De Rijnsburger

27 februari 2020

De Rijnsburger 27 februari 2020


>Minister over Sluiting huisartsenposten

De n huisartsenzorg wordt beter en veiliger als de huisartsenzorg 's nachts op één plek in de regio wordt georganiseerd. Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zo schrijft zorgminister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer.

In de regio ontstond veel onrust toen bleek dat de huisartsenposten in Voorhout en Alphen aan den Rijn waarschijnlijk 's nachts dicht gaan. De huisartsenpost in het LUMC Leiden gaat waarschijnlijk helemaal dicht. De huisartsenpost (HAP) Leiderdorp krijgt een regiofunctie. Met die maatregelen willen de huisartsenposten de nachtzorg beter organiseren.

De minister beaamt dat er uitdagingen zijn in zorgland. 'Zoals u weet is het zorglandschap in beweging als gevolg van allerlei ontwikkelingen, zoals demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat zorg anders georganiseerd wordt. Daarbij vind ik het belangrijk dat de continuïteit en kwaliteit van zorg geborgd wordt.'


De kwaliteit zou geborgd zijn als vanuit één locatie - Leiderdorp - gewerkt gaat worden. 'Door met meerdere artsen en triagisten tegelijk te werken is meer afstemming mogelijk waardoor de zorg beter en veiliger wordt. Ook wordt het zo mogelijk om beter op zorgvragen in de nacht te anticiperen.' schrijft de minister.Inloopochtend

Uitnodiging n Aanstaande vrijdag, 28 februari, is het weer een gezellig samen zijn in het zalencomplex van de Chr. Gereformeerde kerk aan de Oegstgeesterweg 71. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Nel Heemskerk 071 4025772 of Marja Zandbergen 071 4028571.

Een beeld dat voorkomen moet worden: afval naast de bakken. | Foto: pr Foto: pr

Beloning
voor
afval scheiden

Na
scheiden is ook een methode

Meer groen
in de
gemeente

Liberty Dance
in
Hangaar 2

GS n wil tijdelijke N206 aan noordkant

5 / 24

Repaircafé weer geopend

Rita Nagtegaal en Eef van Tricht zingen samen al 100 jaar bij De Lofstem. | Foto: K. van Delft. Foto: K. van Delft

Maandelijks n Op zaterdag 29 februari is iedereen weer van harte welkom in het Repaircafé.

Van 10.00-12.30 uur ben je welkom in het gebouw van de dagbesteding Gemiva. Deze ruimte kun je vinden in de Tulpenstraat 16-18. Het Repaircafé bestaat al op veel plekken in Nederland. Het doel is te kijken of spullen eerst nog gerepareerd kunnen worden in plaats van ze weg te gooien. Daarbij kun je denken aan je stofzuiger, koffiezetapparaat, stoel en dergelijke. We vragen voor de reparatie een vrijwillige bijdrage in de kosten. Wel belangrijk om te weten: het Repaircafé is niet bedoeld als gratis reparatie-mogelijkheid. De fietsenmaker en de kledinghersteller moeten ook hun brood verdienen. Het idee is dat je er tijdens de reparatie bij blijft en er zelf ook wat van leert.


Ook is men op zoek naar gereedschap en vrijwilligers die op basis van hun technische achtergrond, op oproepbasis willen repareren. Voor meer informatie mail naar Repaircaferijnsburg@gmail.com of bel met Wilco Korts 06-30787182.

>60 jaar gezongen als een Nagtegaal

Zingen n In de Immanuëlkerk werd vorige week woensdagavond de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van de gemengde zangvereniging ‘De Lofstem’.

Nadat de diverse activiteiten die in het jaar 2019 hadden plaatsgevonden nog eens werden besproken en de notulen en financiën waren goedgekeurd, werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Rita Nagtegaal kreeg een oorkonde met een zilveren broche van de christelijke zangersbond, in verband met het feit dat zij 60 jaar lid was van De Lofstem. ‘Dit was toch wel een heel bijzonder gebeuren wat niet veel plaats vindt’, aldus de voorzitter Renate van Delft. De andere jubilaris Eef van Tricht was ook al een lange tijd lid namelijk 40 jaar. Beide dames hebben zich ook ingezet met diverse activiteiten en kregen een welgemeende felicitatie. Onder hartelijk applaus werd hen een prachtig boeket overhandigd. Hierna werd een grote verloting gehouden met mooie prijzen. Het werd een gezellige avond met een hapje en een drankje, waarbij niemand met lege handen naar huis ging.

GB voor positieve stimulans afval scheiden

Een beeld dat voorkomen moet worden: afval naast de bakken. | Foto: pr Foto: pr

Ingezonden n Vorige week sprak de gemeenteraad over de manieren om afval beter gescheiden in te zamelen. GemeenteBelangen (GB) ziet dit niet als een taak die we alleen bij onze inwoners neer kunnen leggen. De gemeente moet zo goed mogelijk faciliteren, optimaliseren én communiceren omtrent het scheiden van afval. Het moet voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om hun huisvuil te scheiden.

In de notitie die werd besproken staan een aantal goede oplossingsrichtingen. Zoals het verruimen van de openingstijden van de milieustraat, de mogelijkheid om per wijk te zoeken naar de beste inzamelmethode en de suggestie papier en PMD (PlasticMetaalDrinkpakken) aan huis op te halen.

