse'. Het eerdere plan om een keerlus op het Vuurbaakplein en een opstelplaats voor R-net aan te leggen zal mogelijk niet door gaan. Gemeente en provincie overwegen om de lijn door te trekken en eventueel een keerlus bij de zuidpunt van de Boulevard. Een ander alternatief is om de bus te laten keren bij de rotonde Drieplassenweg/ Parklaan. Bewoners zullen dan gevrijwaard blijven van trillingen en de uitlaatgassen van stationair draaiende bussen.

Ronde Tafel trakteert KNRM

Bemanningslid Arie van der Plas ontving de cheque uit handen van Michiel Haasnoot van de Ronde Tafel. | Foto: PR

gift n Tijdens de Rederskring bijeenkomst van KNRM Katwijk is door de ' Ronde Tafel' van Katwijk/ Noordwijk een prachtig bedrag van 500 euro geschonken. De leden van de Ronde Tafel hebben tijdens hun jaarlijkse Haringtocht geld opgehaald voor goede doelen, waarvan de KNRM er een van is. De cheque van 500 euro is door een van de leden, Michiel Haasnoot, overhandigd aan de vrijwillige bemanning van het station. De Haringtocht van de Ronde Tafel is niet alleen een gezellig avondje voor de aanwezige leden, maar ook een avond waarbij de leden een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Met de opbrengst van de haringtocht zijn er meerdere initiatieven georganiseerd tegen eenzaamheid in Katwijk in samenwerking met de organisatie Welzijnskwartier. De Ronde Tafel staat bekend als een gezellige en ondernemende club waarbij waarden als vriendschap, zelfontwikkeling en service hoog in het vaandel staan.

Winactie DIT! is Katwijk

De like en winactie van DIT! is Katwijk is weer van start gegaan. | Foto: PR

n Maak kans op een etentje voor twee

dineractie n Na het succes van vorig jaar organiseert DIT! is Katwijk dit najaar opnieuw een winactie, dit keer met kans op een diner voor twee!

In 2016 zorgde de winactie voor een overnachting voor bijna 1000 nieuwe inschrijvingen voor de nieuwsbrief. Reden voor DIT! is Katwijk om dit jaar opnieuw een winactie te organiseren.

Dit keer kun je bij DIT! is Katwijk kans maken op een etentje voor twee personen. Er zijn acht restaurants in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg die meedoen. Dit zijn Brasserie Buitenhuis, Beachclub Zomers, La Vida Loca, Proeflokaal De Buren, Restaurant aan Zee Het Strand, Surf en Beach, Taverne Draekstien en Zilt.

Het enige wat je hiervoor moet doen is de DIT! is Katwijk Facebookpagina liken en het actie-filmpje delen met vrienden en familie! De actie loopt van 10 november tot en met 15 december. In de week van 18 december worden de winnaars bekend gemaakt!

Meedoen? Ga dan naar www.facebook.com/ditiskatwijk

Hoornes Rijnsoever

Woensdag 15 november

09:00 uur: Damesgym

10:00 uur: Soos kaarten

14:00 uur: Country Line Dansen

19:00 uur: Modinettes HR

19:30 uur: Partner Country

Donderdag 16 november

10:00 uur: Soos kaarten

19:00 uur: Biljarten

14:00 uur: Ouderensoos

20:00 uur: Jokeren

Vrijdag 17 november

10:00 uur: Soos kaarten

19:30 uur: Darten

19:30 uur: Partner Country
20.00 uur: Bingo

Zaterdag 18 november

10:00 uur: Soos

21:30 uur: Vrije Dansavond

Maandag 20 november

10.00 uur: Soos

19.00 uur: Biljarten

19:30 uur: Country Line Dans

19.30 uur: Dames Volleybal

21.00 uur: Heren Volleybal. Gymzaal v. Lierestraat

Dinsdag 21 november

10:00 uur: Soos

19:45 uur: Bridge

20:00 uur: Sjoelen

De Molenwijk

Maandag, het hele jaar door
19.30 uur: LAN Gaming
20.00 uur: Klaverjassen
20.00 uur: Jokeren

De Coligny

Woensdag 15 november

20.00 uur: zingen met de voltreffers


Donderdag 16 november

14.00 uur: seniorensoos de Eendracht

19.30 uur: country linedance lesavond. Zaal open 19.00 uur

Zaterdag 18 november

20.00 uur: Bingo

Maandag 20 november

20.00 uur: Mozaïeken

Dinsdag 21 november

20.00 uur: Kaarten klaverjassen/ jokeren

Noord-Noordoost

Woensdag 15 november

09.30-10.30 uur: zumba

14.00-15.00 uur: Desiree Kids
18.30-20.00 uur: kinderbingo

Donderdag 16 november

09.45-10.45 uur: conditietraining
20.00 uur: klaverjassen en jokeren

Vrijdag 17 november

20.30 uur: vrij dansen

Zaterdag 18 november

geen activiteiten

Maandag 20 november

Seniorencursus dammen
17.00 uur: Desiree majorette jeugd

Dinsdag 21 november

10.00-12.00 uur: linedance
13.00-13.30 uur: Line Dance beginners

13.30-15.30 uur: linedance
14.00 uur: dammen senioren 55+

18.30-20.00 uur: jeugddammen

20.00 uur: dammen.

Jochébed houdt verkoopdag

verkoping n Op woensdag 15 november houdt vrouwenvereniging Jochébed van 10.00 tot 16.00 uur haar jaarlijkse verkoopdag in het kerkelijk centrum Het Anker aan de Voorstraat,

Dit jaar zetten de dames zich in voor het project ´Boeren en Bedrijf´. Zij helpen de boerenvrouwen in Benin om een boerenbedrijf op te starten. Zij krijgen allen een startkapitaal van € 1000,00. Bij een goede opbrengst kunnen ze een deel van de oogst verkopen zodat ze zelf voor hun gezin kunnen zorgen.
Er is van alles te koop zoals zelfgemaakte handwerken en cadeautjes en bloemen en planten. Er wordt vis gebakken. Tevens is er een kleine rommelmarkt. Aan de kinderen is ook gedacht.

Opbrengst Huntington collecte

collecte n Van 23 tot en met 27 oktober zijn in de gemeente Katwijk bijna 100 vrijwillige collectanten de straten in gegaan om geld in te zamelen voor de ziekte van Huntington.

De opbrengst van deze collecte bedroeg het onwaarschijnlijk hoge bedrag van €13.192,01. Dit bedrag gaat voor 100% naar onderzoek voor een geneesmiddel. Grote dank voor alle gulle giften die zijn gegeven, de mooie verhalen die zijn gedeeld en grote dank aan alle collectanten. Zonder hen had dit prachtige resultaat nooit kunnen worden gerealiseerd. Mocht de collectant u gemist hebben maar u wilt alsnog een donatie doen dan kan dat: ga naar www.campagneteamhuntington.nl of sms 'CTH1', 'CTH2' of 'CTH3' naar 4333 voor een eenmalige donatie van €1, €2 of €3.

Folk in het Zandgat

folk n Red Herring heeft een voorkeur voor stampende Ierse en Britse folktunes, rauwe murderballads en high-speed Amerikaanse bluegrasstraditionals. Hierbij worden traditionals, covers en eigen werk met elkaar afgewisseld. En soms wordt er weleens besloten alleen hun instrumenten te laten horen en houdt Red Herring verder wijselijk haar mond.

