De Rijnsburger

14 maart 2019

De Rijnsburger 14 maart 2019


3 / 24

5 / 24

9 / 24

15 / 24

17 / 24

verkiezingen

Katwijkse kandidaten voor Hoog-

Foto: Rita van de Poel

Erwin Stolk, 51 jaar, Partij van de Arbeid plek 3

Waarom stelt u zich verkiesbaar?

Foto: pr

Het waterschap is door de klimaatverandering nog belangrijker geworden. Deze zomer was er een lange periode van droogte én wateroverlast door hoosbuien.

Dat is het nieuwe normaal, waar we mee om moeten gaan. En verder blijft bescherming tegen de zee een belangrijke taak die iedereen wel vanzelfsprekend vindt, maar wat toch ook aandacht blijft vragen. Ook met een stijgende zeespiegel.

Dit zijn belangrijke thema's voor nu en de generaties na ons. En daarbij moeten we ook letten op een eerlijke verdeling van de lasten. Daar zet ik me graag voor in.

Waarom moeten Katwijkers op uw partij stemmen?

De boeren en bedrijven hebben een luide stem in het waterschap, en die hebben een specifiek belang. Wij zorgen als PvdA'ers er voor dat ook de gewone inwoner, de natuur en het milieu een stem in het waterschap krijgen.

Maar als PvdA zijn we er ook voor om de kosten eerlijk te verdelen: de vervuiler betaalt, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En mensen met een kleine portemonnee kunnen kwijtschelding van de belasting krijgen. Daar blijven wij voor staan, dat doen lang niet alle partijen.

Wat is de meerwaarde voor de Katwijkers om op u als Katwijkse kandidaat te stemmen?

Katwijk heeft via twee kanten te maken met water: vanuit zee en vanuit het binnenland. Er ligt een prachtige dijk in duin, mooi in het landschap verwerkt. En het is zaak om dat op niveau te houden.

Vanuit het binnenland komt het water vanzelf onze kant uit. En het is belangrijk dat dit water schoon genoeg is om het zwemwater van voldoende kwaliteit te houden. Daarvoor moet geïnvesteerd worden in de waterkwaliteit in het binnenland. Door daar op te letten, dien ik ook het Katwijkse belang.

En verder is Rijnland nauw betrokken bij de inrichting van de nieuwe woonwijk op voormalig vliegveld Valkenburg, omdat de waterhuishouding daar enorm belangrijk is.

Meepraten over een goede inrichting van deze wijk is ook een meerwaarde voor de Katwijkers, zodat het een mooie en goed leefbare wijk wordt.

Rijnland wil bij de Uitwatering een Blue-energiecentrale bouwen. De gemeente ziet kansen om die te combineren met strekdammen en een zeejachthaven. Ziet u die kans ook?

In ieder geval in combinatie met strekdammen. Die zouden enorm helpen om de zwemwaterkwaliteit bij de Katwijkse stranden te verbeteren omdat het water een stuk uit de kust in zee wordt gepompt. Dat is ook een rol voor het waterschap Rijnland.

De combinatie met een zeejachthaven kan ook, mits het financieel haalbaar is. Daar ligt geen rol voor Rijnland, dat is echt de rol en verantwoordelijkheid voor de gemeente. Maar technisch en ruimtelijk moet het kunnen. En daar moet Rijnland wat mij betreft aan meewerken.

Welke opdrachten staat Rijnland de komende jaren te wachten en wat gaat de Katwijker daarvan merken?

Belangrijkste is het treffen van maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Denk hierbij aan de opvang van water bij hoosbuien, maar ook het opvangen van water voor een periode van droogte.

Verder blijft het zuiveren van afvalwater enorm belangrijk, en dat er steeds wordt gezocht naar nieuwe technieken om dat nog beter en liefst ook goedkoper te doen. Voor de Katwijker betekent dat schoner water vanuit het binnenland via onze gemeente naar zee en dus goed zwemwater.