Maar toch stond GB niet geheel positief tegenover alle aangereikte oplossingen.


Zo werd er gesproken over het invoeren van een financiële prikkel om restafval te verminderen (diftar). Maar wat gaat dit onze inwoners kosten?

En hoe moet dit bij ouderen complexen, inwoners met lage inkomens of als men veel restafval heeft door bijvoorbeeld incontinentiemateriaal?Belonen van inwoners die goed scheiden geeft een positieve stimulans


Tal van vragen die nog onbeantwoord zijn. Ook is er te weinig informatie geboden over nascheiding. Bij nascheiding doen machines in plaats van de inwoners het scheidingswerk. Klinkt eenvoudiger, maar is dit mogelijk? Nascheiding schijnt erg duur te zijn, de machines scheiden niet 100% en er blijft veel GFT in het restafval over wat vervolgens wordt verbrand. Zonde want GFT is een grondstof die veel oplevert en tegelijk het duurst is om te verbranden. GFT moet dus uit het restafval, en dat kan alleen met bronscheiding.

De kosten, manier van berekenen en eventuele uitzonderingen zijn nog niet uitgewerkt. GB ziet wel iets in positieve benadering van een dergelijk systeem.


Belonen van de inwoners die goed scheiden door ze geld terug te geven of minder te laten betalen. Hierdoor creëer je een positieve stimulans in plaats van een negatieve afkeer tegen het afval scheiden.

Voor de duidelijkheid is diftar geen nieuwe belasting. De gemeente mag niet verdienen aan de inkomsten van de afvalstoffenheffing en moet deze volledig inzetten voor ons afvalsysteem.

Als laatst mist GB in deze notitie wederom de volmelders. Deze voorkomen dat de containers in milieuparkjes overvol zijn en inwoners daardoor regelmatig hun gescheiden afval niet kwijt kunnen.

In 2017 heeft GB hier al een motie voor ingediend en werd ons 'aandacht' voor de volmelders belooft. Na bijna drie jaar aandacht vindt GB het nu tijd voor actie.

>VVD Katwijk: niet extra betalen voor restafval

Ingezonden n Het Katwijkse college staat voor een grote uitdaging. De gemeente Katwijk streeft naar een maximum van 25 kilogram restafval in 2025 per inwoner per jaar en uiteindelijk geen restafval meer in 2050, conform afspraken met het Rijk.

Nu produceert de gemiddelde inwoner van Katwijk nog zo'n 200 kilogram restafval per jaar. VVD-raadslid Annette Brul neemt u mee in het proces. Op dit moment wordt er nagedacht hoe Katwijk aan de doelstellingen moet gaan voldoen.

Landelijk verschilt de manier van inzameling nogal: je kunt bij 'de bron (inwoners) afval scheiden, maar nascheiden is ook een methode. Voor- en tegenargumenten voor beide methoden zijn er in overvloede. Het college kiest er nu voor om bij de bron te scheiden en nadrukkelijk niet door middel van nascheiding.Nascheiden is ook een methode


Daarbij wordt ook gekozen voor behoud van een eigen systeem per kern van de gemeente. Inwoners worden daarbij gestimuleerd om zo veel mogelijk zelf te scheiden. Er wordt nog onderzocht of het rendabel is om meer grondstoffen aan huis op te halen. Het college wil daarbij inwoners laten betalen voor restafval, om inwoners te prikkelen tot betere afvalscheiding.


VVD Katwijk vindt een eigen systeem per kern positief, maar vraagt zich wel af waarom er niet voor nascheiding wordt gekozen en wat de kosten hiervan zijn. Ook zijn we kritisch over het betalen voor restafval. Dit klopt gevoelsmatig niet. Je vraagt inwoners om hun afval te scheiden en beloond hen vervolgens negatief door te laten betalen. En zorgt dit bijvoorbeeld niet voor hoge kosten voor gezinnen? We denken dat deze 'prikkel' van het college een averechts effect heeft, want waarom zouden mensen moeite doen om vervolgens extra te moeten betalen? Dit zou bovendien kunnen leiden tot het dumpen van afval.


Wij zijn dan ook voorstander van een systeem, waarbij inwoners beloond in plaats van gestraft worden wanneer afval gescheiden wordt aangeleverd. Binnenkort komt het college met een reactie op de vragen en zullen we horen hoe een en ander in de praktijk uitgevoerd gaat worden.

>DURF: Niet extra betalen restafval, maar nascheiding

Ingezonden n Afgelopen maand kwam het college met het voorstel dat inwoners moeten gaan betalen voor hun restafval. Het college kwam tot dit besluit, omdat de kosten voor het verbranden van restafval en daardoor de afvalstoffenheffing steeds verder stijgen.

DURF is tegenstander van extra betalen voor restafval en pleit in plaats daarvan voor de overstap van bron- naar nascheiding. Laten we niet blijven investeren in iets dat niet werkt. We moeten kiezen voor een variant die beter en duidelijker is voor onze inwoners.

Extra betalen voor het restafval brengt een aantal nadelen met zich mee. Veel mensen hebben momenteel al weinig ruimte in hun appartement voor de containers waarin ze gesorteerde afval moeten gooien. Het zal zorgen voor het dumpen van afval en zullen mensen expres het restafval in de verkeerde containers (zoals PMD en GFT) gooien om kosten te besparen.