Het folkconcert is in wijkgebouw 't Zandgat op zaterdag 25 november, aanvang 20.30 uur. Kaarten à € 12,- zijn te koop in 't Zandgat, E.A. Borgerstraat 58 op zaterdag 25 november of via www.kenokatwijk.nl enj K&O Katwijk, Sluisweg 16 (ma. t/m vr. tussen 09.00 en 13.00 uur).

Kindermiddag in de Hoornes

jeugdmiddag n De Jeugdgroep van de Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever houdt op zaterdag 18 november een middag voor de jeugd tussen 4 tot 14 jaar. De jeugdmiddag begint om 14.00 uur. Het wijkgebouw ligt aan de Van Houtenstraat 1.

Voorlichtingsavond psychose

ggz n Op maandag 27 november vindt de gratis voorlichtingsavond over psychose plaats. De bijeenkomst wordt gehouden in Huys te Britten, Noordduinseweg 17 en begint om 19.30 uur.


Elk jaar ontstaat bij één of twee op de tienduizend Nederlanders voor het eerst een psychose. De eerste psychose ontstaat meestal als iemand tussen 16 en 25 jaar oud is. Een psychose is een ingrijpende ervaring voor de betrokkene zelf, maar zeker ook voor mensen uit de directe omgeving.
Mensen met een psychose verliezen tijdelijk het contact met de werkelijkheid. De gevolgen strekken ver, zeker als de psychose niet snel herkend wordt en behandeld. Wanneer iemand met een psychose te maken krijgt, roept dat veel vragen, onzekerheden en gevoel van machteloosheid op. Vroege herkenning van de symptomen kan de ontwikkeling van een psychose voorkomen of uitstellen en de sociale en maatschappelijke gevolgen verminderen.
Tijdens deze voorlichtingsavond vertelt een ervaringsdeskundige hoe het is om psychose te hebben en hoe je hiermee omgaat. Een professional gaat dieper op het onderwerp in, vertelt welk hulpaanbod er is en geeft omgangsadviezen.
Voor meer informatie kan men bellen naar tel. 51474 20 of kijken op www.ggz-informatiepunt.nl en www.rivierduinen.nl/agenda.
Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen en GGz Informatiepunt Holland Rijnland.

Marchingband DVS maakt indruk in Berlijn

DVS deed goed van zich horen tijdens de taptoe in Berlijn. | Foto: PR

optreden n De Marchingband van de Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk (DVS) heeft op 4 en 5 november deelgenomen aan Berlin Tattoo in de Max-Schmeling-Halle in Berlijn, Duitsland. Het internationale deelnemersveld van 700 militaire en burger muzikanten uit acht landen en de diversiteit aan muziekstijlen maakten Berlin Tattoo tot een geweldige show van muziek, dans en zang. DVS kan terugzien op een geslaagde reis.

In de middag van 2 november vertrok de Marchingband richting Berlijn, waar de volgende dag tijdens diverse repetities de individuele optredens en de gezamenlijk finale werden doorgenomen. Met op de achtergrond een indrukwekkende replica van de Brandenburger Tor bracht de Marchingband in totaal drie keer de show Into the Light.

"De choreografie in combinatie met de muziek maakten indruk op het publiek en de organisatie", aldus bandmanager Arjen Ouwehand. "De optredens werden beloond met een langdurig applaus en staande ovaties. De organisatie heeft al laten weten graag in de toekomst weer samen te werken met DVS en ook andere landen toonden belangstelling voor een optreden. Dat biedt mooie vooruitzichten."

Open repetities

Ben jij een beginnend of ervaren muzikant, of wil je graag muzikant worden en verleg je graag je grenzen? Dan ben je bij de Marchingband van DVS aan het juiste adres. Het korps heeft plaats voor trompettisten en slagwerkers, maar je bent ook van welkom bij andere secties. Wij dagen je uit om nader kennis te komen maken met de Marchingband en onze gelederen te sluiten. Kom naar de open repetities en speel mee op dinsdag 14, 21 en 28 november of 5 december. Vooraf aanmelden is niet nodig. Locatie is het clubgebouw aan de Nieuwe Duinweg 51. We repeteren van 20.00 tot 22.00 uur.

Boekenclubavond in de bieb

delen n Wie herkent dat? Dat als je een prachtig boek hebt gelezen, dat je er dan graag met iemand over wilt doorpraten en dat je wilt delen wat het heeft losgemaakt. Die mogelijkheid biedt Bibliotheek Katwijk met een laagdrempelige en gezellige boekenclubavond op woensdag 22 november om 19.30 uur in de Hoofdbibliotheek.


Het boek dat centraal staat op deze avond is 'Het oude land' van de schrijfster Dörte Hansen. Het lezen van een boek is een persoonlijke ervaring, maar de deelnemers aan deze boekenclubavond zullen ervaren hoe verbonden je je kunt voelen met mensen die houden van dezelfde boeken en net zo genoten hebben als jijzelf. De drie bibliotheekmedewerkers die deze avond begeleiden, zorgen bovendien voor een persoonlijke toegift met actuele leestips.

Het oude land

De twee hoofdpersonen van deze bestseller zijn Vera en de veel jongere Anne. Vera is op vijfjarige leeftijd met haar moeder uit Oost-Pruisen gevlucht naar het grote, kille boerenhuis in een dorp in het 'Oude Land', waar ze zich nooit thuis heeft gevoeld maar waar ze toch ook niet weg wil. Anne is de nicht van Vera en staat zestig jaar na Vera's vlucht met haar zoontje Leon voor de deur. Ook gevlucht, maar op een andere manier en om een andere reden. Anne vlucht voor het leven in Hamburg-Ottensen en voor haar man die van een ander houdt. Hoe verschillend Vera en Anne ook zijn, ze vinden bij elkaar wat ze altijd hebben gemist, namelijk familie.

Op een knappe manier beschrijft de auteur (1964) hoe twee beschadigde zielen elkaar tegenkomen en elkaar niet naar beneden trekken, maar juist helpen en gedeeltelijk genezen. Mooi, doordacht, soms geestig taalgebruik. Echt een prachtig verhaal.

De roman 'Het oude land' is in de bibliotheekvestigingen te leen. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan deze boekenclubavond op woensdag 22 november om 19.30 in de Hoofdbieb. Er zijn toegangskaarten te koop in de bibliotheekvestigingen en via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar de Kaartverkoop, kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en): € 6,- voor leden en € 8,- voor niet-leden (inclusief hapje en drankje).

R.E.M. tribute op podium The Pocket

live n Zondag 19 november brengen zes ervaren muzikanten onder de naam 'Men on the Moon' een ode aan één van de grootste en beste rockbands die haar hoogtijdagen kende in de jaren '80 en '90. Het kostte de band weinig moeite om een goeie setlist samen te stellen omdat de lijst met goeie en bekende nummers van R.E.M. bijna oneindig is.

Als support-act speelt FellowSession. De R.E.M. Tribute band blijft nagenoeg hetzelfde. Alleen de zanger en een gitarist maken plaats voor zangeres/gitariste Kris van Son, zij is vers van de rockacademie en samen zullen ze een vette set van een uur spelen. Denk aan Blondie, Skunk Anansie, Anouk, Alanis Morisette en een minitribute to P!nk!!
De muziekmiddag begint om 15.30 uur en de toegang is gratis.

Jubilate stopt met kringloop Het Galmgat

Jubilate gaat stoppen met de kringloop winkel. Op zaterdag 9 december is er een kerstmarkt. Dan moet alles weg. | Foto: PR

galmgat n Met ingang van januari sluit Jubilate's kringloopwinkel 'Het Galmgat' aan de Lageweg 35 haar deuren. Het huurcontract van het pand wordt niet langer verlengd.

