De Rijnsburger

14 februari 2019

De Rijnsburger 14 februari 2019


5 / 24

7 / 24

11 / 24

15 / 24

17 / 24

'Rutte laatste strohalm om deze visserijtechniek van de ondergang te redden'

Pulsvissers accepteren geen onrechtvaardig besluit

De Nederlandse pulsvissers dreigen deze week door toedoen van emotionele campagnes hun pulsontheffingen te verliezen. In Straatsburg vergaderden gisteren de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement in het zogenaamde triloog over de toekomst van het pulstuig. Alles wees erop dat de uitkomsten van dit triloog desastreus zullen zijn voor de Nederlandse kottervloot.

Een verbod op de pulsvisserij zal de Nederlandse kottervisserij niet accepteren. De belangenorganisaties van de kottervisserij hebben minister-president Mark Rutte gevraagd om voor de pulsvissers in de bres te springen en met zijn Franse collega president Macron in contact te treden. Het zijn met name de Fransen die bezwaar maken tegen de pulsvisserij.

Innovatieve karakter

De pulsvisserij is een toonbeeld van het innovatieve karakter van de Nederlandse vissers.

Zo'n 80 Nederlandse kottervissers, waaronder vijf Katwijkse schepen, hebben een ontheffing voor deze veelbelovende techniek die wetenschappelijk bewezen 46 procent brandstof (CO2-uitstoot) bespaart, 20 procent minder bodemberoering geeft en maar liefst 50 procent minder bijvangst heeft.

Daarmee is de kottersector één van de weinige sectoren die de klimaatdoelstelling van 50 procent reductie van de uitstoot heeft behaald.

Emotionele waanbeelden

Ondanks uitgebreid wetenschappelijk onderzoek wordt de pulsvisserij geslachtofferd in de Europese politieke arena. Het is milieuactivisten van Bloom -voornamelijk uit de hoek van Frankrijk- gelukt om de Europese politiek gedurende de besluitvorming met onjuiste informatie over de pulstechniek te beïnvloeden.

Alle wetenschappelijke onderzoeken die zeer positieve resultaten laten zien, worden hierbij in de wind geslagen en in twijfel getrokken door de actievoerders. 'Bloom wuift wetenschappelijke onderzoeken weg en verkoopt Fake News over het pulstuig. De Europese politiek heeft oogkleppen op en tuint er met open ogen in. Dit accepteren wij als pulsvissers niet. Besluitvorming mag niet op basis van emotie gedaan worden, maar op basis van feiten', zeggen de pulsvissers.

De vissers benadrukken dat Europese besluitvorming op deze wijze sterk ongeloofwaardig is.

Brief aan premier Rutte

Met het verlies van de pulsontheffingen dreigt een aanzienlijk deel van de Nederlandse kottervisserij verloren te gaan. Bovendien leidt dit tot een forse (78 procent) toename van brandstof en CO2-uitstoot. De reden dat de pulsvissers een brief aan minister Rutte stuurden. 'Hij is onze laatste strohalm om deze visserijtechniek van de ondergang te redden', aldus de gezamenlijke pulsvissers.

Die benadrukken in de brief aan premier Rutte ook dat een verbod op het pulstuig niet alleen de pulsvissers en bemanningsleden raakt, maar zal doorwerken in de gehele keten van handel en verwerking, de toeleverende industrie, het visserijonderzoek en het visserijonderwijs.

Vervolgstappen

De pulsvissers zijn maandagavond bij elkaar geweest om te vergaderen over mogelijke vervolgstappen en een mogelijke actie om de Europese politiek voor het definitieve besluit wakker te schudden.

Visserijorganisaties presenteren visie

Voor vissers zijn en worden gebieden met windmolenparken onbevisbaar. | Foto: Albert de Boer Foto: Albert de Boer

Visie 'Ruimte voor visserij in Noordzee vol windmolens'

Tien visserijorganisaties hebben vorige week hun gezamenlijke visie overhandigd aan leden van de Tweede Kamer en het Europarlement. De organisaties schrijven in hun visie 'Ruimte voor visserij in een Noordzee vol windmolens' over de toekomst van de visserijsector in relatie tot de plannen voor Wind op Zee.

De kern van de boodschap is dat de visserij een transitie moet doormaken om te komen tot een vloot die naar aard en omvang past bij de nieuw ontstane situatie op de Noordzee. De kosten hiervoor dienen gedragen te worden door een maatschappelijk fonds.

Wind op Zee

Met oog op de enorme windmolenplannen hebben tien visserijorganisaties de handen ineengeslagen, met als primaire vraag: hoe houden we duurzame voedselproductie in stand, ondanks de razendsnelle opkomst van Wind op Zee?

In deze visie wordt gekeken naar een transitie van zowel de vloot als de faciliteiten op land en daar zijn kosten aan verbonden. Deze kosten moeten onderdeel zijn van de energietransitie, van de maatschappelijke wens om duurzame energie op zee te produceren in plaats van op land.

Op één vlak zijn alle betrokkenen het met elkaar eens: Er ontbreekt veel kennis. Er wordt niet gewerkt op basis van onderzoek naar de effecten van windparken, en dat baart de visserij en natuurorganisaties zorgen.

Directeur Pim Visser van VisNed: 'Er is een roep om gezamenlijke kennisontwikkeling, maar er wordt niet de tijd genomen om daar eerst aan te werken. De ontwikkeling van de parken gaan zo snel, dat er daardoor geen tijd is voor adequate besluitvorming'.