Daarnaast wil Rijnland een Blue-energiecentrale bouwen. Naast de mogelijke combinatie met strekdammen, investeert Rijnland daarmee ook in een andere manier van energie winnen. Ook wel energietransitie genoemd. Dat is een investering in een duurzame toekomst, en dat is goed voor Katwijk.

••••••••••••••••••

Hoe zat het ook alweer

Waterschappen zijn, net als gemeenten en provincies, overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Zoals elke gemeente een gemeenteraad heeft met een burgemeester en wethouders, zo heeft elk waterschap en hoogheemraadschap een algemeen bestuur (de verenigde vergadering) met een dijkgraaf en (hoog)heemraden.

Voor het bestuur kunnen zowel landelijke politieke partijen als speciale waterschapslijsten zich verkiesbaar stellen. In totaal bestaat de verenigde vergadering uit 30 leden.

Niek van der Plas, 60 jaar, CU-SGP lijsttrekker

Waarom stelt u zich verkiesbaar?

De afgelopen vier jaar heb ik ook in het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap van Rijnland gezeten.

Ik heb daar Rijnland als een mooi bedrijf leren kennen, met veel deskundige en betrokken medewerkers die dagelijks bezig zijn voor ons als inwoners om te zorgen dat wij schoon, en voldoende water hebben en veilig kunnen wonen.

Daarnaast hebben wij de opdracht om de schepping te beheren, de aarde zucht door ons toedoen. Denk daarbij aan, vervuiling van plastics, medicijnen, en klimaatverandering

Voor mij een mooie taak om daar aandacht aan te besteden en dat kan ik door me verkiesbaar te stellen voor het waterschap.

Waarom moeten Katwijkers op uw partij stemmen?

Kiezers die aandacht willen voor het klimaat, de vervuiling van het oppervlakte water, en het terugdringen van de schulden. En die nu daden willen zien stemmen natuurlijk op ChristenUnie-SGP, zodat ons nageslacht ook nog een leefbare aarde heeft

Wat is de meerwaarde voor de Katwijkers om op u als Katwijkse kandidaat te stemmen?

Als 'jongen van de Kust' gaat bij mij veiligheid van dijken en kustversterking voorop, daarnaast zal ik mij inzetten voor het zuiveren van medicijnresten uit afvalwater en verder zal ik me inzetten voor een toekomstbestendig waterbeheer.

De meerwaarde dat Katwijkers om op mij stemmen is dat ik de Katwijkers begrijp, ook als het gaat om hun christelijke waarden en normen, dat ze me makkelijk aan kunnen schieten als ik iets onder de aandacht moet brengen. Ik doe dat voor de inwoners en de bedrijven.

Rijnland wil bij de Uitwatering een Blue-energiecentrale bouwen. De gemeente ziet kansen om die te combineren met strekdammen en een zeejachthaven. Ziet u die kans ook of niet?

ChristenUnie-SGP is groot voorstander voor een Blue-energie centrale in Katwijk. Blue Energy is duurzame energie uit water, opgewekt door het verschil in zoutconcentratie tussen zoet- en zoutwater. Hiervoor wordt zoetwater samen met zeewater langs een innovatief membraam geleid, waarbij energie vrijkomt die 1.600 woningen van energie kan voorzien. Zonder strekdammen en jachthaven kan dit ook uitgevoerd worden.

Voor de strekdammen heb ik een interessant onderzoek, van Deltares, gelezen 'Erosie en aanzanding rond strekdammen bij Katwijk' die in opdracht van Rijkswaterstaat is uitgevoerd. Ik zal dit volgen en als het waterschap hier ook een taak in heeft zal ik me voor Katwijk inzetten. Dit geldt ook voor de eventuele jachthaven.

Welke opdrachten staat Rijnland de komende jaren te wachten en wat gaat de Katwijker daarvan merken?

De opdrachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn in de eerste plaats de drie kerntaken, instandhouding van waterkeringen, het beheren van grond-, en oppervlaktewater en de zuivering van rioolwater.