Sinds 1974 verzamelt en verkoopt mannenkoor Jubilate gebruikte spullen om de clubkas financieel aan te vullen. Een vaste groep enthousiaste Jubilatezangers heeft in de afgelopen veertig jaren de kringloopwinkel draaiende gehouden. Vaak waren de locaties van tijdelijke aard. Van een oude loods op de Cantineweg werd verhuisd naar de Berghaven. Een nieuw plekje werd gevonden in het oude pand van Katwijk Chemie in de Rahusenstraat op een steenwerp afstand van de Digros. Toen dit pand gesloopt werd, werd een bedrijfruimte in het Heen aan de Lageweg gevonden.

Voor de laatste keer wordt op de Lageweg 35 een grote wintermarkt gehouden. Op zaterdag 9 december van 10.00 tot 14.00 uur houdt Jubilate een markt in kerstsfeer. Alle aanwezige spulletjes zullen dan extra voordelig worden aangeboden. Alles moet weg. Voor vervoer kan worden gezorgd. In de sfeervolle kersthal is een grote sortering kerstversieringen te vinden. Regelmatig draait het rad van avontuur en de gebroeders Van der Gugten verkopen hun veel geroemde kerststukjes. Ook is er een uitgebreide bloemen- en fruitkraam en natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten. Je kunt er terecht voor een lekker warm gebakken visje, een broodje haring of een kop erwtensoep en natuurlijk ontbreken de warme oliebollen niet. De opbrengst van dit evenement is bestemd om het komend kerstconcert te kunnen bekostigen.

Graag willen de mannen met een aantal activiteiten doorgaan. Zij willen het leegruimen van woningen, het inzamelen van oud papier en kleding en het verhuur van het podium voortzetten. Inmiddels is er een nieuwe opslagruimte gevonden aan de Blekerstraat. Vanaf januari worden de activiteiten daar voortgezet.

Sinterklaas Glamour Bingo op De Krom

glamour n Wegens groot succes vorig jaar houden Lollypop Entertainment en de Familiedagencommissie V.v. Katwijk op dinsdag 28 november de Hilarische Sinterklaas Glamour Bingo Show voor leden en introducés van V.v. Katwijk (18+).

Het wordt een doldwaze Sinterklaas bingo met een mega prijzenpost (luncharrangement, borrelarrangement, High Tea, culinair uit eten, beautypakket, dagje wellness etc.). De hoofdprijs van iedere bingoronde is een reisje (nachtje weg, weekend weg, wellness weekend, Europa trip). Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer bijzondere gasten gestuurd om het heerlijk avondje compleet te maken. Wie dat zijn blijft nog even een verrassing.
Kaarten kosten € 25,- (5 bingokaarten en hapjes) en zijn verkrijgbaar in de kledingshop van V.v. Katwijk of via familiedagen@vvkatwijk.nl. De zaal gaat om 19.30 uur open en de bingo start om 20.30 uur.

ZOA-kruidnoten nu te koop

kruidnoten n Ze zijn er weer, de kruidnootjes van ZOA. Voor 450 gram gewone betaalt men € 2,50 en voor een zak van 300 gram chocolade-kruidnoten € 3,50.

De zakken zijn te koop in de Openhofkerk en de Vredeskerk. Verder bij de Uiver en de Winkel van Jeanette in de Varkevisserstraat. Op zaterdag 25 november is ZOA weer vinden in de Princestraat. Vorig jaar werden in Katwijk 2150 zakken verkocht. Landelijk waren dat er 93.245. Dit leverde voor ZOA € 102.569,50 op. Bestellen kan ook via Marian Hoek, tel. 4022359 en Marianne van Duijn, mcvduijn@planet.nl of tel. 06-11533150. Meer informatie over ZOA staat op www.zoa.nl

Daklozenproject Oekraïne

Door een gift van de Commissie Oekraïne kan de verbouwing van de daklozenopvang in Zdolbuniv worden voortgezet. | Foto: PR

opvang n De Commissie Oekraïne is recent teruggekomen uit Oekraïne. In Zdolbuniv wordt een gebouwtje gerenoveerd voor de opvang van daklozen.

De Commissie Oekraïne Katwijk draagt daar financieel aan bij. Tijdens de laatste reis is weer € 4000,00 overhandigd. De verbouwing kan hierdoor weer doorgaan.

Het dak is recent vernieuwd. De verbouwing aan de binnenkant wordt grondig aangepakt. Er worden nu 2 nieuwe toiletten gemaakt en ook zal er een douche ruimte worden gerealiseerd. De eetzaal en het kledingdepot zijn bijna klaar. De nieuwe cv-installatie is geplaatst. Het is de bedoeling dat nog dit jaar met de opvang van daklozen gestart gaat worden.

Strandrace trekt toppers uit Nederland en België

Prachtig sfeerbeeld van een verwoede strijd voor de Katwijkse kust. | Foto Maarten van Rijn

n Van Zandbeek weer sterkste op het strand

Wielrennen n Ronan van Zandbeek heeft zaterdag voor de derde keer achtereen de Katwijk Fietst Strandrace gewonnen. De Brabander bleef in een eindsprint Jasper Ockeloen en Bram Imming voor. Ockeloen is nu de nieuwe leider in het klassement van de topcompetitie strandrijden in Nederland.


Van Zandbeek kreeg de overwinning niet cadeau. Waar hij in de voorgaande edities lopend met zijn fiets omhoog de finish over kon gaan, moest hij nu diep gaan. Bij de dames won de Haarlemse Yvonne de Jong met overmacht.


De Katwijk Fietst Strandrace maakte voor het eerst deel uit van de topcompetitie. Dat had tot gevolg dat veel landelijke toppers de reis naar Katwijk maakten. In totaal werden zaterdagmiddag 350 deelnemers weggeschoten. De organisatie toont zich tevreden met dit aantal. Omdat de wedstrijd wordt afgewerkt in vier ronden van tien kilometer kan er nu eenmaal een beperkt aantal renners meedoen.

"We staan met ons vrijwilligerskorps organisatorisch als een huis. Wij hebben nu bewezen dit soort wedstrijden aan te kunnen. Volgend jaar weer een editie", zegt Rob Onderwater, voorzitter van de Stichting Katwijk Fietst.


Voor de rijders lag er zaterdag een loodzwaar parcours te wachten. Door de storm in de vrijdagnacht waren de strandopgangen in de Noord en bij de KRB-post moeilijk begaanbaar door opgestoven zand. Vooral op de strandafgang bij het Wantveld hadden de rijders de grootste moeite op de fiets te blijven.
Het maakte de strijd heroïsch. Voorin ontwikkelde zich een interessante strijd, waarin vijf renners voortdurend stuivertje wisselden. Bij de cyclosportieven sloeg de man met de hamer genadeloos toe. Een aantal renners stapte uitgeput af.
Het elitekorps leverde een prachtig schouwspel af. Bij de Uitwatering was voor de toeschouwers goed te volgen hoe de strijd zich ontwikkelde. Honderd meter voor de meet trok Ronan van Zandbeek de sprint aan. Zijn bijnaam 'De Verschrikkelijke' maakte hij met verve waar.

Unieke muzikale ode aan Katwijk

Durrep n We kennen het allemaal. Het begint als een geintje en voor je het weet wordt het groter en dan sta je een jaar later op verschillende podia en fora met de primeur van wat ooit als dat geintje begon.

We hebben het hier over een idee van oud-collega's, tennis- maar vooral muziekvrienden Herman Pennings, Dirk Plugge (The Faces), Ed van den Berg en Peter Winters (The Faces). Ze zijn allen lid van Tennisclub MVKV en ze hebben een gezamenlijke interesse voor muziek die verder gaat dan de gemiddelde muziekliefhebber. Ieder jaar, in december, organiseren zij de befaamde MVKV Muziekquiz.

