De Rijnsburger

8 maart 2018

De Rijnsburger 8 maart 2018


3 / 30

5 / 30

9 / 30

Code rood voor de gemeente Katwijk
'We (Katwijk) hebben ons aan Wassenaar verkocht'

De dichtheden en woningaantallen, zoals genoemd in de Ruimtelijke Verkenning. | Illustratie: Foto: pr

Opinie n Henk Imthorn

O, wat zijn we heden blij. We (Katwijk) en Wassenaar zitten weer samen aan tafel. We gaan samen de bufferzone inrichten en werken aan nieuw Valkenburg. Hoera.

Mijn antwoord hierop is: Wat een onzin. Omdat goed te kunnen begrijpen, moeten we ons even afvragen, waarom we eerst niet om tafel zaten met Wassenaar.

Gedurende het gehele proces van plannenmakerij (al zo'n 15 jaar) heeft Wassenaar het standpunt dat alle ontwikkelingen zich op Valkenburgs grondgebied moet afspelen. In Wassenaar moet het blijven zoals het is.

Groen, Groen en nog eens groen. Met als argument dat het gebied een rijksbufferzone is. Gemakshalve wordt maar even vergeten dat ook het vliegveld daaronder viel (valt).

Het begon al met de Rijnlandroute. Het alternatief van een tweebaansweg om het vliegveld heen direct aansluitend op de Maaldrift was niet bespreekbaar. Deze route raakte immers de bufferzone.

Nee, gekozen werd voor eerst al het verkeer over de Rijn naar Leiden laten rijden en daarna weer over de Rijn terug richting Maaldrift. (Een vierbaansweg dwars door het stedelijk gebied). Al het verkeer op 4 meter hoogte met alle milieugevolgen van dien.

Vervolgens moesten alle 5.000 woningen zo ver mogelijk verwijderd van Wassenaars grondgebied. Zelfs de 500 woningen met een gem. prijs van 750.000 euro op het grondgebied van de buren was niet bespreekbaar. Wassenaar was het niet eens met het masterplan en zegde het overleg op.

Het masterplan bestond uit een steenachtige kern op de kruising van de startbanen met woonwijken daarom heen en een grote waterplas (noodzakelijk voor waterberging).

De N206 liep door een zone van werkgelegenheid in het groen. (Er waren zelfs plannen om de weg te overdekken). Grondgedachte van het masterplan was een zelfstandige (zesde) wijk binnen de gemeente Katwijk.

Toen kwam Unmanned Valley; een unieke kans voor de gemeente katwijk. Een stukje vliegveld Valkenburg weer op de kaart. Het mocht niet ten koste van woningbouw gaan; zei het Rijk en de regio. En de drones niet boven onze dure achtertuinen werd er vanuit Wassenaar gehoord.

Een bureau uit het oosten van het land ingeschakeld en de verkenning wees uit dat aan alle eisen kan worden voldaan. Dat was niet zo moeilijk. De gevraagde open ruimte voor de drones kon keurig aansluiten bij de hangaars.

Op verzoek van Wassenaar werd de groene buffer verbreed naar anderhalve km (drones op afstand houden). Allemaal open ruimte extra met behoud van 5.000 woningen. Appeltje eitje. De gemiddelde dichtheid werd drastisch omhoog geschroefd (van 35 won/ha naar 50 won/ha met uitschieters tot boven de 60).

De bebouwing schuift op richting Valkenburg (het werkpark is niet meer nodig; dat heet nu Unmanned Valley). De uitgangspunten uit het masterplan waren voor Katwijk niet meer heilig. Bebouwing rondom een vierbaans weg en langs het Valkenburgse meer.

Tsjonge, tsjonge, wat zijn we blij met de samenwerking met Wassenaar.

Bij Katwijk-Binnen is de N206 een probleem. Bij Valkenburg wordt dit probleem juist gecreëerd.