Inmiddels klagen ook afvalbedrijven. Zij signaleren dat het gescheiden afval steeds minder geschikt is voor recycling, aldus een woordvoeder van de vereniging van afvalbedrijven afgelopen maand in de NRC. Zo werd in 2017 meer GFT opgehaald, maar werd er minder compost van gemaakt, dit komt omdat de vervuiling toeneemt. De meeste vervuilde stromen gescheiden afval komen uit gemeenten waarin de tarieven van de hoeveelheid aangeboden restafval is ingevoerd, zoals Katwijk nu ook wil gaan doen.Niet blijven investeren in iets dat niet werkt


Volgens onderzoek van de VU Amsterdam blijkt dat gemeenten die aan nascheiding doen, meer herbruikbaar materiaal ophalen dan gemeenten die scheiden aan de bron. Zo stapte Rotterdam vorig jaar over en dat is een groot succes geworden. Er wordt tien tot twaalf keer meer plastic, metaal en drinkpakken uit het restafval gehaald dan toen inwoners dat zelf nog behoorden te doen.

Als het aan DURF ligt kiest onze gemeente voor nascheiding en wordt deze variant verder uitgewerkt. Daarbij mag het PMD weer bij het restafval, want moderne machines kunnen beter scheiden dan mensen. Tevens is nascheiding beter voor milieu en op de langere termijn zelfs goedkoper voor de inwoners. Daarnaast blijft de GFT-bak gewoon bestaan en brengen we glas en oud-papier naar milieuparkjes.


Een keer per maand doen een vijftal inwoners hun zegje over een bepaald onderwerp. Deze keer gaat het over de deal die de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf over woningbouw op voormalig vliegkamp Valkenburg is overeengekomen: het bouwen van tenminste 5000 (betaalbare) woningen.
De stelling luidt: 'ZOVEEL MOGELIJK WONINGEN OP HET VLIEGKAMP, WANT DE WONINGNOOD IS HOOG.'De woningnood is inderdaad hoog. Wie hebben er het hardst een woning nodig? Heel kort door de bocht: jongeren/starters en mensen met een sociale indicatie, zoals bijv. gezinnen na een scheiding, die niet meer in hun te dure huis kunnen blijven wonen. Dan heb je behoefte aan een huurwoning of een betaalbare koopwoning. Voormalig vliegveld Valkenburg zou hierin moeten voorzien. Dat daar nu aandacht voor is, is heel mooi, maar lijkt mij nog enigszins scheef. In eerste instantie werd er gesproken over max. 5000 woningen, zodat er nog enigszins groen overblijft. Dat kon alleen maar als de grond extra duur verkocht wordt voor woningbouw en dat betekent dus flinke hoge prijzen. Nu wordt het minimaal 5000 woningen EN extra c.q. betaalbare woningen. Ik ben voor een fifty-fifty oplossing: maximaal 5000 woningen, waarvan de helft betaalbare koopwoningen en sociale sector. Desnoods de lucht in zodat je optimaal gebruik maakt van de dure grond. Voorlopig is het de vraag of de stikstofwetten de woningbouw nog verder gaan vertragen of onmogelijk maken!
Man aangehouden voor vernieling

Snackbar n De politie heeft donderdagmorgen een 45-jarige man aangehouden vanwege de vernieling van een Rijnsburgse snackbar in de nacht van zondag naar maandag. Dat meldt de politie. In de nacht van zondag op maandag rond 02.50 uur is met een voorwerp ingeslagen op 14 ruiten van snackbar Ouwersloot aan de Spinozalaan in Rijnsburg. Het lijkt erop dat met een hamer of soortgelijk voorwerp heel hard is ingeslagen op 14 ruiten en de deur.

>Boeketdienst

Kerk n Op zondag 1 maart staat het tweede kruiswoord van Jezus centraal: ‘Ik verzeker je, nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn’. Ds. Menno Zandbergen uit Aalsmeer is de spreker, Karin Nijgh de dienstleidster en Marc van Starkenburg & band verzorgen de muziek. Voor de kleinsten is er KidsMission.                 Om 16.30 uur staan koffie en thee klaar en om 17.00 uur start de dienst in de Immanuëlkerk.

Ik ben het daar zeker mee eens. Alleen zit er een adder onder het gras bij deze stelling. Het is fantastisch als er méér dan het minimum van 5000 woningen gebouwd wordt. Alleen dan moeten die extra woningen wel beschikbaar gesteld worden voor mensen met lagere inkomens. Het risico is namelijk dat de projectontwikkelaars nog meer duurdere woningen bouwen om de ‘kosten’ eruit te halen. En daarmee wordt de spijker van het woningnood-probleem volledig misgeslagen. Want juist voor mensen die net klaar zijn met school of al een paar jaar werken is het haast onmogelijk om een woning te vinden. En mocht je een koopwoning tegenkomen dan is deze vaak te duur door de belachelijke hoge huizenprijzen. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen gigantisch en is de huurprijs van een particuliere woning de pan uitgestegen. Al met al, een situatie waardoor velen in hotel mama blijven vertoeven. Uiteraard zijn deze mensen (waaronder ikzelf) hier dankbaar voor, maar het wordt hoog tijd dat het makkelijker wordt om het huis uit te gaan.