Deze quiz is bij de liefhebbers uitgegroeid tot het evenement van het jaar. De quiz is niet alleen maar een opsomming van vragen maar staat bol van de muzikale creativiteit. Live gespeelde intro's, guilty pleasures en sing-a-longs worden op virtuoze wijze gemixt met pittige vragen. Deelnemers moeten vaak diep in hun muzikale kennisbank duiken om de juiste antwoorden te vinden. Het is dus niet verwonderlijk dat de uiteindelijke winnaars ook terecht een jaar lang bekend mogen staan als muzikale popprofessoren van Katwijk.
Steevast onderdeel van de avond is het verrassingsoptreden van een bekende nationale of internationale artiest. Zo zijn o.a. Tina Turner, David Bowie, Leonard Cohen, Annie Schilder en de Bee Gees al bij de tennisclub op het podium verschenen. Allen uitgebeeld door leden van de tennisclub zelf.

Vorig jaar was Wim Sonneveld aan de beurt om zijn bekende lied 'Het Dorp' te zingen. Tijdens het optreden kon men een speld in het publiek horen vallen. De MVKV huisband, dit keer aangevuld met accordeonist Gerard Zuiderduijn (West Coast) wist met dit nummer de juiste snaar bij het publiek te raken.

Tijdens het spelen van dit nummer voegde zanger Dirk Plugge tot een ieders verrassing een couplet in het Kattuks dialect toe. Dit bleek zo'n succes dat overal waar de heren optraden dit nummer moest worden gespeeld. Dirk ging er verder mee aan de slag en kwam met een volledig Kattukse tekst. Dat ging als een lopend vuurtje door Katwijk, want velen herkenden zich, of een situatie, min of meer in die tekst. Een tekst welke in brede zin ingaat op de ontwikkeling van het 'dorp Katwijk' en zijn bewoners, zo werd Het Dorp Ut Durrup en de gelegenheidsformatie noemt zich geheel toepasselijk Dirruk.

Collega-muzikanten uit het dorp drongen er bij Dirruk op aan om dit nummer officieel op te nemen. Op een snikhete zomerse dag aan het Katwijkse strand werd besloten om te kijken wat de mogelijkheden waren. De heren doken, samen met gelegenheidsproducer Jack Glasbergen, de studio in om een demo op te nemen, en ja, maides in een minirok, de Casae Carae, Maeribel, op naar de Blauwe Bock. Ut lag daer ergens an de kust, dat plaetsje had nog zundagrust, is nu een feit.

Het geintje werd een groot project en vrijdagavond 17 november zal in café de Blauwe Bock rond circa 20.00 uur de primeur, en tevens presentatie van het nummer Ut Durrup van Dirruk plaats vinden. Binnenkort is het nummer ook te streamen via Spotify en er zijn plannen voor een clip op YouTube. Uiteraard speelt Dirruk het nummer ook weer op de aanstaande Muziek Quiz bij TC MVKV, want daar liggen toch de roots van het nummer.

Infomiddag over keuzes rond de laatste levensfase

keuzes n Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord houdt in samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Welzijnskwartier en de Algemene Ouderen Bond Katwijk op vrijdag 1 december een thema- en discussiemiddag voor ouderen, familieleden, mantelzorgers, die meer informatie wensen over dilemma's en vragen rondom de laatste levensjaren.

Welke medische mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Wel/niet reanimeren? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt? Wat mag, wat kan?


In de maatschappij worden hierover tal van discussies gevoerd. Het Ouderenberaad vraagt ervaringsdeskundigen en medische professionals ieder vanuit de eigen deskundigheid op diverse discussiepunten in te gaan.

Na de opening door middagvoorzitter is het woord aan dr. Dorothea Touwen. Zij is docent medische ethiek en recht in het LUMC. Ze houdt een inleiding over keuzes en wettelijke (on)mogelijkheden in de laatste levensjaren.

Vragen

Na afloop van het inhoudelijke programma is het mogelijk om met de aanwezige deskundigen door te praten en vragen te stellen. Dit zijn een plaatselijke huisarts, een klinisch geriater van de Alrijne Zorggroep, een vrijwilliger namens NVVE, de docent medische ethiek en recht, alsmede een deskundige op gebied van wilsverklaringen.

Wie van tevoren al enkele vragen heeft om aan het forum te stellen, dan kan men deze doorgeven door middel van de formulieren die klaarliggen. Alle vragen worden discreet behandeld. "De gestelde vragen worden echt allemaal beantwoord", aldus Nico van Beelen van de AOBK. "Is het niet meteen, dan op een later tijdstip."

Tot 16.30 uur is er volop gelegenheid om aan te sluiten bij anderen die over het thema willen doorpraten.

Film

Tijdens de middag worden filmopnames gemaakt. Van Beelen: "Wie niet gefilmd wil worden, kan dit vooraf kenbaar maken. Hier wordt uitdrukkelijk rekening mee gehouden. Ook tijdens de vragenronde wordt met grote terughoudendheid gefilmd. Ieders privacy wordt gewaarborgd.

De middag wordt gehouden in het Dienstencentrum Zwanenburg aan de Zwanenburgstraat tussen 13.30 uur en 16.30 uur. De toegang is vrij en aanmelden is niet nodig.

Eindejaar

Het is haast niet te geloven, de feestdagen zijn weer in zicht. Wanneer de volgende column van de AOBK wordt geplaatst, zijn de kerstvieringen in de Zwanenburg al geweest.

Aansluitend hierop stoppen enkele activiteiten zoals bijvoorbeeld het zangkoor De Vierboet die hun oefeningen staken tot na nieuwjaar. Het koor heeft hun optreden met de kerstmiddagen van de AOBK weer achter de rug en maken zich dan op voor de winterstop. Er zijn er ook bij die nog bij een ander koor zingen en dan is het voor hen een drukke periode. Ook de laatste zangavond van het jaar is dan weer voorbij, deze keer komt op donderdagavond 16 november het zangkoor Salem, vorig jaar bewezen zij het waard te zijn om dit koor te komen beluisteren. Ook de laatste Bingo van het jaar op vrijdag 24 november behoort dan weer tot het verleden.

Maar goed, zover is het nog niet. De aanmeldingen voor de kerstmiddagen op donderdag 7 en vrijdag 8 december komen binnen en om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om hiermee niet te lang te wachten. Vol is vol. Vergeet het niet, kijk op de agenda van de AOBK in dit weekblad. Maar dat doen de meesten wel. Wanneer er hier een keer iets verkeerds staat, dan wordt hier gelijk melding van gemaakt. Een heel goede zaak natuurlijk, want het houdt iedereen scherp en het betekent dat het plaatsen van deze agenda in dit blad nuttig is.
Wat dan ook al is geweest is de info-middag op vrijdag 1 december met een bijzonder interessant thema lees de info hierover in deze Katwijk Speciaal. Tot zover een vooruitlopende terugblik.