Snelbus uitgangspunt

En als je dit dan voorlegt aan de verantwoordelijken wordt er gestameld dat dit plan gebaseerd is op de hoogwaardige openbaar vervoersbaan. Die snelbus is het uitgangspunt.

Ter hoogte van Katwijk-Binnen is de N206 een probleem. Ter hoogte van Valkenburg wordt dit probleem juist gecreëerd.

We hebben ons verkocht aan Wassenaar.

Henk Imthorn, bewoner

(nr. 34 CDA-lijst, red.)

'Ruimtelijke verkenning' bedreigt voortbestaan Stoomtrein Katwijk

ingezonden
Stoomtrein Katwijk Leiden

Stoomtrein Katwijk Leiden ziet haar toekomst serieus bedreigd door de 'Integrale ruimtelijke verkenning gebied tussen Katwijk en Wassenaar' die de gemeenten Katwijk en Wassenaar onlangs gezamenlijk hebben laten opstellen door een tweetal bureaus en waarin ook een toekomstvisie is gegeven voor het recreatiegebied Valkenburgse Meer.

In dit plan maakt een groot deel van de huidige spoorlijn rond het Valkenburgse Meer plaats voor woningen en bedrijven. Een visie die wij niet willen en kunnen accepteren!

In deze 'Integrale ruimtelijke verkenning' wordt de gehele oever van het recreatiegebied Valkenburgse Meer langs de Voorschoterweg omgezet in een kantorenpark, de gehele oever langs de Wassenaarse Wetering bestemd voor woningbouw, de oever aan de Wassenaarse zijde verkleind tot een smalle strook, komt ons museumterrein met de horeca en het parkeerterrein op een schiereiland te liggen, verdwijnt een derde van de huidige capaciteit aan parkeerplaatsen, blijft het meer voor watersport waarschijnlijk ontoegankelijk en verdwijnt ten opzichte van de eerdere provinciale plannen 75% van de voor de recreatie bestemde oppervlakte.

Als deze verkenning in zijn huidige vorm realiteit wordt, verdwijnt de helft van onze bestaande museumspoorlijn, verdwijnt ons museumdepot aan de Voorschoterweg, is het niet meer mogelijk om onze smalspoorlijn rond het hele meer te laten lopen, verminderen de attractieve mogelijkheden die wij nu aan onze bezoekers bieden aanzienlijk, worden de uitbreidingsplannen voor ons buitenmuseum op losse schroeven gezet, en wordt een risicovolle situatie geschapen doordat ons museumterrein op een schiereiland komt te liggen in een gebied met een zeer onstabiele grondsituatie.

Tussen 1988 en 1992 hebben wij afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland over een verplaatsing van onze museumlijn vanuit de Katwijkse duinen naar het recreatiegebied Valkenburgse Meer. Daarbij is vastgelegd dat onze organisatie: een museumdepot kon bouwen aan de Voorschoterweg (gerealiseerd in 1992); een museum en werkplaatsgebouw kon bouwen aan de Ommedijkseweg (gerealiseerd in 1994), en een spoorlijn rond het gehele meer kon aanleggen (voor 75 % gerealiseerd in 1994).

Een en ander is in 1991 als zodanig vastgelegd in een bestek van de provincie Zuid-Holland voor inrichting van dit gebied. In 2001 heeft de provincie een Gebiedsvisie Valkenburgse Meer opgesteld. Wij waren toen al acht jaar in het gebied gevestigd. Op dat moment was ook al duidelijk dat het meer ten behoeve van de zandwinning zou worden uitgebreid en dat het Marinevliegkamp zou sluiten en hier woningbouw zou worden gerealiseerd. In deze Gebiedsvisie is de smalspoorlijn wederom geprojecteerd rond het gehele meer. Ook is hier al de mogelijkheid aangegeven om de spoorlijn met een zijtak uit te breiden over het terrein van het Marinevliegkamp. Het smalspoor is in deze visie tot hoofdthema voor dit recreatiegebied benoemd. Verder is ons al de ruimte geboden voor uitbreiding van ons museum met een buitenmuseum.