Dat de gemeente Katwijk jarenlang aan het steggelen is geweest met het Rijksvastgoedbedrijf over het bebouwen van het voormalige vliegveld Valkenburg, is natuurlijk een lachertje. Pas na ingrijpen van de minister, die dreigde om de regie van de gemeente over te nemen, is er nu eindelijk een akkoord over de bouw. Dat er meer dan 5000 woningen komen, is vanwege de krapte op de woningmarkt een goede zaak. Datzelfde geldt voor het feit dat de wethouder zich hard heeft gemaakt voor betaalbare woningen, want daar is veel behoefte aan. Tegelijkertijd hoop ik dat er een mooie en karakteristieke wijk ontstaat. Hoe dat zou kunnen? Kijk naar wat er tot stand is gebracht in de regio en dan met name naar Oegstgeest aan de Rijn en De Horn in Rijnsburg. Daar zijn nu prachtige en gevarieerde wijken met woningen in Oudhollandse stijl en met veel aandacht voor de historie van het gebied. In De Horn is de eeuwenoude Vliet doorgetrokken en een archeologisch park aangelegd. Wat mij betreft wordt dit als voorbeeld genomen voor vliegveld Valkenburg.

Tenminste 5000 woningen! Het woordje, tenminste, belooft ons dat het er gegarandeerd meer zullen worden. Als men ooit begint met bouwen, want eerst moet namelijk de nieuwe N206 klaar zijn en de aanleg van die weg verloopt nu ook niet bepaald voorspoedig. Ja, ook in onze KRV gemeenten zijn veel inwoners op zoek naar een nieuwe woning. Nieuw Valkenburg werd alweer 10 jaar geleden gepresenteerd als de woonwijk waar wij KRV-ers ons in de toekomst zouden gaan vestigen. Een fantastische overwegend groene wijk, veel ruimte, geen auto te zien, er stonden zelfs paardjes in weitjes ingetekend. Maar de tijd verstreek, tot een beslissing kwamen onze lokale politici niet en Den Haag moest er onlangs zelfs aan te pas komen om de bouwplannen vast te laten leggen. Die besliste ook dat er op Nieuw Valkenburg toch wel tenminste 5000 woningen moeten komen, maar meer mag ook. Gezien de enorme druk op de woningmarkt voorzie ik, het zal nog wel even duren, een nieuwe Bijlmer verrijzen. Maar of we daar nu naar moeten verlangen?

>Tips?

Nieuwtje n Heeft u iets leuks voor De Rijnsburger?                 Laat het ons weten via redactie@derijnsburger.nl of                 tel. 071 40 22 901.

Bloemen zijn weer te koop in Valkenburg

Peter van Klaveren tussen de bloemen. | Foto: P. van Kampen. Foto: Piet van Kampen

n Voor elke klant een leuke attentie

Advertorial n Vanaf donderdag 5 maart staat Peter van Klaveren van Bloemenhandel Cees van Klaveren uit Rijnsburg bij supermarkt Hoogvliet met zijn mobiele bloemenwagen. Een wagen voor fleur en kleur waar de klanten uit Valkenburg nu eindelijk in hun eigen dorp weer een bloemetje kunnen kopen.

Door Piet van Kampen

Peter is de zoon van Cees van Klaveren die 35 jaar geleden in de Hoftuin in Rijnsburg de eerste bloemen aan de man bracht. Een man die in het gezin van Cees en Hennie tussen de bloemen is opgegroeid. Ook zijn broer Karel zit ‘in de handel’. De beide broers hebben standplaatsen op de markten in Purmerend, Schagen, Landsmeer, Monnickendam, Amsterdam en dichtbij huis op het Hoftuinplein in Rijnsburg.

Volgende week donderdag staan de bloemen van Bloembinderij Leuk dus ook in Valkenburg te pronken voor de klant. Bloembinderij Leuk is al langer bekend als de winkel aan de Langevaart in Rijnsburg die door moeder Hennie wordt gerund.

Bij Peter kunnen de klanten niet alleen voor een mooie ruiker of boeket terecht, maar ook alle bloemstukken kunnen bij hem worden besteld. Voor speciale gelegenheden zoals een bruiloft of voor verzorgde grafstukken.


Het bedrijf heeft ook een eigen website www.ceesvanklaveren.nl waarop alle activiteiten zijn vermeld. Zo worden er ook workshops bloembinden en bloemschikken gegeven en kunnen er zakelijke abonnementen worden afgesloten. De klanten die op donderdag 5 maart een bloemetje bij Peter kopen krijgen allemaal een leuke attentie ter kennismaking.

>Hoop gemeente en Valkenburg nu gevestigd op Provinciale Staten

n Besluit GS: Tijdelijke N206 Tjalmaweg aan noordkant

Gedeputeerde n Staten (GS) van Zuid-Holland hebben gekozen voor een tijdelijke weg aan de noordkant van de huidige N206 Tjalmaweg, dus langs de bebouwing van Valkenburg. Die is nodig om die provinciale weg te verbreden van twee naar vierbaans.

Volgens GS is er binnen de door Provinciale Staten (PS) gestelde kaders geen ruimte voor een zuidelijke variant. Alleen als PS die kaders wijzigt en meer geld beschikbaar stelt, is een tijdelijke weg aan de zuidkant mogelijk.


De provincie Zuid-Holland startte half november op verzoek van de gemeente Katwijk een onderzoek naar mogelijke zuidelijke alternatieven voor de tijdelijke verlegging van de N206. Dat verzoek werd gedaan op nadrukkelijk aandringen van bewoners van Valkenburg en de Katwijkse politiek.