Noordzee vol windparken

Het Nederlandse streven is om op de Noordzee windenergie uit te breiden van 4,5 gigawatt in 2023 tot 60 gigawatt in 2050. Een gigantische oppervlakte van de Noordzee staat dan vol met windparken. Deze windparken worden nodig geacht in het kader van de energietransitie en zijn belangrijk met oog op de internationale doelstellingen voor duurzame energie waar Nederland zich aan committeerde.

De windparken kunnen, qua ruimte, niet op land worden gerealiseerd, overigens is dat maatschappelijk gezien ook onwenselijk – maar ook op de Noordzee hebben gebruikers veel hinder van de windparken die gebouwd en gepland zijn. Voor vissers zijn dit gebieden die onbevisbaar worden, er moet worden omgevaren en er zijn zorgen over effecten op milieu en klimaat.

Zoals visserman Dirk Kraak (actiegroep EMK) aangaf: 'We weten nu wat voor enorme gevolgen de aanleg van de Afsluitdijk heeft gehad op het hele systeem, maar met Wind op Zee wordt doorgezet en straks komen we erachter dat al die windparken onomkeerbare effecten hebben op het milieu, de diersoorten en het klimaat. We moeten voorzichtig omgaan met onze Noordzee.'

De visie geeft antwoord op de vraag zoals deze in het OFL-proces gesteld is, namelijk wat wil de visserij? Het antwoord hierop is helder en duidelijk, volgens Visser: 'De visserij wil meewerken aan een Noordzee-akkoord en snapt dat zij daarvoor zal moeten veranderen. Deze transitie is echter niet gratis en we willen wél duurzaam blijven vissen.'

Ruimte voor zweefclub

Ingezonden n DURF

De afgelopen weken is er uitvoerig over de inpassing van Unmanned Valley gesproken. Voor DURF is het van belang dat het UMV (Unmanned Valley) er komt, omdat dit van belang kan zijn voor het 'diverser' maken van de Katwijks economie.

Tussen Katwijk, Wassenaar, provincie en het Rijksvastgoedbedrijf is nu een bestuursovereenkomst gesloten om duidelijk afspraken te maken over Unmanned Valley en het gebied, maar over dit resultaat zijn wij niet tevreden. Het is echter lastig om niet akkoord te gaan met deze overeenkomst, omdat dit mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de woningbouw die moet gaan plaatsvinden. In de overeenkomst moet er volgens DURF wel rekening worden gehouden met de belangen van de Zuid-Hollandse Vliegclub (ZHV) en dat is op dit moment niet het geval. ZHV heeft een geschiedenis sinds 1946 in onze gemeente en maakt dan ook vast onderdeel uit van de geschiedenis van Marine Vliegkamp Valkenburg. Het is daarmee niet alleen onderdeel van de geschiedenis van het vliegveld, maar van Katwijk. Dat is een aspect dat niet zomaar weg kan worden weggewoven en daarom moeten hun belangen zwaar wegen. Wij vinden dat uit de informatieve en oordeelsvormende sessies niet duidelijk is geworden hoezeer de belangen van de zweefvliegers hebben meegewogen bij de onderhandelingen die zijn gevoerd over de bestuursovereenkomst. De onderhandelingen waren achter gesloten deuren en het is daarom lastig voor ons om in te schatten hoezeer Wassenaar en Katwijk zich hebben ingezet voor de zweefvliegers.

Het is begrijpelijk dat het Rijksvastgoed vanuit financieel oogpunt de Zweefclub liever niet op haar grond vestigt, maar in hoeverre moet dat opwegen tegenover de maatschappelijke waarde? Is het dan enkel het financiële belang dat de scepter zwaait? Ook is aangegeven door de TU Delft dat de vliegclub juist van toegevoegde waarde kan zijn bij bepaalde innovaties.

Al met al kiest DURF ervoor om er alles aan te doen om de Zuid-Hollandse Vliegclub hier te kunnen behouden. De vergadering van donderdag 14 februari wordt daarmee een belangrijke omdat we dan spreken over Unmanned Valley, de bestuursovereenkomst en de toekomst van de Vliegclub.

Wij hopen dat een meerderheid van de partijen aankomende donderdag een poging zal doen om de Vliegclub hier te behouden.

21 / 24

ZONDAG 17 februari

Chr. Geref. kerk
9.30 uur: ds. L.A. den Butter
17.00 uur: ds. L.A. den Butter

Evangelische
Gemeente 'T KRUISPUNT

Vakcollege Rijnmond,
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
10.00 uur: n.b.

Bap. Gemeente
Tripodia, Hoornesplein 155
10.00 uur: ds. Rene Millenaar

Herv. Gem. 'De Rank'
Pieter Groen College
10.00 uur: ds. A.C. Kooijman, Oegstgeest

Geref. kerk (vrijgem.)
9.30 uur: ds. E.B. Buitendijk
17.00 uur: ds. H. Wiersma

Protestantse Gemeente
Rijnsburg
Grote kerk

9.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
17.00 uur: ds. P. Ravensbergen, Wilnis
Immanuëlkerk
9.00 en 10.30 uur:
ds. J. Maasland, Den Haag
17.00 uur: ds. A. Haasnoot
De Voorhof
9.30 uur: ds. A. Haasnoot

VALKENBURG
Geref. kerk vrijgemaakt

9.30 uur: ds. R. Heida, em. Monster
17.00 uur: ds. E.B. Buitendijk

Hervormde Gemeente

10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan
18.30 uur: ds. H.E.J. van der Laan

Geref. kerk De Goede Herder
10.00 uur: ds. M. de Vries,
Naaldwijk

R.K. St. Joannes Katwijk
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
pastoor M. Hagen, cantor
Zondag 9.30 uur:

Eucharistieviering, Boris Plavcic, diaken P. Winnubst, Cantemus

Christengemeente Live!
Katwijk

10.30 uur: Jos Lindhout