Wij moeten met grote teleurstelling constateren dat de nu gepubliceerde Integrale Gebiedsvisie op geen enkele wijze voortbouwt op deze eerdere plannen van de provincie.

Wij doen een klemmend beroep op B&W en de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar alsmede op de provincie Zuid-Holland om per direct een einde te maken aan deze onzekerheid in ons voortbestaan.

Vliegclubs wel blij met Verkenning

De vliegclubs, sinds jaar en dag gevestigd op voormalig Vliegkamp Valkenburg, zijn in tegenstelling tot anderen wel blij met de Ruimtelijke Verkenning, opgesteld door Katwijk en Wassenaar.

Zij zien namelijk volop mogelijkheden om met hun gemotoriseerde, zweef- en modelvliegtuigen door te gaan in de genoemde groene zone tussen Katwijk en Wassenaar, en mogelijk zelfs in het gebied dat bestemd is voor bedrijven voor onbemande vlieg- en voertuigen (drones). 'Wij liften graag mee op de bagagedrager van Unmanned Valley', liet voorzitter Rob Weeda van de Zuidhollandse Vliegclub weten. 'Het zou mooi zijn als een stukje van de traditionele luchtvaart op Valkenburg kan blijven.'

Voorzitter Koudijs van de Leidsche Luchtvaart Club (modelvliegsport) is ook 'zeer verheugd' en gaat er vanuit dat er 'in de toekomst mogelijkheden blijven voor modelbouwvliegtuigen'.

ruimtelijke verkenning locatie valkenburg

EENS

Foto: pr

De ChristenUnie heeft zich afgelopen jaren hard gemaakt voor lage lasten voor inwoners en bedrijven. Ook de komende jaren blijven we ons inzetten voor lage lasten. Tegelijkertijd houdt de ChristenUnie de optie open om de lokale belastingen te verhogen als er een aantoonbare en structurele noodzaak is om essentiële voorzieningen in stand te houden. Een voorbeeld hiervan is de verantwoordelijkheid van de gemeente voor zorgtaken, zoals de thuiszorg en ook jeugdzorg. Er is financiële druk op de begroting, vooral door die extra taken op het gebied van zorg en welzijn. De ChristenUnie zoekt daarom wel naar kostenbewust werken in de zorg, maar gaat niet bezuinigen op hulp aan diegenen die zorg echt nodig hebben. Dat hebben we afgelopen jaren niet gedaan en doen we de komende jaren ook niet. Als dat nodig mocht blijken vertrouwen wij op het draagvlak onder de inwoners van Katwijk om daarvoor hogere belastingen op te brengen.

Foto: pr

ONEENS

Foto: pr

We gaan niet zonder meer de belasting omhoog doen, omdat de thuiszorgkosten stijgen. Als de gemeente meer geld nodig heeft voor thuiszorg, zal D66 dat eerst in Den Haag proberen op te halen. Dat doen we voor alle zorg die door de gemeente wordt geregeld. Lukt dat niet, dan kunnen we nog bekijken of we een andere eerlijke verdeling kunnen maken.

Foto: pr

D66 wil welvaart graag delen. Belastingen moeten daarom in balans zijn. Wij willen inwoners niet meer laten betalen, tenzij het echt niet anders kan. En dan kunnen we dat ook uitleggen. Als het niet anders mogelijk is dan voor goede zorg de belastingen te verhogen, dan zal D66 dat altijd afwegen.

We laten immers niemand in de kou staan.

EENS

Foto: pr

Goede zorg in onze gemeente is van het allergrootste belang en daar zit ook een prijskaartje aan. DURF heeft politiek realisme hoog in het vaandel staan en wil het eerlijke verhaal vertellen. In de begroting is aangegeven dat de kosten van de zorg de komende jaren zullen stijgen. Als we niet bereid zijn om hier meer geld voor uit te geven raken steeds meer mensen tussen wal en schip. De kosten die we dan hiervoor moeten maken zijn hoger! Willen we dat onze ouderen een fatsoenlijke oude dag kunnen hebben? Willen we dat jongeren hulp krijgen waar nodig? Daarnaast moet er worden gekeken of er ook geld bespaard kan worden door te stoppen met eindeloze administratieve lasten en managementlagen die geen meerwaarde hebben. Helaas wordt dit al sinds de jaren 90' geroepen en is er nog niets veranderd. Ook moet er gestopt worden met eindeloze dure projecten in onze gemeente.