Het rapport was eind januari afgerond en aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. In dat rapport zijn de resultaten van alle onderzochte aspecten, van de vergelijkingstabel en van de verschillende varianten voor een tijdelijke verlegging van de N206 (drie aan zuidzijde en één aan noordzijde) ‘zoveel als mogelijk feitelijk en kwantitatief weergegeven’, aldus het persbericht van de provincie.

Op basis van het rapport hebben GS geconcludeerd dat zij, binnen de door PS vastgestelde kaders, geen ruimte zien om door te gaan met een tijdelijke noordelijke verlegging van de N206. Alleen als PS besluiten om de kaders te wijzigen en te kiezen voor een zuidvariant en daar ook nog extra benodigde financiële middelen voor beschikbaar stellen, dan geeft GS opdracht aan aannemer Boskalis om een zuidelijke tijdelijke weg aan te leggen.


Teleurgesteld

De Katwijkse wethouder Rien Nagtegaal vindt het ‘teleurstellend dat uit het onderzoek naar de zuidelijke varianten geen realistisch alternatief naar voren is gekomen’. ‘Als gemeente hebben we ons samen met de Valkenburgse bevolking hard gemaakt om zuidelijke alternatieven voor de tijdelijke N206 onderzocht te krijgen. De gemeente waardeert het dat de provincie tijd en geld heeft gestoken in een uitgebreid onderzoek naar deze alternatieven.’

In maart bespreekt Provinciale Statencommissie dit onderwerp. ‘We kijken met veel belangstelling uit naar deze belangrijke vergadering.’

Katwijk Smart Village (KSV) neemt in ieder geval geen genoegen met het GS-besluit, laat Piet Ooms op social media weten. ‘KSV gaat de komende dagen het rapport verder analyseren en becommentariëren. Er zitten veel haken en ogen en open eindjes aan het rapport en men vergelijkt appels met peren. Bezie niet alleen wat het meer kost (ten opzichte van wat?), maar kijk ook wat het oplevert! Alleen al door integratie van het HOV in dit project kan tientallen miljoenen worden bespaard.’


Het definitieve besluit voor de noordelijke of een zuidelijke varianten is aan Provinciale Staten. Ooms: ‘KSV gaat namens ons Valkenburgers inspreken en alles uit de kast halen om de raad te overtuigen voor een van de zuidelijke varianten te kiezen’.

Provinciale Staten behandelen het onderzoek naar verwachting in maart.

DSV is ‘steenrijk en straatarm’

Interim n directeur Kenkhuis van DSV vertelde de raadsleden vorige week donderdagavond uitgebreid wat er aan de hand is bij de zorgorganisatie en hoe dat opgelost gaat worden.

Zijn relaas is samen te vatten in zijn eigen uitspraak: ‘DSV is steenrijk, maar straatarm’. Steenrijk wat gebouwen en een ‘in principe zeer goede en degelijke zorgorganisatie’ betreft en straatarm, omdat de portemonnee leeg is. En juist die nieuwbouw van onder meer Duinrand, Vlietstede en Parledam is voor een groot deel debet aan de problemen. ‘In vastgoed wordt er op een miljoen meer of minder niet gekeken, maar bij zorg wordt terecht elk dubbeltje omgedraaid. Er is vermenging ontstaan tussen die twee culturen. Als je dan het ene gat met andere gaat vullen, kun je op een bepaald moment niet meer aan je financiële verplichtingen voldoen. Dat was in het voorjaar van 2019 het geval. De portemonnee was leeg.’

Gevolg is, dat DSV 2,5 miljoen euro moet bezuinigingen. ‘Maar niet op de zorg’, benadrukt Kenkhuis nog maar weer eens. Hij verwacht, dat DSV begin 2022 weer op orde zal zijn. ‘Het is financieel oplosbaar. Voorwaarde is wel, dat DSV de tijd en rust vindt en krijgt om slagvaardig aan de slag te gaan’, aldus Kenkhuis.


Verkoop Salem

Om weer geld in die portemonnee te krijgen, wordt verkoop van vastgoed onderzocht. Dat wordt waarschijnlijk verkoop van het pand Salem in Katwijk aan Zee. ‘Half maart hopen we de notitie vastgoed te hebben en daar is Salem onderdeel van. Het is wel zo, dat we de zorgcapaciteit van Salem nodig hebben. Dus Salem komt op terug.’ Voor het pand Salem is al veel belangstelling, laat de interim-directeur weten. ‘Zelfs buitenlandse partijen melden zich. Er worden al gesprekken gevoerd.’


Kenkhuis is aangetrokken om de boel bij DSV weer vlot te trekken. Hij heeft ervaring als interim-directeur en interim-bestuurder bij gemeenten en provincies, in de jeugdzorg en ouderenzorg, bij welzijnsinstellingen en in de kinderopvang. Ook is hij raadslid en wethouder geweest.