Wat een belangrijk lichtpunt in de afgelopen periode was de aandacht die het programma Meldpunt van omroep Max bestede aan de ANBO. Juridisch schijnt het allemaal te kloppen maar iedereen weet dat hier geen hout van klopt. Er kan dan ook niet genoeg benadrukt worden aan mensen die nog lid zijn van deze organisatie: stop met het lidmaatschap voor 1 december want dit is de enige manier om de leiding van deze bond te stoppen.
De AOBK heeft in elk geval zijn verantwoording genomen en heeft, na goedkeuring van de leden, zich aangemeld als lid van de Federatie Algemene Seniorenverenigingen om zo de belangen van de Ouderen te behartigen. Zo zijn de leden verzekerd van kortingen op Zorgverzekeringen, er zijn nu ook meer mogelijkheden het is te vinden op de website van de AOBK, in januari presenteert de FASv hun kortingslijst op de diverse producten waarop kortingen zijn bedongen een reden temeer om lid te worden van onze Ouderen Bond. De mensen die mee geweest zijn met de stamppotdag kunnen deze dag terugzien op de website van de AOBK, www.aobk.nl

Landschappen in het Katwijks Museum

Jacob Kerssemakers aan het schilderen bij de Uitwatering. | Foto: PR

expositie n Een nieuwe (verkoop)tentoonstelling in het Katwijks Museum van twee plein air schilders, Jacob Kerssemakers en Roos Schuring, beiden bekend in binnen- en buitenland.

Jacob tekent en schildert al zijn hele leven, hij schildert en tekent beelden en structuren, met een lichte voorkeur voor landschappen. Hij werkt op ezels van eigen ontwerp en makelij. De panorama's kunnen uitsluitend op locatie worden gemaakt omdat omstandigheden zoals dreigende regen, eindig daglicht of omstanders het werk ten goede komt. Luchtspiegelingen veranderen van kleur. Verschillende aspecten op andere tijdstippen in hetzelfde landschap worden vastgelegd wat de werken een mysterieus aspect geeft. Sinds 2001 heeft hij meer dan 1000 meter geschilderd op rollen papier en canvas in werken tussen de 1 en 10 meter lang.

Roos Schuring werkt in de lijn van de Haagse School. Natuurlijke kleuren geven het Hollands landschap weer. Dreigende luchten, blauwe luchten, polders, grasland en koeien, duin, strand en zee, al dit moois is onderwerp voor haar schilderkunst.
Ieder jaargetijde, maar ook iedere dag is het anders. De buitenschilder merkt deze kleine veranderingen op. Roos werkt ook onder minder gunstige weersomstandigheden die extra dimensie aan het werk kunnen geven. Sneeuwval en regen, het kan allemaal goed werk opleveren.

UNI in kerstsfeer

UNI Katwijk maakt zich op voor de kerstdagen met een kerstmarkt en -concert. | Foto: PR Foto: Cor de Mooy

kerstacitiviteiten n Chr. Muziekvereniging UNI raakt al aardig in de kerstsferen met leuke activiteiten voor de boeg.

Op zaterdag 9 december houdt UNI Katwijk een gezellige Kinder Kerstmarkt. Tussen 13.00 en 15.00 uur kan men terecht voor leuke tweedehands kerstspullen en cadeautjes, zelfge-maakte jam, advocaat of stoofperen en natuurlijk ontbreekt de snert ook niet. Dit alles in het clubgebouw de UNI-zaal aan de Weth. D. Ouwehandstraat 39a.

Een week later, op vrijdag 15 december is er een kerstconcert in De Dorpskerk. Om 20.00 uur starten de leerlingen met een leuk voorprogramma, waarna het Groot Harmonie Orkest o.l.v. Dominic Sierat op een muzikale reis gaat naar een winterwonderland met o.a. hits als "White Christmas" en een unieke versie van "Jingle Bells". Na afloop van het aaneenge-sloten programma, kan men genieten van een glaasje glühwein of warme chocolademelk. De entree is vrij.

RVV lacht het laatst tegen Woerden

Volleybal n Het domste wat je als sporter kunt doen is denigrerende opmerkingen maken naar je tegenstander. Die komen vaak als een boemerang terug. Een van de spelers van VTC Woerden is daar inmiddels ook achter. De Woerdense volleyballers startten heel sterk tegen die van RVV, maar de Katwijkers lachten het laatst en tankten flink wat zelfvertrouwen dankzij een knappe 2-3-overwinning.

Na het verlies tegen Cito en Leython konden de heren van RVV wel een positieve impuls
gebruiken. De Katwijkers werden in de eerste set echter compleet overklast. De grillige servicepass en zeven directe fouten op de eigen service typeerden de set. En kwam de bal al over het net, dan wist Woerden er wel raad mee. Een speler van VTC Woerden vond het nodig om de declassering verbaal in te peperen. Daar waar er onder het net door nog wel eens woorden heen en weer gaan, vroeg hij of RVV niet "enorm moest afzien in de derde divisie" en of het "niveau niet te hoog was". De set werd namelijk met een pijnlijk groot verschil (25-16) verloren.

De start van RVV in de tweede set was beter, maar snel voerde de thuisploeg de druk weer op. RVV liep tot aan het eind van de set achter de feiten aan, tot de achterstand van 22-18. Woerden dacht de setoverwinning te kunnen gaan vieren, maar RVV vocht zich met een goede service en blokkering terug in de wedstrijd. Met name de serviceserie van Robert de Vries was ijzersterk, met een schitterend slotakkoord. De Vries sloeg de setwinst op 25-26 binnen met een heerlijke service op de netrand, waarna de bal aan de goede kant 'dood' naar beneden viel (24-26). De derde set was weer een prooi voor VTC Woerden. RVV ging wel steeds beter spelen en haalde een redelijk niveau, maar in een paar rotaties duurde te lang voordat de service teruggehaald werd. RVV verloor de set met 25-20.

In de vierde set behaalde RVV een goed niveau. De servicedruk was erg hoog en had een positief effect op de andere aspecten van het spel. Woerden kon niet onder de druk van RVV uitkomen en offerden de set op. Enkele basisspelers werden naar de kant gehaald om ze rust te gunnen voor de beslissende vijfde set. In de tussentijd trok RVV de vierde set naar zich toe met 18-25.

In de vijfde set serveerde RVV wederom heel sterk en had de zwakke plek in de servicepass van Woerden gevonden. Woerden kwam niet onder de servicedruk uit en grossierde fouten. RVV bleef geconcentreerd en gaf de set, en daarmee de wedstrijd, niet meer uit handen (5-15). Coach Halsema kon tevreden glimlachen en zijn selectie glimlachte mee, zeker met de Woerdense opmerkingen uit de eerste set in het achterhoofd.

Door de overwinning klimt RVV van de 11e naar de 10e plaats, al heeft RVV nog minimaal één wedstrijd tegoed ten opzichte van de concurrentie. Komende zaterdag 18 november om 19:00 uur speelt RVV in de eigen Boorsmazaal tegen Waterlanders uit Nieuwkoop.

Rijnvogels door Quick Boys 2 te kijk gezet

Mart Spierdijk (links) en Pieter van den Breggen in luchtgevecht met een tegenstander. Jan de Bruin (6) kijkt toe. | Foto: PR

Voetbal n Het klonk wat cynisch toen een trouwe supporter van Rijnvogels 2 sprak: 'Ze hadden ons tweede moeten sturen want die wonnen twee weken geleden wel van Quick Boys 2'. De man toog evenals vele supporters gedesillusioneerd huiswaarts na de oorvijg die de reserves van Nieuw Zuid (4-1) aan de Rijnvogels hadden uitgedeeld.

Het moet net zo'n schok zijn geweest als het op non-actief zetten van trainer Hein van Heek alhoewel sommigen dit al hadden zien aankomen. Het bracht in ieder geval geen schokeffect teweeg in de wanprestatie die de vogels op de mat legden.