Foto: pr

EENS

Foto: pr

Goede thuiszorg is onmisbaar. Wel vindt GB dat lastenverhoging pas bespreekbaar is wanneer vast staat dat de gemeente alle ruimte in de begroting optimaal benut en goede thuiszorg anders niet meer te leveren valt.

Foto: pr

Thuiszorg is voor hen die het nodige hebben onmisbaar, maar de vraag naar thuiszorg zal wel toenemen met het oog op het feit dat mensen met een ziekte of beperking steeds langer thuis blijven wonen. De gemeente moet hierin op kwalitatief goed niveau blijven faciliteren.

Wanneer blijkt dat deze onmisbare zorg niet meer op het huidige niveau te leveren is moeten we kijken naar de mogelijkheden om gezamenlijk de lasten te dragen. Waarbij op voorhand duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden dat bij eventuele extra lastenverhoging alle gelden, ook bij overschot, in de zorg geïnvesteerd worden.

ONEENS

Foto: pr

Hart Voor Katwijk vindt dat de thuiszorg een goede signalerende functie heeft. Met teruglopen van de overheidsbijdrage op zorg moet er worden bezuinigd. Belangrijk is dat de gemeente de kosten goed in de gaten blijft houden.

Het probleem zit niet bij medewerkers van de thuiszorg, deze werken in sommige gevallen al bijna voor een hongerloontje. Veel geld verdwijnt in managementlagen van de thuiszorgorganisaties. Steeds vaker huren ze jonge goedkope studentes in en ontslaan de oudere goede hulpen. Ook zijn er zorgorganisaties die investeren in vastgoedprojecten. Daar is het geld niet voor!

Foto: pr

Hart Voor Katwijk wil dus alleen nog zaken doen met innovatieve bedrijven die ook zorg uitvoeren met hun hart.

Lokale belastingverhoging is nergens voor nodig, gewoon minder uitgeven aan prestigeprojecten zoals de bibliotheek lost al veel op in de meerjarenbegroting voor de zorg.

PvdA eist 'SMART' plan van RTV Katwijk

De PvdA dient vanavond tijdens de gemeenteraad een amendement in bij het agendapunt over de nieuwe huisvesting van RTV Katwijk. De PvdA stelt als voorwaarde, dat de lokale omroep uiterlijk 1 juli dit jaar met doelstellingen komt die 'SMART' zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

De PvdA kondigde vorige maand bij de discussie over de verhuizing van RTV Katwijk naar het pand van Uitgeverij Verhagen in 't Heen die voorwaarde al aan. Andere partijen sloten zich daar bij aan en ook wethouder Jacco Knape sprak van 'een terechte eis'.

Vanavond moet de gemeenteraad een beslissing nemen over de verhuizing en een krediet van 485.000 euro daarvoor beschikbaar te stellen.

De raad verwacht daarnaast meer samenwerking tussen RTV Katwijk en andere media. Die samenwerking is er nu al met Uitgeverij Verhagen, waar De Katwijksche Post en allesoverkatwijk onder vallen.

Het amendement is inmiddels ondertekend door KiesKatwijk en D66. De verwachting is dat meer partijen zich daarbij aansluiten.

RTV Katwijk moet halverwege 2019 het huidige pand aan de Rahusenstraat verlaten vanwege bouwplannen van de supermarkt daar.

Na een jarenlange zoektocht naar een nieuw onderkomen, blijkt de voormalige drukkerij van Uitgeverij Verhagen 'het beste te voldoen', aldus de gemeente.