>Leerlingen met mes gepakt

School n De politie Katwijk heeft vorige week donderdag twee leerlingen van een middelbare school in Katwijk betrapt met een mes. Dat meldt de politie op social media. Er was een mes gezien bij twee leerlingen. De schoolleiding had de twee leerlingen van 13 en 15 jaar apart genomen. Ze vertelde niet waar het mes zou zijn. Agenten hebben de feiten en consequenties voor beide leerlingen besproken. Voor de schoolleiding was èèn ding wel duidelijk: 'hierin gaan we echt een grens te ver.' Na een indringend gesprek is het mes gevonden in de onderbroek van de 13-jarige leerling. Na ontvangst van het mes hebben agenten de andere leerling aan de tand gevoeld. Dit was een 15-jarige jongen. Hij was direct eerlijk en vertelde het mes van huis te hebben meegenomen. De twee leerlingen zijn per direct geschorst en zijn ze na overleg met het Openbaar Ministerie verwezen naar Bureau Halt.


Stichting Kat wijk Hartveilig

Onlangs heeft Stichting Katwijk Hartveilig weer een reanimatiecursus gegeven. Nu is dat niet zo heel bijzonder. Wat het wel bijzonder maakte is dat twee deelnemers van die cursus een lichte verstandelijke beperking hebben. De lesstof ziet er hetzelfde uit maar gezien de beperking werd er iets langer les gegeven in plaats van de gangbare 2 x 2 uur. Er is dus aan alle voorwaarden voldaan en er werd hetzelfde van deze cursisten gevraagd. Dat dit een unieke gebeurtenis is moge duidelijk zijn. Deze mensen zijn zeer gedreven volgens instructeur Jan Bakker en willen zich, indien noodzakelijk, graag voor de medemens inzetten.

Stichting Katwijk Hartveilig is trots op deze twee dappere cursisten, die zich ook willen inzetten om hun medemens te hulp te schieten wanneer dat nodig mocht zijn.

Wilt u ook deelnemen aan de reanimatiecursussen dan kunt u zich opgeven via het telefoonnummer 06 1305 1635, via het emailadres cursus@katwijkhartveilig.nl of op de site van www.hartstichting.nl.

Voor de cursusdata kunt u kijken op de website: www.katwijkhartveilig.nl. Vanaf maart t/m december zijn er nog plaatsen beschikbaar met uitzondering van juli en augustus.

Er is een maximum van 6 deelnemers per cursusavond om de kwaliteit te waarborgen en dat voor een bedrag van slechts € 19,- voor de gehele cursus inclusief materiaal en een officieel reanimatiecertificaat.

>Afscheid van pastoor Hagen

Op zondag 1 maart neemt pastoor Michel Hagen afscheid van de parochie H. Augustinus. Sinds 2012 was hij pastoor/moderator van deze fusie-parochie. Daarvoor was hij pastoor van de drie Wassenaarse parochies. Vanaf 1 juni a.s. zal pastoor Hagen benoemd worden als lid van het pastoraal team van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM). Het afscheid van pastoor Michel Hagen vindt die zondag plaats met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 in Wassenaar.

Aansluitend is er een receptie in Theater De Warenar, Kerkstraat 75. Daar wordt een speciale kinderhoek ingericht. Die zondagochtend zijn er geen vieringen in de andere parochiekernen; wel op zaterdagavond in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en de Jozefkerk in Wassenaar.

>Akkoord

De ondertekening van de overeenkomst tussen Katwijk en RVB over nieuwe woonwijk '‘t Veld' vindt volgende week plaats. De juristen zijn nu bezig om de puntjes op de i te zetten in de contracten. Dan zal blijken hoeveel woningen er gebouwd gaan worden in de nieuwe woonwijk ‘’t Veld’, zoals het voormalig vliegkamp onder Valkenburgers wordt genoemd.Dance Event in Hangaar 2

Foto: pr

n Met Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam headliners

Liberty n Dance. Voorafgaand aan de viering 75 jaar vrijheid op 5 mei zal op vrijdag 1 mei een groot dance event plaats vinden in hangaar 2 van het voormalig vliegkamp Valkenburg.

Heerlijke muziek van TOTO 27 maart in Tripodia.| Foto: pr. Foto: pr

Onder de naam Liberty Dance zullen diverse artiesten optreden.

Kris Kross Amsterdam (KKA) is een dj-trio uit Amsterdam, bestaand uit de broers Jordy en Sander Huisman en Yuki Kempees. De muziek van de groep is een mix van moderne r&b, hiphop, funk, soul, pop en house. Kris Kross stonden reeds op verschillende podia, waaronder Mysteryland in Nederland, Tomorrowland, Parookaville in Duitsland en het Ultra Music Festival in de Verenigde Staten. Kris Kross Amsterdam bewijst steeds meer dat ze een extreem getalenteerd collectief zijn. KKA is daarom één van de headliners op Liberty Dance.


Lucas de Wert en Steven Jansen leerden elkaar kennen op de basisschool en begonnen in 2010 samen te draaien in een café in hun hometown Maastricht. Inmiddels maken ze de ene na de andere knaller en draaien ze op de vetste dancefestivals en voor volle zalen over de hele wereld zoals Tomorrowland, Creamfields en Sunburn India. Daarom kunnen Lucas & Steve niet ontbreken op dit dance event.