Daarnaast staat Rijnland voor een aantal zware opgaven zoals Energie terugdringen met 30 procent energieneutraliteit, 30 procent CO2-reductie, klimaatneutraliteit, zuiveren van medicijnresten, etc. en het terugdringen van de schuldenlast.

De Katwijker gaat dat ook merken we zijn er allemaal bij gebaat als de schepping goed beheert wordt, ik ben ook blij dat de Katwijkse jeugd zich ernstig zorgen maakt over het klimaat. Dat geeft de ChristenUnie-SGP nog meer energie om ons 100 procent daarvoor in te zetten.

•••••••••••••••••••••••

Andere Katwijkers                op de kieslijst

ChristenUnie-SGP:

9. Paul Bremmer

13. Nico van der Meij

14. Gerard Mostert sr.

17. Wim van Duijn.

verkiezingen

heemraadschap van Rijnland

Foto: pr

Jonathan de Mooij, 33 jaar, CDA, plek 4

Waarom stelt u zich verkiesbaar?

Foto: pr

Van jongs af aan ben ik 'besmet' met het watervirus. Ik heb aan wedstrijdzwemmen en waterpolo gedaan en zwem nu nog steeds recreatief 3 keer per week in het Aquamar. Mijn ouders hebben allebei gewerkt bij Rijnland en ik kwam daardoor al vroeg af en toe op een zuivering. Als klein jongetje vond ik dat al machtig interessant.

Vanuit die interesse voor water vind ik het een uitdaging om ook bestuurlijk met water aan de slag te gaan. Water is voor ons heel belangrijk. Kijk om je heen, waar zie je nu geen water? Als ik in het waterschap gekozen wordt, kan ik ervoor zorgen dat het geluid van onze gemeente gehoord wordt. Katwijk is heel belangrijk voor Rijnland, want de duinen moeten ervoor zorgen dat wij het zeewater buiten houden. Ook vind ik dat in dit soort besturen ook jonge mensen moeten plaatsnemen. Het gaat immers over onze toekomst.

Waarom moeten Katwijkers op uw partij stemmen?

CDA Rijnland staat voor veiligheid, betaalbaarheid en rentmeesterschap. Veiligheid spreekt voor zich en is voor ons in Katwijk heel herkenbaar: het is belangrijk dat de zee áchter de duinen blijft. De investeringen in de afgelopen jaren in het kustwerk dragen daar aan bij. Tegelijkertijd moet ook de betaalbaarheid in het oog worden gehouden. Er komt de komende jaren heel veel op ons af, met alle klimaatmaatregelen die genomen moeten worden. Veel inwoners hebben zorgen over wie dat moet gaan betalen.

Het CDA loopt niet weg voor de maatregelen die genomen moeten worden, maar houdt wel scherp de lasten van de inwoners in de gaten. De belastingen mogen wat het CDA betreft niet met meer oplopen dan het inflatiecijfer. Ten slotte staat het CDA voor rentmeesterschap. De aarde moet leefbaar zijn voor generaties die na ons komen. Dat betekent dat we aarde mogen gebruiken maar niet moeten verbruiken of zelfs verprutsen.

Wat is de meerwaarde voor de Katwijkers om op u als Katwijkse kandidaat te stemmen?