ONEENS

Foto: pr

Niemand wil hogere lasten. Het CDA wil dat de lasten laag blijven, en dus zijn we terughoudend met lastenverhoging.

Foto: pr

Het is de afgelopen jaren goed gelukt de lasten laag te houden, we zijn verreweg de goedkoopste gemeente in de regio!

Toch zijn onze voorzieningen ons ook wat waard. Verbetering van de zorg voor onze ouderen kan voor het CDA een reden zijn om de belastingen licht te verhogen. Maar dat geldt ook voor projecten als een tunnel voor de N206 in Katwijk aan den Rijn.

Niet meest toegankelijk

Katwijk is niet de 'Meest toegankelijke gemeente van Nederland'. Gemeente Hardenberg ging er met die titel vandoor. Katwijk werd derde.

De winnaar van de verkiezing werd zaterdagavond tijdens het programma Kassa bekend gemaakt. Katwijk werd net als genomineerden Ermelo, Zwolle en Goes wel 'een voorbeeldgemeente' genoemd.

De verkiezing werd georganiseerd door Nederland Onbeperkt en Ongehinderd.

Stelling

Alleen voor betere thuiszorg, mogen lokale belastingen omhoog

De Katwijkse StemWijzer Scores

Meerderheid tégen bieb in passage en vóór gratis parkeren zondag

Sinds drie weken kunnen Katwijkers zich op een snelle digitale manier informeren over de standpunten van de politieke partijen door het invullen van de StemWijzer Katwijk (www.katwijk.nl/stemwijzer). Aan de hand van dertig stellingen, die beantwoord worden met 'eens', 'oneens' of 'geen van beide', berekent de StemWijzer met welke Katwijkse partijen de gebruiker de meeste overeenkomsten heeft.

De redactie van deze krant nam twee weken geleden op woensdagochtend een kijkje in de scores van een aantal opvallende of bijzondere stellingen. Op dat moment hadden 1.587 mensen de StemWijzer gebruikt. Afgelopen woensdagochtend deed de reactie dat opnieuw, toen bijna het dubbele aantal mensen (3.095) de StemWijzer had gebruikt.

Het is opvallend dat de percentages weinig verandering tonen in vergelijk met vorige keer. Zo is nog steeds bijna driekwart (73%, was 75) tegen herhuisvesting van de bibliotheek in de Noordzeepassage. Het aantal pro-stemmers is hetzelfde gebleven: 16%.

Gratis op zondag

Bij de stelling over gratis parkeren op zondag is de krappe meerderheid van 48% die het daar niet mee eens is, gedaald naar een minderheid van 45%. Nu wil 48% (was 44%) van de stemmers dat liever wel zo houden.

Dezelfde meerderheid van 52% vindt nog steeds dat winkels op zondag open mogen; 37% is het .niet mee eens (was 38%).

Net als vorige keer vindt de overgrote meerderheid van 71% (24% oneens) dat cafés en strandpaviljoens zelf mogen bepalen hoe lang zij open blijven. En 78% (was 79) van de deelnemers vindt dat evenementen niet om 23.00 uur moeten stoppen; 17 % wel.

Een meerderheid van de StemWijzer-gebruikers vindt windmolens voor de kust nog steeds niet zo erg. De meerderheid van vorige keer (47%) is verder gegroeid naar 49%. Die vindt dat als de provincie of het rijk die daar willen hebben, de gemeente zich daar niet tegen moet verzetten; 40% vindt van wel (was 43%).

Ondertunneling van de provinciale weg N206 tussen Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn, kan op de steun rekenen van 50% de deelnemers (was 53); 30% is het daar iet mee eens (was 28%).

Een meerderheid van 48% wil dat de gemeente tijdens de jaarwisseling een professionele vuurwerkshow laat organiseren; 40% vindt van niet.