Lokaal talent

Uiteraard kan lokaal talent niet ontbreken tijdens Liberty Dance. De organisatie is dan ook zeer verheugd dat lokale talenten aan de line-up zijn toegevoegd. DJ Moombax (Boaz Haasbroek) is een van de jonge dj talenten die Katwijk momenteel rijk is. Binnen het DJ & Producers project van het jongerenwerk van Welzijnskwartier wordt hij nu al klaargestoomd voor ‘het echte werk’. Boaz is momenteel al behoorlijke stappen aan het maken en werd tijdens afgelopen oud & nieuw als jong dj talent gepresenteerd aan een groot publiek tijdens Kattukwaed Festival. Hij mag ook nu zijn dj skills laten horen en staat garant voor een gezonde dosis van de lekkerste moombahton sounds! Yorrick Stevo Drijver is de persoon achter Double Six. Yorrick begon al op zeer jonge leeftijd met piano spelen en startte op 16-jarige leeftijd met het produceren van muziek. Een jaar later startte hij zijn met draaien en het aanleggen van zijn eigen muziekcollectie voor zijn sets. Tegenwoordig is hij bezig met zichzelf verder te ontwikkelen. De dj sets van Yorrick zijn altijd gevuld met de dikste big-room klappers en hij krijgt iedere zaal 100% los.

Christopher Mastenbroek, beter bekend als Christo, is een DJ/Producer die altijd veel energie in zijn dj sets brengt door verschillende stylen te mixen, van moombahton, latin house, techno en big room, van een laag tot een hoog tempo, met een commercieel tintje. Als resident dj in The Stairs in Katwijk heeft hij al ruim 8 jaar ervaring. Christo heeft het hele pakket en kan iedereen op de dansvloer vermaken met zijn eigen combinatie van sounds en styles.


Dj Jor-D kan uiteraard niet ontbreken op dit evenement. Dj Jord-D is een allround Dj die al meer dan 18 jaar door het hele land draait. Dj Jor-D is geen onbekende in de regio in de café’s, clubs, feesttenten en op evenementen. Een avondje Dj Jor-D kan alle kanten opgaan, van Dance Classics naar House dan door naar Moombahton dan een lekker hitje van het moment naar een gezellige Hollandse meezinger of dit allemaal net andersom, niks is te gek. Eén ding is zeker het dak gaat en moet eraf.


Liberty Dance is een initiatief van de Oranjeverenigingen KRV en de gemeente Katwijk. De kaartverkoop voor Liberty Dance start vrijdag 28 februari.

>TOTO-Tribute in Tripodia Katwijk

Top Tributes Tripodia heeft beslag weten te leggen op Touch of TOTO. Deze 8-mansformatie treedt vrijdag 27 maart a.s. op in Tripodia. Deze band is al 10 jaar actief en heeft veel nationale en internationale optredens gedaan. Touch of TOTO brengt als één van de beste TOTO-Tribute bands een hommage aan meer dan 40 jaar TOTO. In een haast 2,5 uur durende set worden hits als Africa, Pamela, Stop Lovin' you, Rosanna en Hold the line vol passie op je afgevuurd. Een avond vol herkenning en genieten! Reserveer deze datum in je agenda en bestel je kaarten via www.ticketkantoor.nl/shop/toto-tripodia of www.tripodia.nl. Zitplaatsen zijn slechts zeer beperkt verkrijgbaar (zijpodium). Voor sponsorpakketten, 06-23937847 of 06-22116031.
Gewapend met instrumenten van de originele muzikanten van TOTO en hetzelfde decor vergeet u even dat u bij een tribute band staat. Met 10 jaar ervaring aan shows in binnen- en buitenland is Touch of TOTO on fire en klaar om u een onvergetelijke avond te bezorgen.
TOTO is hofleverancier van hits uit de jaren 70, 80 en 90 en werkte wereldwijd mee aan meer dan 5.000 albums. U hoort dus ook de alle tophits waar TOTO een vinger in de pap had. Van Michael Jackson tot Aretha Franklin, Joe Cocker & Lionel Richie en van Elton John tot onze eigen Volendamse The Cats.


Bevrijdingstaptoe op Sportpark Nieuw Zuid

Muziek n Op Koningsdag, maandag 27 april 2020 staat de Bevrijdingstaptoe in het kader van 75 jaar Vrijheid in de Gemeente Katwijk op het programma.

De taptoe is één van de hoogtepunten van de OVKRV. OVKRV bestaat uit; Oranjevereniging Katwijk aan Zee, Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn, Oranje Vereniging Rijnsburg en Oranjevereniging Wilhelmina (uit Valkenburg). De organisatie van de Bevrijdingstaptoe is in handen van de Stichting Taptoe Katwijk (STK). Toeschouwers mogen rekenen op een muzikaal spektakel op Sportpark Nieuw Zuid waar de nationale top uit de mars- en showwereld aanwezig is.

De deelnemende korpsen zijn:


Marchingband van de Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk en de Junioren van de Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk uit Katwijk.

Show- Marching- & Concertband Flora Band uit Rijnsburg.

Show- & Marchingband Kunst en Genoegen en Jong Kunst en Genoegen uit Leiden. Show- en Drumfanfare Metro uit Scheveningen.

Drum- en Showband Adest Musica uit Sassenheim.

Show- & Marchingband Exempel uit Empel.


De Bevrijdingstaptoe wordt gehouden op Sportpark Nieuw Zuid, aan de Laan van Nieuw Zuid 35 in Katwijk aan Zee.

Toegangskaarten kosten 10 euro voor een overdekte zitplaats op de hoofdtribune, de kaarten zijn te koop via https://75jaarvrijheid.ovkrv.nl/tickets-kopen/

Het publiek krijgt een programma aangeboden met een ’gouden’ randje.