Net zoals bij zo veel onderwerpen in een samenleving geldt ook voor water dat elke doelgroep zijn eigen belangen heeft. Neem bijvoorbeeld de stand van het grondwater. Boeren hebben die het liefst zo laag mogelijk. Wie z'n huis op kleigrond heeft gebouwd, wil liever een wat hogere grondwaterstand, want dat voorkomt dat de bodem te droog wordt en inklinkt. Dat vraagt dus om belangenafweging en keuzes. Als kandidaat vanuit Rijnsburg kan ik de belangen voor onze inwoners inbrengen en verdedigen. Dat speelt bijvoorbeeld rond het gemaal en de afwatering van overtollig regenwater. Al jaren lopen wij de blauwe vlag mis omdat bij hevige regenval de riolen in het achterland de hoeveelheid water niet kunnen verwerken en de overstorten in werking treden. Daardoor komt ongezuiverd water in het oppervlaktewater terecht. Dit water stroomt daarna via het gemaal in zee. Het waterbeheer zou beter moeten om ervoor te zorgen dat er minder vaak ongezuiverd water via de spuisluis naar zee gaat. Ik ga mij hiervoor hard maken want in Katwijk willen wij, net als in Noordwijk en Scheveningen, ieder jaar een blauwe vlag.

Rijnland wil bij de Uitwatering een Blue-energiecentrale bouwen. De gemeente ziet kansen om die te combineren met strekdammen en een zeejachthaven. Ziet u die kans ook of niet?

Rijnland is neutraal over een zeejachthaven want daar gaat het waterschap helemaal niet over (maar de gemeente en de provincie). Mochten die besluiten een zeejachthaven te willen realiseren, dan sluit CDA Rijnland zich hier bij aan. CDA Zuid-Holland is voorstander van een zeejachthaven en heeft dat ook opgenomen in haar verkiezingsprogramma: 'Het CDA vindt dat de provincie een actieve rol in de planvorming moet spelen, maar wel in overeenstemming met de lokale overheden en belangenorganisaties.' CDA Katwijk is hier wel wat terughoudender in: een zeejachthaven is op zich prima, maar kleinschalig en passend bij het karakter van het dorp. Alle drie, dus het CDA in het waterschap, in de provincie en plaatselijk, omarmen we de initiatieven rond blue-energy. Dat draagt bij aan het schoner en duurzamer maken van onze energiewinning. Het is prachtig als we daar in Katwijk aan kunnen bijdragen.

Welke opdrachten staat Rijnland de komende jaren te wachten en wat gaat de Katwijker daarvan merken?

Rijnland wil in 2025 energieneutraal zijn en is hiermee hard op weg, maar betaalbare lasten voor burgers en bedrijven zijn hierbij belangrijk. Het CDA zal er in het waterschap voor knokken dat de waterschapslasten voor onze inwoners met niet meer dan de inflatie stijgen. Verder vindt het CDA het heel belangrijk dat inwoners en bedrijven betrokken worden bij projecten. Daar maken we ons in het waterschap sterk voor, net als in de provincie en de gemeenteraad.

De komende jaren staan in het teken van maatregelen om de effecten van de klimaatverandering op te vangen bij zowel zware regenval als extreme droogte zoals afgelopen zomer. Daar hebben we met het kustwerk al kennis mee gemaakt. De komende jaren zullen er nieuwe projecten volgen, vooral om de effecten van zware regenval op te vangen. Het waterschap moet zorgen voor droge voeten, ook bij extreem weer.

Jaap Klok, 32 jaar, CU-SGP, plek 3

Waarom stelt u zich verkiesbaar?

We hebben de opdracht om op een verantwoorde manier met de schepping en de aarde om te gaan. Dit is een opdracht van God voor ons allemaal en ik wil hierin graag mijn verantwoordelijkheid nemen.

Goed waterbeheer en waterbeleid is hier een onderdeel van. Alleen zo kunnen we de aarde doorgeven aan onze kinderen, zonder dat de volgende generatie ónze rekeningen hoeven te betalen. Hier wil ik graag actief een rol van betekenis in spelen.

Waarom moeten Katwijkers op uw partij stemmen?

De ChristenUnie-SGP is dé partij die werk wil maken van de opdracht om de aarde te beschermen. Onze partij staat bekend om z'n goed overwogen beleidskeuzes en constructieve manier van besturen. Hierbij mogen we best eens nieuwe wegen inslaan, zoals het stimuleren van nieuwe, duurzame technieken.

Wat is de meerwaarde voor de Katwijkers om op u als Katwijkse kandidaat te stemmen?