Quick Boys 2 had in principe niets te verliezen en ging ongedwongen en gretig het duel aan. Binnen de minuut lag de bal al achter doelman Wesley de Ruiter toen de defensie er bepaald niet jofel uitzag en Martijn Rog de score opende. De roodwitte wekker bleek echter nog niet afgegaan want vijf minuten later mocht Jim Gilissen zomaar de 2-0 binnen schuiven. Wat gebeurde hier allemaal? De aangeslagen vogels waren niet in staat om het spel in handen te nemen en creëerden zich amper een fatsoenlijke kans. De gastheren waren echter los en verzuimden de score op te voeren. Het was toch Martijn Rog die voor de thee er nog eentje in prikte en met 3-0 kwamen de Kooltuinmannen er nog genadig af.

Zou de tijdelijk eerste trainer Huig Hoek zijn team nog aan de praat kunnen krijgen in het tweede bedrijf? Hij bracht in ieder geval Romano van der Stoep in ten koste van Wouter Soomer en Jim Havenaar werd vervangen door Robbin van Dijk. Het oogde in ieder geval allemaal iets meer gedreven dan voor de rust. Er werd meer op de blauw-witte helft gevoetbald en er kwamen nu wel kansen. Mart Spierdijk kopte over en Robbin van Dijk zag zijn schuiver door doelman Pim van der Plas net naast getikt. Na een vrije trap van Van der Stoep viel dan toch de treffer die een prikkel was om op jacht naar meer te gaan. Het was Pieter van den Breggen (of Mart Spierdijk volgens de speaker?) die de bal binnen liet hobbelen.

De Boys moesten steeds vaker terug en kwamen minder aan offensieve daden toe daar waar de drang bij de Rijnvogels er wel was om een afgang te voorkomen. Romano van der Stoep, Joost Leonard en Robbin van Dijk waren er dichtbij maar na een counter viel de treffer aan de andere kant. Bij een eventuele 3-2 had het nog een wedstrijd kunnen worden maar het werd 4-1. Dat Hamza Boukhari de bal in duidelijke buitenspel positie ontving was blijkbaar aan de leiding ontgaan. In eerste instantie pareerde De Ruyter het schot maar de rebound was voor Luuk Steenbergen die hiermee nog een extra scheutje zout in de rood-witte wonde strooide.

Wat is het medicijn om de Kooltuinclub weer op het spoor naar de broodnodige resultaten te zetten? Resultaten die nodig zijn om van de onderste sporten van de competitieladder te ontstijgen?

Katwijk onbedreigd langs FC Lisse

Paul de Lange passeert Rick Bouwmeister van FC Lisse. | Foto: OrangePictures

voetbal n Betrekkelijk soeverein zette Katwijk afgelopen zaterdag ook FC Lisse aan de kant. Pas in de absolute slotfase kon de streekgenoot iets terugdoen, nadat Marciano Mengerink de oranjehemden op een 0-2 voorsprong had gezet.

Heel even, was het misschien spannend. Nadat Ricardo Kieboom een afstandsschot eerst nog tot corner wist te verwerken, beging de keeper een zeldzame fout. Terwijl de klok de 90 minuten aantikte, profiteerde aanvoerder Rik Vermeulen en schoof de 1-2 in de lege goal. Het was uiteindelijk slechts een papieren spanning, nadat de Lissenaren de 90 minuten voorafgaand vrijwel niets hadden in te brengen op het Ter Specke.

FC Lisse had vorige week de Katwijkers nog (of ook al) een goede dienst bewezen door achtervolgers GVVV op een nederlaag te trakteren. De strijdwijze was tegen Katwijk hetzelfde, verklaarde aanvoerder Vermeulen na afloop. Met de rug tegen de eigen goal probeerden de Blauwgelen het spel van de Katwijkers te ontregelen. De kans om heel ver van de goal te komen, kregen de Lissenaren ook niet. De Katwijkers zetten hoog druk op het zware veld van Lisse, loerend op de foutjes achterin.


Al heel vroeg in de wedstrijd was Mengerink dichtbij de 0-1. Stefan Plat gaf goed voor, maar Mengerink tikte van dichtbij op de paal. Daar bleef het voorlopig wel bij. Paul de Lange probeerde het nog wel van afstand, maar moest zich even later met een blessure laten wisselen. Robbert Susan was na een flipperkast voor de goal van Van der Werff ook nog dichtbij, maar kwam inglijdend net een teentje tekort. Aan de andere kant kwam Rowdy van der Putten tot een zeldzame kans, maar Kieboom tikte zijn inzet op de lat.

Uiteindelijk was het Mengerink, wie anders, die de score opende. De spits was Lars Rauws te slim af, veroverde de bal en zette zichzelf een-op-een met Van der Werff. Appeltje-eitje voor de spits in vorm, die in de tweede helft de score voor de Katwijkers zou verdubbelen. Na een aanval over vier schijven, mocht Mengerink na de een-twee met Damiano Schet de 0-2 achter Van der Werff punteren. Daarmee was de wedstrijd feitelijk gespeeld, op de goal in de slotminuut na dan. Die zou topscorer Megerink niet meer meemaken.

De aanvaller werd al veelvuldig "gezocht" door Niels Buijs, maar werd uiteindelijk vakkundig - en met de ogenschijnlijke goedkeuring van scheidsrechter De Brito Roque - uit de wedstrijd geschopt door Vermeulen. Al was Dick Schreuder er na afloop er bijzonder laconiek over: "Dat krijg je, als je het goed doet." De trainer van de Katwijkers was sowieso onkarakteristiek goed geluimd na de 1-2 winst: "Meestal ben ik niet zo positief, maar ik heb wel genoten van mijn ploeg vandaag."

Dahlia zoekt vrijwilligers

wilbert n Wie heeft er geduld en een paar uurtjes per week tijd om aandacht te geven aan mensen met dementie? Die is welkom bij de Dahlia, onderdeel van woonzorgcentrum De Wilbert.

Dahlia is een ruim opgezet huis voor mensen met dementie en staat in het park van De Wilbert. Er wonen 25 mensen met dementie verdeeld over 2 woongroepen met ieder eigen huiskamers rondom een binnentuin. Op het moment zijn de medewerkers op zoek naar enthousiaste, lieve en ondernemende vrijwilligers die mee willen werken aan een prettige woonomgeving en -beleving. Mensen die er plezier in hebben om aandacht te schenken aan onder meer eten, drinken, gezelligheid, activiteiten en animatie.

voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan men contact opnemen met Wil Bartels, 06-12969683 of wil.bartels@marente.nl

Kringavond Naomi

vrouwenkring n Voor de kringavond van vrouwenkring Naomi op woensdag 15 november is Atie Smit uitgenodigd. Zij komt deze avond deze avond een presentatie geven over Hoop voor Israel: Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

Alle dames zijn weer welkom. Op elke kringavond wordt er gecollecteerd voor het goede doel (Stichting tot heil des Volks) en de onkosten.

De activiteiten vinden plaats in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar. Het programma duurt van 20.00 tot ca. 22.00 uur.

Dames RVV gaan hard onderuit tegen Sovicos

Volleybal n De volleybaldames van RVV konden het afgelopen zaterdag niet bolwerken tegen Sovicos. In de Boorsmazaal werd het 0-4 voor de dames uit Den Haag. En dat terwijl de Katwijksen tot zaterdag toch echt de fiere koploper waren in de eerste klasse.