Dronevalley

De meerderheid van 45% (was 43) vindt niet dat er op voormalig vliegkamp Valkenburg een bedrijventerrein voor drones moet komen als dat ten koste gaat van woningen. Het aantal voorstemmers is gedaald van 41 naar 37%

ONEENS

Foto: pr

De lokale belasting moet omhoog kunnen daar waar extra steun nodig is. Als dit voor thuiszorg nodig is, moet het zeker voor betere thuiszorg gebruikt kunnen worden. Maar op het moment dat we als gemeente ergens anders in tekortschieten, moet het ook mogelijk kunnen zijn om de belasting om een andere reden te verhogen.

Foto: pr

Het moet hoe dan ook open en eerlijk voor de burgers blijven. Dat wil niet zeggen dat wij niet pleiten voor betere thuiszorg. Hulp van de thuiszorg, maar ook van naasten (verwanten of vrijwilligers) dient dan ook blijvend te worden gestimuleerd.

Als het onvoldoende blijkt te worden om onze ouderen en hulpbehoevenden fatsoenlijke thuiszorg te bieden met geld van het Rijk, zijn wij het wel eens dat de lokale belastingen omhoog mogen. Hier zal nooit op bezuinigd moeten worden.

ONEENS

Foto: pr

KiesKatwijk verwacht dat door onevenwichtig beleid uit het verleden er snel na de verkiezingen al voorstellen komen voor belastingverhoging. Onze spaarpot is leeggeplukt voor veel te dure investeringen die vooral bedoeld zijn om de ondernemers te plezieren. De bibliotheekvestiging in de Noordzeepassage is het bekende voorbeeld. Maar ook een zwembad, dat op de verkeerde plaats staat, voor meer dan 21 miljoen euro, is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Dat kon allemaal gebeuren omdat een kleine machtselite de dienst uitmaakt in Katwijk. Als de kiezer opnieuw thuisblijft, of op een tegenpartij stemt gaat er niets veranderen. Als de voorgenomen 'witwasoperatie' (ga ik elders uitleggen) om 50 ambtenaren erbij te plussen achterwege blijft dan hoeft de belasting niet omhoog voor een betere zorg aan ouderen. KiesKatwijk is van 'De Nieuwe Soberheid' om daardoor basisvoorzieningen overeind te kunnen houden. Ons doel is het belastingniveau ongeveer gelijk te houden.

Foto: pr

ONEENS

Foto: pr

Na het aftreden van de Katwijkse Wmo-raad waren een staatssecretaris en Kamervragen nodig, om de gemeente tot de orde te roepen en moest gehoor worden gegeven, aan een fatsoenlijke uitvoering van individuele keukentafelgesprekken. We moeten vaststellen dat deze nog niet zijn afgerond, hoewel naar zeggen, vorderingen zijn gemaakt. Stel ook eens de vraag of bij alle keukentafelgesprekken vertrouwenspersonen aanwezig zijn, en de thuishulp voldoende is. De gemeente moet dus voldoen aan de Wmo 2015, dat is alweer drie jaar geleden. Thuiszorg is duur; ouderen zonder zware indicatie komen niet meer in aanmerking voor wat wij voorheen 'Bejaardenhuis' noemden. Daarmee verschuiven logischerwijs ook de kosten! Dat een bezuinigingsmaatregel verkeerd uitpakt kan volgens De Lokalen niet worden afgewenteld op burgers. Bijkomend feit is dat inmiddels het 'grijs' betaalde circuit van thuishulpen weer 'zwart' wordt ingevuld. Hou oog en oor voor de cliënt.

Foto: pr

EENS

Foto: pr

De PvdA is heel duidelijk: geen bezuinigingen op de zorg! We moeten mensen helpen als dat nodig is en niemand in de kou laten staan. De zorg die mensen nodig hebben is leidend, niet het geld. Als blijkt dat het geld wat de gemeente van Den Haag krijgt niet genoeg is om voor elke inwoner goede zorg te regelen, moet de gemeente Katwijk zelf extra geld bijleggen.