Als Katwijker sta ik naast en tussen de Katwijkers. Hierdoor ben ik op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Ook is de drempel laag om mij aan te schieten over actuele onderwerpen.

Zo kan ik een schakel zijn tussen de inwoners van Katwijk en het Waterschap. Ook wil ik graag jongeren oproepen om te gaan stemmen. Dit gaat over jullie toekomst.

Rijnland wil bij de Uitwatering een Blue-energiecentrale bouwen. De gemeente ziet kansen om die te combineren met strekdammen en een zeejachthaven? Ziet u die kans ook of niet?

Wij zijn absoluut voorstander van duurzame technieken, zoals Blue-energy. We willen echter met het bouwen van deze centrale niet wachten op een eventuele zeejachthaven of strekdam, wat een gemeentelijke aangelegenheid is.

Voordat deze er trouwens eventueel gaan komen, zal er nog heel wat water door de Rijn stromen…

Welke opdrachten staat Rijnland de komende jaren te wachten en wat gaat de Katwijker daarvan merken?

Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer. Waterstanden zullen vaker en sterker variëren. Veel van dit water dat moet worden afgevoerd, zal via de Rijn naar de zee gaan. Dit betekent dat de extra capaciteit van het gemaal, die enkele jaren geleden is bijgebouwd, niet voor niets is geweest.

En we kunnen hier natuurlijk ook gebruik van maken, door energie uit het stromende water te halen. Denk aan een Blue-energycentrale.

Katwijkers kunnen lokaal stemmen bij verkiezingen Provinciale Staten

Ingezonden n Hart Voor Katwijk

Tijdens de komende Provinciale Staten verkiezingen kunnen inwoners van Katwijk een lokaal geluid laten horen. Anita van Ginkel-Lanting (Hart Voor Katwijk) staat op de 4e plaats van Lijst 16 , de Lokale Partijen Zuid Holland (LPZH).

Steeds meer kiezers zijn de landelijke politici moe. Ze blijven de media domineren maar zijn niet verkiesbaar. Een boel gepraat vanaf de Haagse stoelen om de eigen partij provinciaal zo groot mogelijk te laten worden. Praten maar nauwelijks luisteren.

In Katwijk zijn steeds duizenden lokale stemmen uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van Ginkel hoopt dan ook dat de lokale kiezer lokaal blijft stemmen. Om ook Katwijkse belangen die de inwoners rechtstreeks raken, in de provincie naar voren te brengen. Om tegenwicht te geven aan al die onbekende provinciale politici die op de slippen van hun landelijke lijsttrekkers binnengekomen, zonder zich nu te hoeven verantwoorden voor hun daden maar wel beslissen over Katwijkse zaken. Denk aan een zeejachthaven, een ondertunneling van de N206, het 'Katwijk op de schop' voor het openbaar vervoer.

'Een stem op de LPZH betekent een stem op iemand die de lokale politiek in de provincie brengt. Iemand die u, anders dan die landelijke kopstukken, wèl kunt benaderen voor het oplossen van problemen met de overheid. Iemand die uw gemeente en buurt waarin u leeft goed kent', aldus Van Ginkel.

Naast Hart Voor Katwijk zijn er nog 13 andere lokale partijen uit Zuid Holland die samen deelnemen aan de LPZH.

verkiezingen

23 / 24

ZONDAG 17 maart

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Ton Heemskerk

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: Henk Vliem

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. I.A. Padmos, Kaag

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. D. Groeneveld

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. J.W. Korpelshoek, Katwijk a/d Rijn
17.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Woensdag 20 maart
19.30 uur: ds. A. Haasnoot, Vesper
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. A. Haasnoot
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
De Voorhof
9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. G. Zomer,
em. Waardhuizen
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. J. Henzen,
Wateringen
18.30 uur: ds. Jac. Jongejan,
Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, cantor
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering,
Thomas fsj, Vocalis

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Harry Oudshoorn