RVV begon echter mat aan de wedstrijd en liep continu achter de feiten aan. Sovicos liep langzaam en RVV kon er niets tegenover stellen (16-25). De tweede set ging gelijk op tot 15-15, waarna het stabiele en sterk verdedigende Sovicos uitliep naar 18-23. RVV leek toen eindelijk wakker en knokte zich met een prima serviceserie terug tot 22-23. De thuisploeg ontbeerde daarna net een beetje geluk toen een een cruciale bal in het voordeel van Sovicos viel en de tweede set won (22-25).
Het lek leek bovenbij de Katwijkse dames. De zo goed aan het seizoen begonnen formatie van Ronald Verheij bouwde een knappe voorsprong van vier punten, maar Sovicos gaf geen krimp en sterk spelende Haagse dames kwamen door opnieuw goed verdedigend werk terug. Vanaf 15-15 kukte het niet meer bij RVV en was de winst voor Sovicos (17-25). Ook de laatste set was niet om over naar huis te schrijven vanuit katwijks perspectief. Door de pittige servicedruk van Sovicos kwamen de jonge meiden van RVV nauwelijks tot een fatsoenlijke aanvalen ook de laatste set was voor de bezoekers (17-25).
RVV is komend weekend vrij en speelt vrijdag 24 november uit tegen Timios 2. De wedstrijd in sporthal De Plataan in Boskoop begint om 19.30 uur.

Busreis naar Jong FC Groningen - Quick Boys

Supportersbus n Op zaterdag 18 november staat voor Quick Boys de twaalfde speelronde in de Derde Divisie op het programma. De blauwwitten zijn dan te gast op sportpark Corpus den Hoorn bij Jong FC Groningen.

Het eerste elftal kan de steun van de supporters heel goed gebruiken. Daarom organiseert de Supportersvereniging weer een gezellige busreis naar Groningen tegen een zeer voordelig tarief.
Wie je bij deze wedstrijd aanwezig wil zijn, kan gebruikmaken van het georganiseerd busvervoer. Geef je donderdag 16 november op in het clubhuis bij de bestuursleden van de Supportersvereniging. De kosten bedragen s€ 15,00 voor leden van de Supportersvereniging en € 17,50 voor niet-leden. Hier zit een lunchpakket bij inbegrepen.
De bussen vertrekken om 12.00 uur vanaf de Laan van Nieuw-Zuid. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het meenemen van eigen (alcoholische) dranken is niet toegestaan.

Grasshoppers H1 wint in Amsterdam

Wouter Breel was met 6 assists en 8 rebounds belangrijk voor het team. | Foto: Wim Kulk

basketbal n De heren uit Katwijk moesten aan treden in de Callandhal tegen nieuwkomer in de Promotiedivisie, Harlem Lakers. Op papier leek het een gemakkelijke opgaaf. Solar-systemen Grasshoppers nog ongeslagen en de Amsterdammers nog zonder punten.

Het eerste kwart neem Grasshoppers direct afstand. Via goede inside scores van Bas Rozendaal, Jesper Jobse en Sjoerd van Vilsteren ontstaat er een marge van 12 punten. Glenn Schijf komt dit kwart een aantal keer goed door en scoort drie keer uit goed teamwork. In het tweede kwart komen de Amsterdammers wat terug via driepunts schoten.

Grasshoppers gaat steeds meer tegen zichzelf spelen en na rust komen de Harlem Lakers zelfs tot 6 punten. Maar dan gaat de motor weer draaien en al snel is de stand weer 20 punten verschil. Joey Schelvis schiet met scherp van buiten en ook Koen Grimbergen weet vaak de basket te vinden.
De Katwijkers spelen de wedstrijd rustig uit waarbij Bas Rozendaal met een double-double van het veld stapt. Eindstand 57-82.

Trauma-inzet tijdens Strandrace

ongeval n Tijdens de Katwijk Fietst Strandrace van afgelopen zaterdag tussen Noordwijk en Wassenaarseslag ging het voor een deelnemer flink mis. De fietser kwam met zijn borstkas op zijn stuur terecht tijdens een val en raakte hierdoor gewond.

De Katwijkse Reddings Brigade, die de gehele race stand-by stond voor ongevallen en mankementen, werd door een andere deelnemer gewaarschuwd dat er een deelnemer gewond was geraakt. Ter plaatse troffen zij de man op het strand aan. Hierop zijn de hulpdiensten gealarmeerd waaronder de politie, KNRM, ambulance en een traumahelikopter. De KNRM, die met het KustHulpverleningsVoertuig ter plaatse kwam op de Boulevard, wachtte hier op de broeders van de ambulance om deze bij het slachtoffer te brengen. Hierop vloog de traumahelikopter net over de KRB en deze seinde de helikopter door richting Wassenaar. Bijna alle hulpdiensten kwamen tegelijk aan en onderzochten de man. Deze werd gestabiliseerd en vervoerd naar de ambulance. Hier heeft de bemanning van de heli assistentie verleend. De KNRM heeft het slachtoffer samen met de broeders van de ambulance teruggebracht naar de gereedstaande ambulance. Hierop is de man voor verder onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het verder met het slachtoffer is is niet bekend. De race is verder rustig verlopen.

Woensdag 15 november

19.30 uur: Bingo in De Roskam, Huetingstraat 2.

Vrijdag 17 november

19.30-23.00 uur: Wijnproeverij in Hotel Zee en Duin, Boulevard 5. Entree € 12,50. www.katwijk-events.nl
20.15 uur: Orgelconcert Iddo van der Giessen in Vredeskerk, Baljuwplein 1. Entree € 7,50.
20.30 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. http://muziekcentrumthebox.nl/

Zaterdag 18 november

11.00 uur: Sinterklaasintocht Katwijk aan Zee in Zeezijde. Aankomst in Zwaaikom. www.zeezijdekatwijk.nl/
20.00 uur: Jubileumconcert organist Martin Mans in de Oude Kerk Katwijk, Boulevard 109. Entree € 5,00 / € 10,00. www.martinmans.nl/
20.00 uur: Big Party Plus bij DVS, Nieuwe Duinweg 51. Toegang gratis.
20.30 uur: Roskam Live – Tirol am Rhein after party in
21.00 uur: Karaoke Night in JVC De Schuit, Voorstraat 59.

Zondag 19 november

15.30 uur: Poppodium in Café The Pocket, Badstraat 38: Men on the Moon.

Woensdag 22 november

14.30 uur: Jeugdtheater bij K&O Katwijk, Sluisweg 16: Sinterklaas en de verdwenen schoenen. Entree € 5,00. http://kenokatwijk.nl/
19.30 uur: Bingo in De Roskam, Huetingstraat 2.

Vrijdag 24 november

20.30-01.30 uur: 80's & 90's Party Disco Classics in Café de Branding, Voorstraat 12.
20.30 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. http://muziekcentrumthebox.nl/

Zaterdag 25 november

10.30-16.30 uur: Sinterklaasritten bij Stoomtrein Katwijk Leiden, J. Pellenbargweg 1 in Valkenburg.

11.00 uur: Huttenbouwen in Winkelhart Zeezijde, Voorstraat.
13.30 uur: Strandexcursie van het IVN. Start bij parkeerterrein De Noordduinen, Noordduinseweg 3.
15.00-16.30 uur: Workshop handletteren op houten schijf of papier bij Friends. Meedoen kost € 22,50. www.katwijk-events.nl
20.30 uur: Optreden Red Herring in 't Zandgat, E A Borgerstraat 58. Entree € 12,00.

Zondag 26 november

10.30-16.30 uur: Sinterklaasritten bij Stoomtrein Katwijk Leiden, J. Pellenbargweg 1 in Valkenburg.

Woensdag 29 november

19.30 uur: Bingo in De Roskam, Huetingstraat 2.

Donderdag 30 november

13.30-15.30 uur: Workshop kerstkrans maken bij Friends, Boulevard 68. Kosten € 45,00 incl. materiaal en drankje.