Foto: pr

Hoe kun je met dat geld de zorg verbeteren? De PvdA wil de zorg versterken door de zorgteams in de wijken uit te breiden en ook door huishoudelijke hulp breed beschikbaar te laten zijn. Ook mantelzorgers die in hetzelfde huis wonen als diegene waar ze voor zorgen moeten daar aanspraak op kunnen maken als ze overwerkt dreigen te raken.

ONEENS

Foto: pr

De gemeente krijgt budget van het rijk om via de WMO de thuiszorg te bekostigen. De SGP is van mening dat in eerste instantie het rijksbudget leidend moet zijn bij de begroting voor de thuiszorg.

Foto: pr

Indien nodig is de SGP bereid om financiële gaten te dichten, zodat de thuiszorg op adequate wijze kan worden geleverd. Want het mag natuurlijk niet gebeuren dat kwetsbare mensen zonder hulp komen te zitten.

De SGP is van mening dat lokale heffingen laag moeten blijven. Daarom zoekt de SGP in het geval van budgettekorten niet in eerste instantie naar belastingverhoging, maar eerst naar andere maatregelen om thuiszorg en andere sociale voorzieningen te voorzien van voldoende financiële middelen.

Op dit moment zijn er geen signalen dat de thuiszorg in Katwijk van onvoldoende kwaliteit is vanwege geldgebrek.

ONEENS

Foto: pr

VVD Katwijk vindt dat de gemeente onafhankelijke ondersteuning moet bieden aan iedereen die dat nodig heeft, of het nu gaat om zorg, onderwijs, jeugdhulp of werken en wonen. En ben je niet tevreden? Dan heb je recht op een andere ondersteuner. Hiermee zorgen we ervoor dat de, in dit geval, thuiszorgaanbieder efficiënt en beter werk aflevert. Daarnaast zijn we groot voorstander van het stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers, zodat deze niet overbelast raken. Door een goede samenwerking verhoog je uiteindelijk de kwaliteit voor de cliënt.

Foto: pr

De inkomsten uit de lokale belastingen worden wat de VVD Katwijk betreft beter verdeeld. De gemeente moet efficiënter gaan werken en niet kiezen voor dure, geldverslindende projecten waar geen draagvlak voor bestaat. Hierdoor is er meer geld beschikbaar voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiewet, jeugdhulp of WMO. Het is te gemakkelijk én onnodig om de lokale belastingen dan maar te verhogen.

Volgende week:

In nieuwe college moet                een niet-christelijke partij

29 / 30

ZONDAG 11 MAART

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. C. Bos
17.00 uur: ds. A.J. Kunz PKN/GB
Woensdag 14 maart Biddag
14.30 en 19.30 uur: ds. J. Westerink

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Sporthal sportpark Middelmors,
Noordwijkerweg te Rijnsburg
10.00 uur: Ton Heemskerk

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Simon v. Groningen

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. E. Oort, Katwijk

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. P. Niemeijer
Woensdag 14 maart Biddag
19.30 uur: ds. E.B. Buitendijk

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. L. Hoftijzer
17.00 uur: ds. C.G. Kant, Katwijk
Woensdag 14 maart Biddag
10.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
19.30 uur: ds. A. Haasnoot, vespers
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur: Marco van Delft
Woensdag 14 maart Biddag
19.30 uur: ds. A. Meek
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Haasnoot

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. G.J. Bruijn, Rotterdam-Zuid
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk
Woensdag 14 maart Biddag
19.30 uur: ds. P. Niemeijer,
Rijnsburg

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. J.B. Kamp, Arnhem
18.30 uur: ds. F.J. van Harten,
Scheveningen
Woensdag 14 maart Biddag
9.30 en 19.30 uur:
ds. H.E.J. van der Laan

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: dhr. M. de Ridder,
Sassenheim
Woensdag 14 maart Biddag
19.30 uur: ds. M. Zebregs

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur:
Eucharistieviering

De Wilbert
10.15 uur: Woord-/gebedsviering

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Jos Lindhout
19.00 uur: Bijbelstudie