>Pasen met Sela

concert n Op vrijdag 3 april 2020 geeft de christelijke band Sela een concert in de Nieuwe Kerk in Katwijk, aanvang 20.00 uur.

Dit concert is onderdeel van de paastour van Sela. In maart en april dit jaar vinden er ruim twintig paasconcerten plaats, verspreid over het hele land.

Sela wil samen met de bezoekers van de concerten het licht van Pasen verwelkomen. Op het programma staan bekende paasliederen, Sela-liederen die in de afgelopen jaren zijn geschreven en inmiddels breed bekend zijn binnen christelijk Nederland, aangevuld met nieuwe liederen. De bandleden begeleiden de liederen met zang en muziek met piano, gitaar, bas, drums en percussie, viool, fluiten en accordeon. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.truetickets.nl.

>In gesprek met Ilja Leonard Pfeijffer

Boekenweek n Dichter en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer komt op maandagavond 9 maart naar de Hoofdbibliotheek in Katwijk.

Hij wordt geïnterviewd over zijn nieuwste boek dat intussen een regelrechte bestseller is geworden: ‘Grand Hotel Europa’. In deze lijvige roman strijkt een schrijver neer in een oud hotel om zijn verdriet over zijn verbroken relatie met een Italiaanse kunsthistorica te verwerken. In zijn overpeinzingen komen de grote thema’s Europa, liefde en migratie uitgebreid aan bod. Toegangskaarten zijn te koop via de kaartverkoop op www.bibliotheekkatwijk.nl en in de bibliotheekvestigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Prijs € 8,- voor leden en € 10,- voor niet-leden.

>Succesvol optreden van de RIJC

Schaatsen n Met een elftal RIJC schaatsers werd bij de districtkampioenschappen in Hoorn 1 x goud, 2 x zilver en 1 x brons gehaald.

Wessel de Haas reed met 41.63 (pr) op de 500 meter en 2.15.13 op de 1500 meter soeverein naar een eerste plaats bij de B-junioren. Zijn broer Wieger de Haas werd verdienstelijk 4e in deze categorie. Stefan Brussee won zilver bij de niet-licentiehouders met 47.69 op de 500 meter en 144.29 op de 1000 meter. Hierbij was hij net voor Nick Schouten, die brons bemachtigde met 49.02 en 1.42.80. Beiden zijn C-junioren.
Bij de meisjes reed A junior Isabelle van den Bosch naar zilver met 52.32 op de 500 meter en 1.50.11 op de 1000 meter. Ook de overige zes RIJC schaatsers reden verdienstelijke tijden op de 500 en 1000 meter:
1. Quintem Hartjesveld: pupil: 50.58 en 147.25; 2. Carmen Westerhoven: C junior: 53.27 en 1.51.69; 3. Amy van Delft: B junior: 53.18 en 1.55.49; 4. Vince Kruyt: Cjunior: 54.21 en 1.54.29; 5. Jade Lepelaar: C junior: 55.47 en 2.03.91 en 6. Anna de Rover: B-junior: 1.47.62 op de 1000 meter.

>Fondsenspreekuur voor vrijwilligersorganisaties

Welzijnskwartier n Hebt u ideeën voor een project of activiteit maar onvoldoende geld? Misschien kan een fonds u helpen.

Het Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) organiseert, speciaal voor het vrijwilligerswerk, op maandagavond 23 maart a.s. een spreekuur waar u uw plannen voor kunt leggen en bespreken. Er zijn vertegenwoordigers aanwezig van: Fonds 1818, de wijkraden uit Katwijk, het Samen voor Elkaar fonds, en de Rabobank. De bijeenkomst wordt gehouden in de Communityruimte van de Rabobank, Valkenburgseweg in Katwijk aan de Rijn. Aanvang: 19.00 uur en aanmelden kan tot 15 maart a.s. Meer informatie en aanmelden: Welzijnskwartier Vrijwilligers Informatiepunt Katwijk, emailadres: vip@welzijnskwartier.nl, telefoonnr. 071 – 40 33323. Aan de hand van de aanmeldingen wordt een rooster gemaakt en krijgt u de tijd door waarop u wordt verwacht. Dit om de wachttijd te beperken.21 / 24

ZONDAG 1 MAART

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: Ruud van Delft

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: Jaap Ketelaar

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. C. Karsten, Zeist

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer

Protestantse Gemeente
Rijnsburg

Grote kerk
9.30 uur: ds. D. Verboom
17.00 uur: ds. D.C. Groenendijk, Klundert
Woensdag 4 maart
19.30 uur: ds. A. Haasnoot, Vesper
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur:
ds. J.G. van der Windt,
Katwijk aan Zee
17.00 uur: ds. M.J. Zandbergen, Aalsmeer
De Voorhof
9.30 uur: prop. H. Meijer,
Rotterdam

VALKENBURG

Geref. kerk vrijgemaakt
9.30 uur: leesdienst
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente
10.00 uur: dhr. A. Bor
18.30 uur: ds. F. Wijnhorst, Katwijk

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. Hameete, Gouda

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
Boris Plavcic, cantor
Zondag 11.00 uur:
Afscheidsviering
Willibrordus Wassenaar

Christengemeente Live!
Katwijk
10.30 uur: Gijs Haasnoot