Vrijdag 1 december

20.30 uur: Gratis live-muziek bij Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a. http://muziekcentrumthebox.nl/

Zaterdag 2 december

20.15 uur: Optreden Chimaera Trio in de Soefitempel, Zuidduinseweg 7. Entree € 14,00. http://kenokatwijk.nl/

Woensdag 6 december

19.30 uur: Bingo in De Roskam, Huetingstraat 2.

Vrijdag 8 december

20.15 uur: Adventsconcert/samenzang in de Vredeskerk, Baljuwplein 1.
21.00-00.30 uur: Optreden Simon Keats in JVC De Schuit,
Voorstraat 59.


Zaterdag 9 december

13.30-15.30 uur: Workshop kerstkrans maken bij Friends, Boulevard 68. Kosten € 45,00 incl. materiaal en drankje.

Donderdag 14 december

13.30-15.30 uur: Workshop kerstkrans maken bij Friends, Boulevard 68. Kosten € 45,00 incl. materiaal en drankje.

Zaterdag 16 december

15.00-16.30 uur: Workshop handletteren op houten schijf of papier bij Friends. Meedoen kost € 22,50. www.katwijk-events.nl

12.00 uur: RTV Sport; Rapenburg en de Dubbele Buurt; RTV Magazine; 18.00 uur: RTV Sport; Rapenburg en de Dubbele Buurt; RTV Magazine; 21.30 uur: RTV Sport; Rapenburg en de Dubbele Buurt; RTV Magazine. Zaterdag om 18.00 uur weer een uitzending van Katwijk Live
Voor elke uitzending de NOS nieuwsminuut.

Woensdag 15 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Radio International, Engelstalig informatieprogramma met Jürgen Börnig; 22.00 Radio International goes….., themaprogramma; 23.00 Muziek voor twee;


Donderdag 16 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Neerlands Fabrikaat, Jan van Duijn; 20.00 Cross Generation, Adri en Gineke van Beelen; 21.00 Muziek voor twee;


Vrijdag 17 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Zeewind, Jaap Schaap; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 N0.nl, Jaap Schaap; 21.00 Country Festival, Bart van der Pol; 23.00 Paarlen voor de zwijnen, Marijke van Duijn en Johan den Haan;


Zaterdag 18 november
00.00 De kracht in de nacht; 08.00 Warmdraaien, Karla Imthorn; 10.00 RTV Magazine; 12.00 Goud van gisteren, Martin Ouwehand; 14.00 RTV Katwijk Sport, verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600; 18.00 The Music Zone, Theo Hoogervorst; 20.00 RTV Hollands, Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars verzorgd door Jan van Duijn; 22.00 The Hangout, Jongerenprogramma;


Zondag 19 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 08.00 Opwekking, Joke Zwaan; 09.00 Aangepaste muziek, met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee; 11.00 Non stop geestelijke muziek; 12.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 13.00 Strike up the band, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol; 14.00 Spelenderwijs, muziek die u kent of zou kunnen kennen Co Snel; 16.00 Hollands Glorie non-stop Nederlandstalige muziek; 17.00 uur Kerkdienst Christelijk Gereformeerde Kerk Rijnsburg; 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Katwijk; tot 20.00 uur Aangepaste muziek; 20.00 Met de mondhoeken omhoog, cabaret met Gerard Bol; 21.00 Historische maritiem uitzending, Bas Vlieland; 22.00 Muziek voor twee;


Maandag 20 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 13.00 Muziekfabriek, Koos Heemskerk; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Roept uit aan alle stranden, religieuze verzoekplaten; 20.00 Orgelklanken, Arjan Wolfswinkel; 21.00 It's all jazz, non-stop; 22.00 Acoustic Rain, Bart van der Pol; 23.00 Muziek voor twee;


Dinsdag 21 november
00.00 De kracht in de nacht; 07.00 RTV Magazine dageditie; 09.00 Koek bij de koffie, Han van der Kamp; 11.00 Middagpauze; 14.00 De muzikale doorloper, Johan den Haan; 16.00 Non-stop muziek; 17.00 RTV Magazine dageditie; 19.00 Maritiem, een programma met Bas Vlieland; 20.00 Multi Katwijk, Jan Ouwersloot; 21.00 Kippenvel, muziek voor wie luisteren wil met Ruud Heijjer; 23.00 Purple Haze, Jan Marius Franzen.

Tussen de programma's elk uur het NOS-Nieuws.

Doordeweeks tussen 07:00 en 20:00 uur op de halve uren en eigen lokaal bulletin.

Frequenties:

RADIO Ether Radio - 106.8 FM; Ziggo Analoog - 88.1 FM; Ziggo Digitaal - Kanaal 916; KPN, XS4ALL en Telfort met witte afstandsbediening – 1085; Telfort met zwarte afstandsbediening - 3142; TELEVISIE Ziggo Analoog - 663,250 MHz; Ziggo Analoog - Kanaal 45; Ziggo Digitaal - Kanaal 41; KPN/XS4ALL/Telfort met witte afstandsbediening - Kanaal 1385; Telfort met zwarte afstandsbediening - Kanaal 2131

AGENDA AOBK

Alle activiteiten vinden plaats in de Zwanenburg en zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Iedere dag kan men koffie drinken in de Zwanenburg, kosten € 0,50. Meer informatie staat op www.aobk.nl

Woensdag 15 november

09.30 uur: Verzamelen voor fietsen

Elke oneven week koffie Inn van 10.00 tot 12.00 uur

10.00-14.00 uur: koffie +

13.30 uur: Biljarten

13.30 uur: Vrij klaverjassen en jokeren

13.30 uur: Wedstrijd biljarten

13.45-16.00 uur: Meer bewegen voor ouderen

14.30 uur: Creatieve middag

19.30 uur: Vrij biljarten

Donderdag 16 november

10.00 uur: Creatieve ochtend
13.30 uur: Wedstrijd biljarten
14.00 uur: Prijsklaverjassen en jokeren
19.30 uur: Zangavond met het Salemkoor

Vrijdag 17 november

08.30 uur: Bloedprikken
13.30 uur: Vrij biljarten
13.30 uur: Klaverjassen en jokeren

Maandag 20 november

10.00 uur: Koek & Soepie
13.30 uur: Onderling biljarten
13.30-16.30 uur: Schilderen
14.00 uur: Vrij klaverjassen

Dinsdag 21 november

10.00 uur: Repetitie De Vierboet

10.00 uur: Computerinfo

10.00-14.00 uur: Koffie +

13.30 uur: Wedstrijd biljarten

13.30 uur: Vrij klaverjassen en jokeren
14.00-17.00 uur: Damessoos

15.00-17.00 uur: spreekuur ouderenadviseur

Afmelden als ANBO-lid

meldpunt n Onlangs werd de handelswijze van de afgelopen jaren van de ANBO in een televisie uitzending in het voetlicht gezet.

In het informatieve programma van Max 'Meldpunt' werd de invordering van de ANBO van de gelden van de plaatselijke afdelingen uitvoerig belicht. Het blijkt juridisch allemaal te kloppen, het is allemaal van te voren uitgedacht en bekokstoofd er is al genoeg over geschreven en gepubliceerd allemaal zonder resultaat, mogelijk dat door deze uitzending toch wat meer gerechtigheid zal geschieden.

De leden kunnen het beleid van deze organisatie zelf afstraffen door het lidmaatschap van de ANBO op te zeggen. Ga naar de website van de AOBK of wip even langs bij de Zwanenburg. Daar liggen de formulieren klaar. Via www.aobk.nl kan men ook het programma terugzien. Hier kan men ook de voordelen bekijken.